Novinky

Získajte finančnú pomoc na investície na podporu dekarbonizácie priemyslu

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo dňa 30. marca 2023 v rámci Modernizačného fondu výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu dekarbonizácie priemyslu.

V rámci realizácie projektov je možné podporiť tieto aktivity:

  • inštalovanie a modernizáciu technológií na znižovanie emisií skleníkových plynov vo výrobnom alebo spracovateľskom procese,
  • opatrenia týkajúce sa zmien technologických postupov s cieľom znížiť emisie skleníkových plynov,
  • energetickú efektívnosť v priemyselných zariadeniach, ktoré nepredlžujú používanie zdrojov fosílnych palív.

Podporené budú projekty na celom Slovensku, pričom nie je stanovená minimálna ani maximálna výška poskytovaných prostriedkov mechanizmu na jeden projekt alebo žiadateľa. Celková alokácia prostriedkov na výzvu je 350 000 000 EUR.

Upozorňujeme, že žiadateľom o prostriedky z Modernizačného fondu je podnik, ktorý vykonáva priemyselné a hospodárske činnosti v jednom alebo vo viacerých oprávnených sektoroch spadajúcich pod prílohu č. 1 zákona o obchodovaní s emisnými kvótami. 

Neviete posúdiť, či môže byť váš projekt oprávnený? V takom prípade neváhajte kontaktovať našich odborníkov, ktorí vám pomôžu identifikovať oprávnené náklady a vypracovať komplexnú dokumentáciu. S prípravou projektu odporúčame začať čím skôr, keďže plánovaná výzva bude otvorená len do 30. júna 2023.

Bolo to užitočné?