Poznatky

Globálne trendy v oblasti ľudských zdrojov v roku 2021

Spoločensky zodpovedný podnik v radikálne zmenenom svete: Riadenie zmeny od prežitia k prosperite

V dnešnom svete neustálych zmien musia organizácie preorientovať svoje myslenie z prežitia na prosperitu. Nastal čas, aby lídri zmenili svoje stratégie – od pripravenosti na známe na pripravenosť na neznáme. Ako môžu organizácie transformovať svoje myslenie a nastaviť sa tak, aby prosperovali, keď sa zameriavajú na zmeny nevyhnutné na prežitie? Závisí to od organizácie, či sa stane a zostane vo svojich princípoch orientovanou na ľudí.

Úvod

Svet sa zmenil a s ním aj náš prístup k prieskumu Deloitte s názvom Globálne trendy v oblasti ľudských zdrojov. Naša správa za rok 2021 sa zameriava na pochopenie charakteristík, ktoré môžu organizácie podporiť pri prechode od prežitia k prosperite, a to prehodnotením hlavných trendov prieskumu za rok 2020, ako aj na kľúčové stratégie, ktoré pomôžu lídrom pripraviť sa – a prosperovať – v prípade budúcich zmien. Dotazník vyplnilo vyše 3 600 vedúcich pracovníkov v 96 krajinách. Okrem iných manažérskych funkcií zahŕňala tohtoročná správa odpovede viac ako 1 200 členov vrcholového manažmentu a členov predstavenstva. Po prvýkrát v 11-ročnej histórii prieskumu prevýšil počet biznis respondentov (59 %), vrátane 233 generálnych riaditeľov (CEO), počet vedúcich HR pracovníkov (41 %), čo podčiarkuje rastúci význam ľudského kapitálu v rozhodovaní organizácií.

Globálne trendy v oblasti ľudských zdrojov v roku 2021

Stiahnite si report

Podrobnejšia analýza: Päť stratégií pracovnej sily, ktoré treba v roku 2021 sledovať

V tejto kapitole sa zaoberáme cestou od prežitia k prosperite z pohľadu našich piatich globálnych trendov v oblasti ľudského kapitálu za rok 2020.


Nastavenie práce s ohľadom na well-being: Koniec rovnováhy medzi pracovným a osobným životom. Keďže hranice medzi pracovným a osobným životom sú v dôsledku pandémie COVID-19 ešte nejasnejšie, rovnováhu medzi pracovným a osobným životom začali lídri nahrádzať integráciou well-beingu do pracovného a osobného života. Organizácie, ktoré integrujú well-being do koncepcie práce na úrovni jednotlivca, tímu a organizácie, budujú udržateľnú budúcnosť, v ktorej sa pracovníci budú cítiť veľmi dobre a v ktorej budú podávať najlepšie výkony.

Viac ako rekvalifikácia: Počas pandémie COVID-19 využili lídri potenciál pracovníkov, rozšírili ich úlohy vo všetkých potrebných oblastiach a pracovníci túto výzvu zvládli. Iniciatíva a rozhodovanie pracovníkov počas pandémie ukázali, že pracovníci môžu svoj potenciál využiť spôsobmi, o ktorých doteraz lídri nemali ani potuchy, čo umožní organizáciám prosperovať v dlhodobom horizonte.

Supertímy: Tam, kde sa pracuje. Organizácie sa v rámci stratégie prežitia počas pandémie COVID-19 zamerali na tímovú prácu. Lídri majú teraz príležitosť využiť to, čo sa naučili, pri budovaní „supertímov“, ktoré spájajú ľudí s technológiou a transformujú prácu. Supertímy zvyšujú prínos ľudí k novým a lepším výsledkom a sú neoddeliteľnou súčasťou schopnosti organizácie prosperovať.

Prevládajúce stratégie pracovnej sily: Nastavenie nových smerov práce a pracovnej sily počas pandémie COVID-19 bolo tvrdým pripomenutím skutočnosti, že prevládajúce stratégie pracovnej sily využívajúce ukazovatele vychádzajúce z metrík a meraní, ktoré opisujú súčasný stav pracovnej sily, vážne obmedzujú schopnosť organizácie prežiť veľkú zmenu, nehovoriac o tom, že vôbec neumožňujú prosperovať. Klásť rôzne otázky a odpovedať na ne môže organizáciám pomôcť vyrovnať sa s neustálou zmenou s dôverou, ktorá vychádza z myslenia do budúcnosti.

Memo pre HR: Vďaka zrýchlenej transformácii práce posúva pandémia COVID-19 ľudské zdroje do popredia snáh organizácií prežiť krízu, čím získavajú väčšiu dôveryhodnosť. Oddelenia HR majú teraz príležitosť nadviazať na svoju novú, vylepšenú pozíciu a zmeniť svoju úlohu z riadenia pracovníkov na transformáciu práce, čo povedie k dosahovaniu lepších výsledkov, vďaka ktorým budú organizácie prosperovať. 

Cesta vpred: Riadenie zmeny od prežitia k prosperite

V našej správe za rok 2020 sme vyzvali organizácie, aby sa pozreli na prácu a pracovnú silu z troch pohľadov – účelu, potenciálu a perspektívy, a tak prekonali vnímaný konflikt medzi ľuďmi a technológiami. Tento rok ukázal, že kladenie ľudí do centra rozhodnutí organizácie, pokiaľ ide o prácu a pracovnú silu, umožňuje lídrom lepšie sa pripraviť a byť o krok vpred pred zmenami. Účel, potenciál a perspektíva sú viac ako kedykoľvek predtým neodmysliteľné pri budovaní organizácie, ktorá dokáže prosperovať v nepredvídateľnom prostredí s neznámou budúcnosťou.

 

Bolo to užitočné?