Poznatky

Vybrané možnosti podpory dekarbonizácie, OZE, inovácií a kompenzácia cien energií pre rok 2023

Dotácia na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny

Výzva je určená pre všetky podniky, ktoré majú odberné miesto na území Slovenskej republiky a v januári/februári 2023 mali cenu elektrickej energie vyššiu ako 199 EUR/MWh alebo cenu plynu vyššiu ako 99 EUR/MWh.

 • Výzva sa vzťahuje na obdobie oprávnenosti od 1. januára 2023 do 31. marca 2023
 • Vyhlásenie výzvy: 21. február 2023
 • Uzavretie výzvy: 30. jún 2023
 • Celková alokácia na výzvu: 279 820 623 EUR
 • Dotácia sa môže poskytnúť maximálne do výšky 80 % oprávnených nákladov, ktoré predstavujú rozdiel medzi skutočnou cenou energií a cenou elektrickej energie 199 EUR/MWh resp. cenou plynu 99 EUR/MWh (napr. ak bola cena elektrickej energie 230 EUR/MWh výška dotácie bude predstavovať 80 % zo sumy 31 EUR)

Intenzita pomoci:

 • Maximálna výška dotácie za jeden mesiac je stanovená na 200 000 EUR na podnik (hospodársky subjekt)

 

Aktuálne je možné žiadať o dotáciu na ceny elektrickej energie a plynu za mesiac január a február 2023, následne sa bude dať žiadať aj za marec 2023 a neskoršie mesiace.

Modernizačný fond | Dekarbonizácia priemyslu

Alokácia:

 • Alokácia na výzvu: 350 mil EUR
 • Minimálna a maximálna výška poskytovaných prostriedkov na projekt/žiadateľa nie je stanovená

 

Oprávnené aktivity:

 • Inštalovanie a modernizácia technológií na znižovanie emisií skleníkových plynov vo výrobnom alebo spracovateľskom procese
 • Opatrenia týkajúce sa zmien technologických postupov za účelom zníženia emisií skleníkových plynov
 • Energetická efektívnosť v priemyselných zariadeniach, ktoré nepredlžujú používanie zdrojov tuhých fosílnych palív a energie

 

Oprávnené aktivity/výdavky:

 • Projekty realizované v rámci činností spadajúcich pod prílohu č. 1 zákona o obchodovaní budú viesť k zníženiu ich emisií pod relevantnú Referenčnú hodnotu relevantnú pre danú projektovú ponuku (EU ETS benchmark)
 • Tuhé fosílne palivá nie sú podporované
 • Množstvo skleníkových plynov (v jednotkách CO2ekv) emitovaných podnikmi podporenými zo schémy klesne v porovnaní s referenčným obdobím aspoň o 10 000 t CO2ekv/rok
 • Konečná spotreba energie (v GJ/rok) na projekt musí klesnúť minimálne o 10 % v porovnaní s referenčným obdobím

 

Oprávnení žiadatelia:

 • Priemyselné podniky vykonávajúce činnosti spadajúce pod prílohu č. 1 zákona o obchodovaní s emisnými kvótami (EU ETS)

Výzva otvorená od 30. marca 2023 do 30. júna 2023.

 

 

Prehľad možností podpory na OZE

 

 

Prehľad možností podpory na výskum a inovácie

 

Bolo to užitočné?