Novinky

Prognóza odvetvia spotrebného tovaru pre rok 2022

Prekonávanie nových výziev v zápase o dôveru

Odvážne kroky podniknuté počas minuloročnej neistoty sa vyplácajú, keďže nadchádzajúci rok sa zdá byť pre odvetvie spotrebného tovaru rokom silného hospodárskeho rastu. V ceste ďalšiemu pokroku by však mohli stáť niektoré výzvy. Ako môžu spoločnosti v oblasti spotrebiteľsky baleného tovaru prekonať tieto prekážky? Zistite názor Deloitte a očakávania od nadchádzajúceho roka 100 vedúcich pracovníkov z odvetvia odevov, domácich potrieb, osobnej hygieny a odvetvia potravinárstva a nápojov.

Zhrnutie správy – stav odvetvia

Pre odvetvie spotrebného tovaru bude zrejme najbližších 12 mesiacov obdobím dobrých finančných výsledkov. Pre 93 % vedúcich pracovníkov, ktorí sa zúčastnili na prieskume odvetvia spotrebného tovaru v roku 2022 realizovanom spoločnosťou Deloitte, je tak ako minulý rok naďalej hlavným cieľom dosiahnuť vyššie výnosy. Prijímanie potrebných opatrení, ktorých výsledky boli vzhľadom na nepredvídateľnú situáciu v roku 2021 nejasné, sa vypláca a minimálne polovica spoločností zapojených do prieskumu očakáva zvýšenie svojich prevádzkových marží. Deje sa to práve v prostredí naklonenom zvyšovaniu cien pre koncových spotrebiteľov.

Rok 2022 však zrejme prinesie aj viacero významných výziev. Pravdepodobne nedôjde k úplnému a rýchlemu vyriešeniu problémov v dodávateľských reťazcoch, je ťažké nájsť a udržať si zamestnancov, rôzne druhy nákladov rýchlo rastú – a to všetko ovplyvňuje schopnosť odvetvia dosiahnuť požadovaný rast. Dokazuje to fakt, že deväť z desiatich vedúcich pracovníkov zúčastnených na prieskume považuje za najväčšiu hrozbu pre svoj rast problémy v oblasti dodávateľského reťazca. Až 6 z 10 respondentov uviedlo, že nedostatok pracovných síl už teraz ohrozuje tohtoročný rast.

V očiach spotrebiteľov, maloobchodných partnerov a zamestnancov však veci môžu vyzerať inak. Tieto hlavné zainteresované strany majú zásadnejší prístup k chápaniu súčasných prekážok v odvetví spotrebného tovaru výrobkov: dôveru.

Prognóza odvetvia spotrebného tovaru pre rok 2022

Ekonomická prognóza pre odvetvie spotrebného tovaru

Základná prognóza na rok 2022 predpokladá relatívne silný rast odvetvia spotrebného tovaru aj napriek pretrvávajúcim problémom v dodávateľských reťazcoch a nedostatku pracovných síl, hoci oba faktory by sa mali postupne zmierňovať. Počas pandémie podnikali štáty, podniky a jednotlivci opatrenia, ktoré pripravili pôdu pre silný hospodársky rast.

                                                                     - Ira Kalish, hlavný globálny ekonóm Deloitte

Tri rozhodujúce zložky v boji o dôveru v roku 2022

Dôvera znamená pre ľudí, resp. v tomto prípade pre zainteresované strany, rôzne veci. Dve tretiny opýtaných vedúcich pracovníkov uviedli, že budovanie dôvery je pre ich spoločnosť najvyššou prioritou a ešte viac ich uviedlo, že je to najcennejšie aktívum ich spoločnosti. V dôsledku toho väčšina vedúcich pracovníkov uviedla, že výrazne investuje do iniciatív, ktoré zabraňujú narušeniu dôvery. Zistite, ako budú v tomto roku poprední výrobcovia spotrebného tovaru pracovať na zvýšení dôvery troma hlavnými spôsobmi.

