ანალიზი

ადამიანური რესურსების განვითარების ტენდენციები 

ლიდერობა ახალ პირობებში 

დღევანდელ პირობებში პერსონალის შერჩევის სფეროში არსებული გამოწვევები მოითხოვს ახალ მიდგომებს, რაც საშუალებას მისცემს ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურებს იმოქმედონ უფრო მოქნილად, შორსმჭვრეტელად და მკაფიოდ გადაწყვეტილებების მიღებისას.

ადამიანური რესურსების განვითარების საერთაშორისო ტენდენციები 2015 წელს: შესავალი

დღეს საერთაშორისო კომპანიები მუშაობენ ახალ პირობებში, რაც მოითხოვს მნიშვნელოვან სტრატეგიულ ცვლილებებს ისეთ სფეროებში, როგორიცაა: მართვა, ადამიანური რესურსები და პერსონალის შერჩევა. 3,3 ათას ორგანიზაციაზე მეტმა 106 ქვეყნიდან მიიღო მონაწილეობა დელოიტის კვლევაში „ადამიანური რესურსების სფეროს საერთაშორისო ტენდენციები“, შეაფასეს რა კადრების შერჩევის სფეროში არსებული პრობლემების მნიშვნელობა და საკუთარი შესაძლებლობები მათი გადაწყვეტის კუთხით.

ანგარიშში მოცემულია 10 ძირითადი ტენდენცია, რომლებიც კვლევის შედეგად გამოვლინდა და რომლებიც 2015 წლის 4 ძირითად თემატიკას მოიცავს: ლიდერობა, ჩართულობა, განახლება და ხელახლა გააზრება. ჩვენ განვიხილავთ თითოეულ ტენდენციასთან დაკავშირებულ პრობლემებს და გთავაზობთ პრაქტიკულ გადაწყვეტილებებს მათთან გამკლავების მიზნით. ჩვენ ასევე ჩამოვაყალიბეთ 6 ძირითადი შედეგი და გთავაზობთ ისარგებლოთ საინფორმაციო პანელით „ადამიანური რესურსების სფეროს ტენდენციები“, რათა შეისწავლოთ არსებული ტენდენციები გეოგრაფიული არეალის, სამრეწველო დარგისა და კომპანიის ზომის მიხედვით.

Explore the report and infographic

ჩრდილოეთ და სამხრეთ ამერიკა       ევროპა, ახლო აღმოსავლეთი და აფრიკა    აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონი   

კანადა

მექსიკა

ამერიკის შეერთებული შტატები

 

 

 

ბელგია

ფინეთი

გერმანია

შვეიცარია

დიდი ბრიტანეთი

 

ჩინეთი

 

 

 

 

 

 

ანალიზი ქვეყნების მიხედვით

დელოიტის აღნიშნული პუბლიკაცია მოიცავს მხოლოდ ზოგად ინფორმაციას და არ უნდა განიხილებოდეს, როგორც პროფესიული კონსულტაცია ბუღალტრული, კომერციული, ფინანსური, საინვესტიციო, იურიდიული, საგადასახადო და სხვა საკითხების ირგვლივ. პუბლიკაცია არ უნდა იქნას გამოყენებული, როგორც საფუძველი რაიმე სახის გადაწყვეტილებების ან ზომების მისაღებად, რაც გავლენას იქონიებს თქვენს ბიზნესზე. მანამ სანამ მიიღებთ გადაწყვეტილებებს, ან განახორციელებთ რაიმე ქმედებას, რაც აისახება თქვენი კომპანიის მდგომარეობაზე, გაიარეთ კონსულტაცია კვალიფიციურ სპეციალისტებთან. დელოიტი არ აგებს პასუხს რაიმე სახის ზარალზე, რომელიც გამოწვეულია აღნიშნულ პუბლიკაციაში მოცემულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?