Daňové úľavy pre podporu výskumu a vývoja | Deloitte Slovensko

Riešenia

Daňové úľavy pre podporu výskumu a vývoja

Vedeli ste, že zákon o dani z príjmov obsahuje automatické nástroje na podporu výskumu a vývoja?

Podporu možno dosiahnuť buď na strane nákladov formou ich dodatočného odpočtu, alebo výnosov vo forme oslobodenia určitých príjmov od dane.

Odpočet nákladov na výskum a vývoj

Začiatkom roka 2015 bol zavedený nový typ daňového zvýhodnenia, ktorého cieľom je podpora spoločností vykonávajúcich podnikový výskum a vývoj
vo forme tzv. odpočtu nákladov na výskum a vývoj (superodpočet). Účelom
je predovšetkým podpora aktivít smerujúcich k vývoju nových alebo výrazne zlepšených produktov, služieb, technológií a procesov. S účinnosťou
od 1. januára 2020 sa výška superodpočtu zvýšila až na 200 %.

Superodpočet môže využiť každý podnikateľ, ktorému v príslušnom zdaňovacom období vznikajú výdavky/náklady súvisiace s realizáciou projektov výskumu a vývoja. V prípade daňovej straty sa nárok na daňový benefit prenáša do budúceho zdaňovacieho obdobia, najviac do 5 nasledujúcich rokov.

Nárok na superodpočet vzniká automaticky a nepodlieha žiadnemu schvaľovaciemu konaniu. Po splnení zákonných podmienok naň existuje právny nárok. Daňovník má však isté zákonné povinnosti, ktoré musí splniť, aby
si mohol tento benefit uplatniť.

Deloitte môže pomôcť v rámci celého procesu uplatňovania superodpočtu,
od identifikácie oprávnených aktivít cez vypracovanie dokumentácie
až po vyhodnotenie projektov pred uplatnením superodpočtu, ktorý zahŕňa:

 • Posúdenie oprávnenosti daňovníka• Identifikáciu oprávnených výskumno-vývojových činností v spoločnosti (posúdenie, či v danom prípade skutočne ide o činnosti výskumu a vývoja)
 • Identifikáciu oprávnených nákladov
 • Asistenciu pri príprave dokumentov na uplatnenie superodpočtu
  a asistenciu pri nastavení systému evidencie nákladov
 • Poradenstvo pri nastavení interných procesov na účely uplatnenia superodpočtu
 • Asistenciu pri uplatňovaní v jednotlivých zdaňovacích obdobiach
 • Podporu pri komunikácii so štátnymi orgánmi vrátane poradenstva počas daňovej kontroly

Patent Box

S účinnosťou od 1. 1. 2018 je možné využiť ďalší daňový benefit na podporu podnikového výskumu a vývoja, tzv. Patent Box. Na rozdiel od superodpočtu, ktorý je založený na dodatočnom odpočítaní nákladov od základu dane, je Patent Box zameraný len na podporu úspešných výsledkov výskumu a vývoja (istá odmena za úspech), a to formou oslobodenia od dane z príjmov tých výnosov, ktoré sú spojené s predajom výrobkov, v ktorých je použitý patent alebo úžitkový vzor, alebo výnosov z predaja licencií na softvér. Samozrejme,
v oboch prípadoch musí ísť o výsledky vlastného výskumu a vývoja.

Až 50 % týchto výnosov môže byť oslobodených od dane z príjmov. Aj na tento benefit má daňovník automatický nárok po splnení zákonom stanovených podmienok. V rámci našej pomoci sa zameriavame na:

 • Posúdenie oprávnenosti daňovníka
 • Identifikáciu výnosov spojených s duševným vlastníctvom a analýzu využitia patentu alebo inej formy ochrany duševného vlastníctva
 • Posúdenie spolupráce s tretími stranami na výsledkoch výskumu a vývoja
 • Vyčíslenie výšky oprávnených výnosov na oslobodenie od dane
  z príjmov
 • Asistenciu pri uplatňovaní v jednotlivých zdaňovacích obdobiach
 • Podporu pri komunikácii so štátnymi orgánmi vrátane poradenstva počas daňovej kontroly


Spojte sa s nami

Martin Rybár

Martin Rybár

partner | daňové poradenstvo

Martin Rybár je partner na oddelení daňového a právneho poradenstva Deloitte na Slovensku. Má rozsiahle skúsenosti s riadením rôznych projektov podporovaných z verejných zdrojov. Ide o identifikáciu p... Viac

Milan Šustek

Milan Šustek

Senior manažér | Daňové poradenstvo

Milan Šustek je senior manažérom na daňovom oddelení s viac ako 10 ročnou skúsenosťou v oblasti získavania podpory pre investičné projekty. Má rozsiahle skúsenosti v oblasti investičnej pomoci a fondo... Viac