Daňové úľavy pre podporu výskumu a vývoja | Deloitte Slovensko

Solutions

Daňové úľavy pre podporu výskumu a vývoja

Začiatkom roka 2015 bol zavedený nový typ daňového zvýhodnenia, ktorého cieľom je podpora spoločností vykonávajúcich podnikový výskum a vývoj (superodpočet). Účelom je predovšetkým podpora aktivít smerujúcich k vývoju nových alebo výrazne zlepšených produktov, služieb, technológií a procesov. S účinnosťou od 1. januára 2020 sa výška superodpočtu zvýšila až na 200%.

Tento môže využiť každý podnikateľ, ktorému v príslušnom zdaňovacom období vznikajú výdavky/náklady súvisiace s realizáciou projektov výskumu a vývoja. V prípade daňovej straty sa nárok na daňový benefit prenáša do budúceho zdaňovacieho obdobia, najviac do 5 nasledujúcich rokov.

Nárok na superodpočet vzniká automaticky a nepodlieha žiadnemu schvaľovaciemu konaniu. Po splnení zákonných podmienok naň existuje právny nárok. Daňovník však má isté zákonné povinnosti, ktoré musí pre uplatnenie využitie tohto benefitu splniť.

Deloitte môže poskytnúť asistenciu v rámci celého procesu uplatňovania superodpočtu, od identifikácie oprávnených aktivít cez vypracovanie dokumentácie až po vyhodnotenie projektov pred ich uplatnením, teda:

 • Posúdenie oprávnenosti daňovníka
 • Identifikácia oprávnených výskumno-vývojových činností v spoločnosti (posúdenie či v danom prípade skutočne ide o činnosti s charakterom výskumu a vývoja)
 • Identifikácia oprávnených nákladov
 • Asistencia pri príprave dokumentov pre uplatnenie superodpočtu a asistencia pri nastavení systému evidencie nákladov
 • Poradenstvo pri nastavení interných procesov pre účely uplatňovania superodpočtu
 • Asistencia pri uplatňovaní v jednotlivých zdaňovacích obdobiach
 • Podpora pri komunikácií so štátnymi orgánmi vrátane poradenstva počas daňovej kontroly

S účinnosťou od 1.1.2018 je možné využiť ďalší daňový benefit pre podporu podnikového výskumu a vývoja, Patentbox. Na rozdiel od superodpočtu, ktorý je založený na dodatočnom odpočítaní nákladov od základu dane, je Patentbox zameraný len na podporu úspešných výsledkov výskumu a vývoja (istá odmena za úspech) a to formou oslobodenia od dane z príjmov tých výnosov, ktoré sú spojené s predajom výrobkov, v ktorých je použitý patent alebo úžitkový vzor, alebo výnosov z predaja licencií na softvér. Samozrejme, v oboch prípadoch musí ísť o výsledky vlastného výskumu a vývoja.

Oslobodených od dane z príjmov môže byť až 50% týchto výnosov. Opätovne, aj na tento benefit má daňovník automatický nárok po splnení zákonom stanovených podmienok. V rámci našej pomoci za zameriame na:

 • Posúdenie oprávnenosti daňovníka
 • Identifikácia výnosov spojených s duševným vlastníctvom a analýza využitia patentu alebo inej formy ochrany duševného vlastníctva
 • Posúdenie kooperácii na výsledkoch výskumu a vývoja s tretími stranami
 • Vyčíslenie výšky oprávnených výnosov pre oslobodenie od dane z príjmov
 • Asistencia pri uplatňovaní v jednotlivých zdaňovacích obdobiach
 • Podpora pri komunikácií so štátnymi orgánmi vrátane poradenstva počas daňovej kontroly