Daňové úľavy pre podporu výskumu a vývoja | Deloitte Slovensko

Riešenia

Daňové úľavy pre podporu výskumu a vývoja

Vedeli ste, že zákon o dani z príjmov obsahuje automatické nástroje na podporu výskumu a vývoja?

Podporu možno dosiahnuť buď na strane nákladov formou ich dodatočného odpočtu, alebo výnosov vo forme oslobodenia určitých príjmov od dane.

Odpočet nákladov na výskum a vývoj

Začiatkom roka 2015 bol zavedený nový typ daňového zvýhodnenia, ktorého cieľom je podpora spoločností vykonávajúcich podnikový výskum a vývoj
vo forme tzv. odpočtu nákladov na výskum a vývoj (superodpočet). Účelom
je predovšetkým podpora aktivít smerujúcich k vývoju nových alebo výrazne zlepšených produktov, služieb, technológií a procesov. S účinnosťou od 1. januára 2022 je možné dodatočne odpočítať náklady vynaložené na aktivity výskumu a vývoja vo výške 100 % od základu dane z príjmov.

Superodpočet môže využiť každý podnikateľ, ktorému v príslušnom zdaňovacom období vznikajú výdavky/náklady súvisiace s realizáciou projektov výskumu a vývoja. V prípade daňovej straty sa nárok na daňový benefit prenáša do budúceho zdaňovacieho obdobia, najviac do 5 nasledujúcich rokov.

Nárok na superodpočet vzniká automaticky a nepodlieha žiadnemu schvaľovaciemu konaniu. Po splnení zákonných podmienok naň existuje právny nárok. Daňovník má však isté zákonné povinnosti, ktoré musí splniť, abysi mohol tento benefit uplatniť.

Daňový odpočet nákladov na výskum a vývoj (SK)

Deloitte môže pomôcť v rámci celého procesu uplatňovania superodpočtu,od identifikácie oprávnených aktivít cez vypracovanie dokumentácieaž po vyhodnotenie projektov pred uplatnením superodpočtu, ktorý zahŕňa:

 • Posúdenie oprávnenosti daňovníka
 • Identifikáciu oprávnených výskumno-vývojových činností v spoločnosti (posúdenie, či v danom prípade skutočne ide o činnosti výskumu a vývoja)
 • Identifikáciu oprávnených nákladov
 • Asistenciu pri príprave dokumentov na uplatnenie superodpočtua asistenciu pri nastavení systému evidencie nákladov
 • Poradenstvo pri nastavení interných procesov na účely uplatnenia superodpočtu
 • Asistenciu pri uplatňovaní v jednotlivých zdaňovacích obdobiach
 • Podporu pri komunikácii so štátnymi orgánmi vrátane poradenstva počas daňovej kontroly
Additional Deduction of R&D Expense ( EN )

Patent Box

S účinnosťou od 1. 1. 2018 je možné využiť ďalší daňový benefit na podporu podnikového výskumu a vývoja, tzv. Patent Box. Na rozdiel od superodpočtu, ktorý je založený na dodatočnom odpočítaní nákladov od základu dane, je Patent Box zameraný len na podporu úspešných výsledkov výskumu a vývoja (istá odmena za úspech), a to formou oslobodenia od dane z príjmov tých výnosov, ktoré sú spojené s predajom výrobkov, v ktorých je použitý patent alebo úžitkový vzor, alebo výnosov z predaja licencií na softvér. Samozrejme,
v oboch prípadoch musí ísť o výsledky vlastného výskumu a vývoja.

Až 50 % týchto výnosov môže byť oslobodených od dane z príjmov. Aj na tento benefit má daňovník automatický nárok po splnení zákonom stanovených podmienok. V rámci našej pomoci sa zameriavame na:

 • Posúdenie oprávnenosti daňovníka
 • Identifikáciu výnosov spojených s duševným vlastníctvom a analýzu využitia patentu alebo inej formy ochrany duševného vlastníctva
 • Posúdenie spolupráce s tretími stranami na výsledkoch výskumu a vývoja
 • Vyčíslenie výšky oprávnených výnosov na oslobodenie od danez príjmov
 • Asistenciu pri uplatňovaní v jednotlivých zdaňovacích obdobiach
 • Podporu pri komunikácii so štátnymi orgánmi vrátane poradenstva počas daňovej kontroly

Spojte sa s nami

Milan Šustek

Milan Šustek

senior manažér | daňové poradenstvo

Milan Šustek je senior manažér na daňovom oddelení s viac ako 10-ročnou skúsenosťou v oblasti získavania podpory pre investičné projekty. Má rozsiahle skúsenosti v oblasti investičnej pomoci a fondov ... Viac