სტატია

COVID-19-ის ანტიკრიზისული ეკონომიკური გეგმა

2020 წლის 24 აპრილს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა წარადგინა COVID-19-ის ანტიკრიზისული ეკონომიკური გეგმა, რომელიც მოიცავს როგორც უკვე განხორციელებულ აქტივობებს, ისე - შემდგომში გამოსაყენებელ ღონისძიებებს, რომელიც რიგ შემთხვევებში მოითხოვს შესაბამის საკანონმდებლო ცვლილებებს. ანტიკრიზისული გეგმის წარდგენისას, პრემიერ-მინისტრმა აგრეთვე წარმოადგინა „ეკონომიკის გახსნის“ პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს ეკონომიკის ამა თუ იმ დარგის გახსნის სავარაუდო თარიღებს..

საინფორმაციო გზამკვლევის საშუალებით გაეცნობით ინფორმაციას ანტიკრიზისული გეგმისა და ეკონომიკურ საქმიანობაზე შეზღუდვების მოხსნის ეტაპების შესახებ.

ამ საინფორმაციო გზამკვლევის მიზანია, მკითხველს ზოგადი წარმოდგენა შეუქმნას საქართველოს მთავრობის მიერ 2020
წლის 24 აპრილს წარმოდგენილი COVID-19-ის ანტიკრიზისული ეკონომიკური გეგმის შესახებ. ის მიზნად არ ისახავს პროფესიონალური სამართლებრივი ან სხვა სახის კონსულტაციას და არც ანაცვლებს მას.

ამ საინფორმაციო გზამკვლევზე დაყრდნობით განხორციელებულ ქმედებაზე პასუხს აგებთ თქვენ და მისგან გამოწვეული შესაძლო ზიანისთვის პასუხისმგებლობა არ დაეკისრება დელოიტს. კონკრეტულ შემთხვევებზე უნდა მოიპოვოთ სრული პროფესიონალური სამართლებრივი კონსულტაცია.

ჩამოტვირთეთ დოკუმენტი
იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?