Trendy v oblasti ľudského kapitálu 2023

Analýza

Trendy v oblasti ľudského kapitálu 2023

Vplyv zamestnancov na dianie v organizáciách rastie

Hoci turbulentné obdobie pandémie je už za nami, zdá sa, že obdobie významných zmien v pracovnom a podnikateľskom prostredí pokračuje. Definícia pracovnej náplne už neodráža skutočné činnosti, ktoré zamestnanec vykonáva. Pracovisko nie je len jedna konkrétna miestnosť. Rozhodovacie právomoci už nemusia prislúchať výlučne manažmentu. Technológie neslúžia len ako nástroj, ktorý má nahradiť ľudskú prácu. Toto sú len niektoré zo záverov, ktoré vyplynuli z nášho aktuálneho prieskumu, v ktorom každoročne zisťujeme trendy, na ktoré by sa mali firmy pripraviť v oblasti ľudského kapitálu a HR.

Hlavné trendy v oblasti ľudského kapitálu na rok 2023

1. Koniec definovania pracovných pozícií

 • Takmer 85 % respondentov uviedlo, že ich organizácia má prehľad o zručnostiach a schopnostiach svojich zamestnancov, zároveň však len 46,8 % z nich tvrdí, že ich organizácia je schopná efektívne priradiť tieto zručnosti k požadovanej pozícii a úlohám.

2. Technológie ako katalyzátor ľudskej výkonnosti

 • Celkovo 50 % respondentov sa domnieva, že v horizonte 2 až 4 rokov budú firmy využívať technológie predovšetkým na vytváranie nových príležitostí na rozvoj tzv. soft skills alebo mäkkých zručností (napr. kreativita a empatia) u svojich zamestnancov.
 • Viac ako tretina respondentov na seniorskej pozícii považuje za najväčší prínos spolupráce technológií a ľudí zlepšenie finančnej výkonnosti organizácie.

3. Pracovisko bez hraníc a nové modely spolupráce

 • Takmer dve tretiny respondentov pripustili, že by zvažovali odchod zo zamestnania, ak by od nich súčasný zamestnávateľ vyžadoval návrat do kancelárie.
 • Len 1,5 % českých a slovenských spoločností uviedlo, že ich prístup k pracovisku sa v posledných rokoch nezmenil a nezmení sa ani v budúcnosti.

„Ak chce byť organizácia úspešná, musí sa viac zamerať na budovanie zručností a kompetencií svojich ľudí v kontexte stratégie, bez ohľadu na to, akú profesiu vykonávajú. Z môjho pohľadu naši klienti v súčasnosti zápasia najmä so zmapovaním svojich súčasných zručností a kompetencií, aby mali jasnú predstavu o tom, aké zručnosti majú a na akej úrovni sa v organizácii nachádzajú, a naopak, aké zručnosti potrebujú v budúcnosti rozvíjať, aby dokázali držať krok s najlepšími."

Zuzana Kostiviarová, senior manažérka a vedúca tímu poradenstva v oblasti riadenia ľudských zdrojov pre Deloitte na Slovensku

4. Rastúci vplyv zamestnancov a ich zapojenia do rozhodovania

 • Zamestnanci v českých a slovenských firmách sa v súčasnosti zapájajú najmä do rokovaní o mieste, z ktorého budú pracovať, o odmene, na ktorú majú nárok za svoju prácu, o spôsobe profesijného rozvoja a o pracovnom čase.


5. Dáta o zamestnancoch ako kľúč k prosperite firmy a spokojnosti zamestnancov

 • Ak firmy vedia pracovať s dátami o zamestnancoch, môžu pre ne predstavovať kľúčovú konkurenčnú výhodu. Z prieskumu však vyplýva, že veľká časť českých a slovenských respondentov (28 %) zatiaľ nevníma žiadne priame benefity ani prínosy využívania týchto dát.