Dôvera a transparentnosť idú ruka v ruke

Podľa deviatich z desiatich vedúcich pracovníkov, ktorí sa na prieskume zúčastnili, sú stratou významnej dôvery zo strany spotrebiteľov najviac ohrozené tie spotrebiteľské značky, ktoré nie sú otvorené a transparentné. Vyššia transparentnosť nie je len otázkou zmeny celkového prístupu alebo postoja spoločnosti k otvorenosti. Preto si spoločnosti v odvetví spotrebného tovaru stoja za slovom. Šesť z desiatich spoločností bude v roku 2022 realizovať stredné až významné investície s cieľom zvýšiť úroveň transparentnosti, ktorú poskytujú spotrebiteľom a iným zainteresovaným stranám. Pre viac informácií si stiahnite správu.

Zvýšenie dôvery s rozširovaním digitálneho pôsobenia

V našej analýze sa 50 % opýtaných spoločností domnieva, že spotrebitelia strácajú dôveru v značky, ktoré s nimi nedokážu komunikovať osobne. Značky spotrebného tovaru menia svoje stratégie umiestňovania produktov na trh, aby zlepšili práve toto hľadisko. Ak chcú byť tradičné spoločnosti v odvetví spotrebného tovaru konkurencieschopné a rásť, k spotrebiteľom musia pristupovať individuálne. Systémy digitálnej interakcie vrátane platforiem typu DTC (Direct-to-Consumer) sú dôležitým prostriedkom, ako ponúkať personalizované služby a zároveň zdieľať údaje o získavaní zdrojov, pracovnej sile, znižovaní emisií uhlíka, bezpečnosti, čerstvosti atď. Keďže tieto platformy súčasne zhromažďujú aj údaje o spotrebiteľoch, na vybudovanie a udržanie dôvery musí byť do systému zakomponovaná ochrana súkromia. Pre viac informácií si stiahnite správu.

Vytváranie dôveryhodnej kultúry na pracovisku

Spoločnosti v odvetví spotrebného tovaru čelia bezprostrednému problému, ako získať dostatok ľudí a zručností. Ale v hre je aj oveľa viac. Technológie a nové zdroje talentu menia charakter práce, pracovísk a pracovnej sily. Mnohé
spoločnosti stavajú ľudí priamo doprostred svojej vízie budúcnosti práce, humanizujú prácu a podporujú výsledky, ktoré inšpirujú a dodávajú energiu.
Budúcnosť práce nespočíva v čakaní na zajtrajšok. Buduje sa už dnes
pomocou investícií, ktoré realizujú spoločnosti práve teraz. Pre viac
informácií si stiahnite správu.

Bonusový obsah – „5 z 10“

Hoci prognóza odvetvia spotrebného tovaru na rok 2022 sa zameriava na budúci rok, Deloitte zároveň pozorne sleduje, či sa na obzore nečrtajú potenciálni aktéri, ktorí prinesú zmenu z dlhodobého hľadiska. 

Stiahnite si prognózu odvetvia spotrebného tovaru na rok 2022, aby ste sa dozvedeli päť zásadných myšlienok, ktoré majú potenciál zmeniť toto odvetvie o desať rokov. Niektoré z týchto myšlienok sa možno nikdy plne neprejavia. Iné už dnes zohrávajú malú úlohu. Posúďte sami a pripravte sa na budúcnosť už teraz.

O správe

Okrem poznatkov získaných z práce s klientmi a predchádzajúceho výskumu uskutočnil Deloitte v novembri 2021 prieskum medzi 100 vedúcimi pracovníkmi zo spoločností pôsobiacich v odvetviach potravinárstva a nápojov, tovaru pre domácnosť, osobnej hygieny a odevov. Pri väčšine spoločností ide o nadnárodné spoločnosti a všetky dosahujú výnosy vo výške viac ako 1 mld. USD.

Dátum: 26.5. 2022

Bolo to užitočné?