კიბერ რისკები

დელოიტი ეხმარება კლიენტებს მაქსიმალურად გამოიყენონ დანერგილი ტექნოლოგიების პოტენციალი და მიაღწიონ საოპერაციო და ფინანსურ მიზნებს კიბერ რისკების შეფასების, მართვისა და კონტროლის გზით.