„Personálne dáta majú pre spoločnosti kľúčový význam v dvoch oblastiach – medziľudskej a analytickej. Keďže zamestnanci trávia v práci značnú časť svojho života, je pre nich dôležité, aby tento čas strávili hodnotne a príjemne. Ako však zistíme, čo je pre zamestnancov dôležité a hodnotné, ak tieto dáta aktívne nezhromažďujeme a nepracujeme s nimi? Z analytického hľadiska spočíva pridaná hodnota týchto dát predovšetkým v sledovaní trendov a vývoja v čase. Vývoj dát nám umožňuje lepšie predvídať budúce potreby zamestnancov a pripraviť sa na agendu udržania alebo riadenia talentov.“

Martin Kubačka, vedúci partner na oddelení riadenia rizík CZ & SK, Deloitte

6. Využívanie ekosystému pracovnej sily a flexibilný prístup k nedostatku talentov

 • Až 56,7 % českých a slovenských firiem potvrdzuje, že do svojho ekosystému zahŕňajú pracovníkov pracujúcich na základe dohôd, expertné tímy zapojené do konkrétneho projektu alebo outsourcing špecializovaných služieb externým subdodávateľom

7. Diverzita a inklúzia ako prostriedok na dosiahnutie spravodlivých výsledkov a skutočnej zmeny

 • Hoci firmy identifikujú problémy v oblasti diverzity, rovnosti a inklúzie (DEI) a podnikajú kroky na ich odstránenie, stále sa im nedarí dosahovať spravodlivé výsledky. 
 • Až 22 % českých a slovenských firiem zatiaľ stále nevie, ako oblasť DEI uchopiť a dosahovať v nej stanovené ciele, a takmer 50 % vôbec nemeria pokrok a vývoj v oblasti DEI.

„Rôznorodé tímy a ich prínos pre biznis sú už samozrejmosťou a netreba o nich diskutovať. Dnes je úlohou lídrov zabezpečiť rovnosť a inklúziu pre všetkých, čo nemusí byť vždy jednoduché. Ide o obrovskú kultúrnu zmenu a zmenu spôsobu myslenia na všetkých úrovniach spoločnosti. Zásadným predpokladom úspechu pri zavádzaní zmien, ktoré podporujú diverzitu a inklúziu, je dôsledné meranie hlavných ukazovateľov DEI a s tým súvisiaca jasne stanovená zodpovednosť vedenia. Táto zmena si nevyžaduje veľké finančné rozpočty, ale rozhodne si vyžaduje silné presvedčenie a každodennú zmenu v správaní každého z nás.“

Tereza De Bardi, partnerka na oddelení poradenských služieb a D&I líderka pre CZ & SK, Deloitte

8. Udržateľnosť zameraná na zamestnancov

 • Až 79 % lídrov súhlasí s tým, že firma je zodpovedná za vytváranie pridanej hodnoty pre svojich zamestnancov.
 • Zahrnutie ESG priorít do vízie spoločnosti označilo za dôležité 81 % respondentov nášho prieskumu.

9. Riadenie rizík so zohľadnením ľudského faktora

 • Podľa prieskumu označujú firmy v súčasnosti za najväčšie riziká tie, ktoré sú spojené s príjmovými rozdielmi a politickou nestabilitou. Do budúcna vidia ako problematické starnutie populácie a úbytok pracovnej sily či chýbajúce vzdelanie zodpovedajúce požiadavkám na pracovné miesta.

10. Rola lídrov vo svete bez hraníc

 • Až 95 % českých a slovenských respondentov uviedlo, že líderstvo je rozhodujúce pre úspech a rozvoj ich organizácie.
 • Príliš veľa zmien naraz (58 %) a nedostatok potrebných zručností sú faktory, ktoré respondenti vnímajú ako prekážky efektívnosti svojich lídrov. 

„Dnešným trendom v líderstve je prístup zameraný na človeka, teda prístup, ktorý stavia do popredia ľudí, ich znalosti, zručnosti, dlhodobý rozvoj a duševné zdravie. Vzhľadom na tempo celospoločenských zmien a rastúcu zložitosť problémov, ktorým lídri čelia, je dôležité vytvárať prostredie a kultúru založené na spolupráci medzi tímami a jednotlivcami. Takéto nastavenie totiž vytvára podmienky na efektívne riešenie zložitých problémov. Vedúci pracovníci majú v tomto prostredí dôležitú rolu koučov, mentorov, motivátorov a musia sa zaujímať nielen o výsledky spoločnosti, ale aj o rozvoj a spokojnosť zamestnancov a celkový vplyv činnosti spoločnosti na okolité prostredie.“

Ivana Lorencovičová, vedúca partnerka Deloitte CZ & SK a vedúca iniciatívy WorldImpact pre Deloitte Central Europe

Na globálnom prieskume trendov v oblasti ľudského kapitálu 2023 sa tento rok zúčastnilo viac ako 10 000 respondentov zo 107 krajín. Svoj názor vyjadrilo viac ako 200 spoločností z Českej republiky a zo Slovenska. Prinášame vám jedinečný pohľad na výsledky prieskumu v spojení s praktickými skúsenosťami.

Bolo to užitočné?