Novinky

Vyhodnotenie výskumu a vývoja v SR za rok 2019

Dňa 7. 1. 2021 vzala vláda SR na svojej 63. schôdzi na vedomie informatívny materiál o stave výskumu a vývoja v Slovenskej republike za rok 2019. Materiál, ktorý vypracovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, prináša zaujímavé zistenia, ale aj dôležité odporúčania na zlepšenie stavu.

Pre hospodárstvo Slovenskej republiky (SR) je podpora výskumu a vývoja (VaV) nevyhnutná na zabezpečenie technologického rozvoja a produktov s vyššou pridanou hodnotou. Napriek tomu SR zaznamenáva iba malý pokrok v inováciách. Výdavky SR na VaV do veľkej miery zaostávajú za priemerom Európskej únie (EÚ) a navyše je využívanie finančných prostriedkov EÚ na VaV na Slovensku neefektívne. V porovnaní s priemerom EÚ sa objem výdavkov na VaV alokovaných do podnikateľského sektora pohybuje na úrovni približne polovice priemeru EÚ. Nižšie uvádzame stručné vyhodnotenie VaV na Slovensku za rok 2019.

Kľúčové zistenia:

- Investície slovenského súkromného sektora sú nízke, až 39 % vnútroštátnych investícií v oblasti VaV pochádza zo zahraničných zdrojov financovania, z ktorých až 89 % tvoria fondy EÚ.

- Systém výskumu je roztrieštený, čo znižuje účinnosť verejných investícií do VaV a kvalitu vedeckého výskumu.

- Investície priemyselného sektora do VaV, a to aj zo strany malých a stredných podnikov, sú príliš nízke na to, aby zvýšili výkonnosť v oblasti inovácií.

- Prepojenie medzi akademickým prostredím a súkromným sektorom je slabé.

- Slovenská veda je dlhodobo chronicky podfinancovaná.

 

Na zlepšenie stavu vedy a výskumu na Slovensku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky odporúča (na základe zistených výsledkov) v nasledujúcich obdobiach: 

- zvýšiť investície podnikov do výskumu a vývoja v SR,

- podporovať spoluprácu medzi akademickým prostredím a súkromným podnikateľským sektorom,

- pokračovať v implementácii existujúcich schém podpory VaV,

- vytvárať podmienky na podporu zapojenia SR do rámcových programov EÚ,

- systematicky rozvíjať ľudské zdroje v oblasti vedy a techniky,

- podporiť aktivity excelentnej vedy,

- vytvárať podmienky na podporu návratu odborníkov zo zahraničia do SR

- zvýšiť účasť v programe Horizont Európa v porovnaní s končiacim programom Horizont 2020.

 

Dátum: 21. 1. 2021

Bolo to užitočné?