Novinky

Získajte kompenzáciu dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien energií 

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo dňa 1. decembra 2022 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na krytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien energií – elektriny a plynu.

  • Žiadosť môžu podať všetky subjekty, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť.
  • Oprávnené obdobie trvá od 1. 8. 2022 do 30. 9. 2022.
  • Oprávneným nákladom na určenie výšky dotácie je súčin množstva zemného plynu a/alebo elektriny vyjadrené v MWh, ktoré žiadateľ ako koncový odberateľ odobral od dodávateľa zemného plynu a/alebo elektriny v oprávnenom období, a zvýšenia ceny, ktoré žiadateľ zaplatil za spotrebovanú jednotku za dodávku komodity zemného plynu a/alebo elektriny vyjadrenú v EUR/MWh.
  • Dotácia sa môže poskytnúť do výšky 80 % oprávnených nákladov.
  • Maximálna výška dotácie predstavuje 500 000 EUR na podnik. 

Podporené budú žiadosti o dotáciu na celom Slovensku, pričom celková alokácia prostriedkov na výzvu je 359 820 623 EUR. 

Neviete posúdiť, či sa aj vy môžete uchádzať o túto pomoc? V tom prípade neváhajte kontaktovať našich odborníkov, ktorí vám pomôžu identifikovať oprávnené náklady a pripraviť žiadosť. S prípravou žiadosti odporúčame začať čím skôr, keďže plánovaná výzva bude otvorená len do 22. decembra 2022.

Bolo to užitočné?