Novinky

Trendy v globálnej doprave v roku 2022

Doprava pripravená na budúcnosť

Doprava zohráva zásadnú úlohu v podpore ekonomického rastu, tvorbe pracovných miest a umožňuje ľuďom dostať sa k základným službám. Kým štáty zápasia so starými aj novými výzvami pri modernizácii dopravných systémov, prinášame vám päť najnovších trendov, ktoré formujú odvetvie mobility v čase, keď vstupuje do ďalšej éry exponenciálneho rastu.

Technológie budú kľúčové pri modernizácii našich dopravných systémov z hľadiska zlepšenia ich účinnosti a efektívnosti. V súvislosti so zdieľaním údajov a ochranou súkromia si však použitie údajov vyžaduje nové štruktúry riadenia. Dopravné ekosystémy budú musieť byť odolné voči kybernetickým a klimatickým rizikám a zároveň poskytovať spravodlivé a inkluzívne služby pre všetkých. 

Štúdia „Trendy v globálnej doprave v roku 2022“ sa venuje piatim hlavným trendom v odvetví dopravy:

  1. Tvorba udržateľných mechanizmov financovania v doprave: vytvorenie, testovanie a škálovanie udržateľných alternatív k daniam z pohonných hmôt a podpora transparentnosti štátnych inštitúcií na budovanie dôvery verejnosti.
  2. Elektrické vozidlá (EV) v rámci generačnej zmeny v mobilite: riešenie problému s nabíjacou infraštruktúrou a potenciálneho nedostatku špecialistov v odvetví EV.
  3. Modernizácia dopravných systémov inkluzívnym a spravodlivým spôsobom: spravodlivý prístup k investíciám do dopravných systémov a ich navrhovaniu so zapojením znevýhodnených a marginalizovaných komunít do plánovania projektov.
  4. Zvyšovanie odolnosti dopravných sietí: posilnenie odolnosti dopravných systémov voči kybernetickým a klimatickým rizikám.
  5. Zrýchlenie digitálnej a technologickej inovácie: vytváranie lepších systémov na škálovanie digitálnych inovácií v odvetví dopravy.
Bolo to užitočné?