Novinky

Z Modernizačného fondu budú podporené prvé investície

Dňa 12. októbra 2021 Európska investičná banka potvrdila dve schémy štátnej pomoci s alokáciou vo výške 120 mil. EUR.

    1. Schéma štátnej pomoci pre oblasť teplárenstva – 100 mil. EUR pre rok 2022

Finančné prostriedky prvej schémy budú smerovať do modernizácie energetických systémov, zlepšenia energetickej efektívnosti, uskladňovania energie a smart riešení pre rozvody tepla, na zvýšenie podielu elektriny a tepla vyrobeného zariadeniami na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla. 

    2. Schéma štátnej pomoci na podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie – 20 mil. EUR pre rok 2022

Cieľom schémy je podporiť investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov, čím sa zvýši podiel obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe v SR.

Predpokladaná výška celkovej alokácie pre obe schémy je až 1,4 mld. EUR. Podniky sa už čoskoro budú môcť uchádzať o podporu v rámci prvých výziev, kde bude k dispozícii 120 mil. EUR. Neváhajte preto kontaktovať našich odborníkov, ktorí vám pomôžu s prípravou kvalitného investičného zámeru. 

Dátum: 13. 12. 2021

Bolo to užitočné?