Belastingplan 2023 - Pakket Belastingplan 2023 gedeeltelijk aangenomen door de Tweede Kamer

Article

Pakket Belastingplan 2023 gedeeltelijk aangenomen door de Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op 10 november ingestemd met de meeste voorstellen die deel uitmaken van het pakket Belastingplan 2023, met uitzondering van de Wijziging van de Wet Milieubeheer.

23 november 2022

Inleiding

De Tweede Kamer heeft op 10 november 2022 ingestemd met de volgende wetsvoorstellen die deel uitmaken van het pakket Belastingplan 2023, dat op Prinsjesdag is ingediend:

  • Belastingplan 2023
  • Overbruggingswet box 3
  • Wet rechtsherstel box 3
  • Wet minimum CO2-prijs industrie
  • Wet delegatiebepaling geen invorderingsrente in specifieke gevallen
  • Verhoging van het kindgebonden budget en aanpassing lage inkomensvoordeel.


Eveneens op 10 november 2022 heeft de Tweede Kamer de Fiscale verzamelwet 2023 aangenomen, alsmede een wetsvoorstel dat voorziet in de implementatie van de EU-richtlijn inzake gegevensuitwisseling digitale platformeconomie in de Nederlandse wetgeving. De stemming over de wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens is echter op verzoek van de staatssecretaris uitgesteld. Bij drie van de hierboven genoemde wetsvoorstellen zijn amendementen aangenomen door de Tweede Kamer, welke wij hieronder zullen bespreken.

Evaluatiemogelijkheid anti-peildatumarbitragebepaling

Een amendement bij de Overbruggingswet box 3 regelt dat de werking van de in die wet opgenomen anti-peildatumarbitragebepaling gedurende de looptijd van het overbruggingsstelsel box 3 kan worden geanalyseerd en zo nodig aangepast.

Verhoging verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken uitgesteld naar 2024

Met een amendement bij het Belastingplan 2023 wordt de in het wetsvoorstel voorgestelde verhoging van de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken wordt uitgesteld naar 1 januari 2024. Hierdoor valt deze verhoging samen met het moment waarop mineraalwater wordt uitgezonderd van de verbruiksbelasting. Dit vermindert ook de administratieve last zowel voor bedrijven als voor de Belastingdienst en de Douane. De tariefverhoging valt door het uitstel wel wat hoger uit.

Introductie nieuwe eerste schijf in de energiebelasting voor elektriciteit en aardgas

Een ander amendement bij het Belastingplan 2023 introduceert per 1 januari 2024 een nieuwe eerste schijf in de energiebelasting voor elektriciteit. De nieuwe eerste schijf belast het verbruik tussen 0 – 2.900 kWh. De tweede schijf zal hierdoor van 2.900 tot 10.000 kWh lopen. Door het invoegen van een korte eerste schijf in de energiebelasting wordt het vanaf 2024 mogelijk om kleinverbruikers veel gerichter tegemoet te komen via het tarief van de energiebelasting. De energiebelastingtarieven van de nieuwe eerste en de tweede schijf zijn vooralsnog echter gelijk aan elkaar.

Tevens wordt er per 2024 een nieuwe eerste schijf geïntroduceerd in de energiebelasting voor aardgas. De nieuwe eerste schijf belast het verbruik tussen 0 – 1.200 m3. De tweede schijf zal hierdoor van 1.200 m3 tot 170.000 m3 lopen. Met dit amendement wordt hetzelfde doel beoogd als bij de introductie van een nieuwe eerste tariefschijf voor elektriciteit, namelijk het gerichter kunnen ondersteunen van kleinverbruikers. Ook hier zijn de tarieven van de eerste en tweede schijf exact gelijk aan elkaar. De energiebelastingtarieven van de nieuwe eerste en de tweede schijf zijn ook hier vooralsnog echter gelijk aan elkaar.

Verlenging belastingregime laadpalen

Een laatste amendement bij het Belastingplan 2023 voorziet in verlenging van het huidige belastingregime voor laadpalen met twee jaar. Dit houdt in dat voor laadpalen een verlaagd tarief voor de energiebelasting blijft gelden, en dat zij uitgezonderd blijven van de opslag duurzame energie- en klimaattransitie. Met deze verlenging is een budgettaire derving gemoeid van in totaal € 42 miljoen, welke gedekt zal worden door een aanvullende verhoging van de kansspelbelasting tot 29,5% (oorspronkelijk was voorzien in een tariefverhoging van 29% naar 29,3%) en door een aanvullende verhoging van de accijns op rooktabak.

Verruiming lage-inkomensvoordeel geschrapt

De voorgenomen verruiming van het lage-inkomensvoordeel voor het jaar 2024 is geschrapt . Dit lage-inkomensvoordeel wordt per 2025 namelijk volledig afgeschaft. Om budgettaire redenen is het volgens een door de Tweede Kamer aangenomen amendement dan wenselijker om niet eerst te verruimen alvorens af te schaffen. Sowieso vindt de Tweede Kamer het lage-inkomensvoordeel een ondoelmatige en ineffectieve regeling, die werkgevers een prikkel biedt om lonen laag te houden.

Van de zeven wetsvoorstellen die samen het pakket Belastingplan 2023 vormen, zijn er zes door de Tweede Kamer aangenomen. Daarover gaat de Eerste Kamer zich nu buigen. Naar verwachting zal daar in de week voor Kerst over de plannen worden gestemd. De behandeling van de voorgestelde wijziging in de Wet Milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens is echter aangehouden.

Did you find this useful?