სტატია

საქართველოს საგადასახადო სიახლეები

მოგების გადასახადის რეფორმა

ნახევარი წლის დისკუსიებისა და განხილვების შემდეგ, საქართველოს პარლამენტმა მიიღო საქართველოს საგადასახადო კოდექსის ცვლილებები.

2016 წლის მაისში, პარლამენტმა მიიღო და პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა კანონს ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ საქართველოს საგადასახადო კოდექსში. აღნიშნული ცვლილებები შეეხება არსებული მოგების გადასახადის რეგულაციების ჩანაცვლებას ე.წ. "გადასახადი განაწილებულ მოგებაზე" მოდელით, რომელიც ესტონური მოდელის მსგავსია. ახალი რეგულაციები ეფექტური იქნება 2017 წლის 1 იანვრიდან, თუმცა არ გავრცელდება კომერციულ ბანკებზე, საკრედიტო გაერთიანებებზე, სადაზღვევო ორგანიზაციებზე, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებსა და ლომბარდებზე 2019 წლის იანვრამდე.

საგადასახადო რეფორმის შესახებ სრული ინფორმაციის მისაღებად, ჩამოტვირთეთ საქართველოს საგადასახადო სიახლეები.

ჩამოტვირთეთ დოკუმენტი PDF ფორმატში
იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?