Podcast: V Dyrektywa AML – najważniejsze zmiany

Artykuł

Podcast: V Dyrektywa AML – najważniejsze zmiany

8 listopada 2018 r.

V Dyrektywa AML weszła w życie w dniu 9 lipca 2018 r. Na jej implementację do krajowych systemów prawnych państwa członkowskie UE mają 18 miesięcy do 10 stycznia 2020 r.

V Dyrektywa AML powstała, jako odpowiedź na zmieniające się trendy w zakresie finansowania terroryzmu i prowadzenia operacji przez grupy terrorystyczne. Dyrektywa ma na celu zwiększenie transparentności w zakresie struktur właścicielskich i identyfikacji beneficjentów rzeczywistych, a także uregulowanie rynku walut wirtualnych.

Ważnym elementem systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu mają być ogólnodostępne rejestry beneficjentów rzeczywistych, które powinny zostać ze sobą zintegrowane za pomocą europejskiej centralnej platformy do dnia 10 marca 2021 r. Krajowe rejestry beneficjentów rzeczywistych powinny być publicznie dostępne oraz umożliwiać wzajemne powiązania pomiędzy krajami, aby ułatwić współpracę międzynarodową.

V Dyrektywa AML objęła swoim zakresem podmioty zajmujące się świadczeniem usług wymiany walut pomiędzy walutami wirtualnymi a walutami fiducjarnymi oraz dostawców kont walut wirtualnych. Do tej pory podmioty te nie były zobowiązane na mocy prawa unijnego do stosowania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, choć niektóre kraje (w tym Polska) włączyły te podmioty do krajowych przepisów w momencie wprowadzania IV Dyrektywy AML. Od tej pory podmioty te będą musiały stosować przepisy m.in. w zakresie identyfikacji klienta oraz monitorowania i raportowania transakcji.

Dodatkowo, V Dyrektywa AML obniża istniejące limity dotyczące kart przedpłaconych do 50 EUR, po osiągnięciu których, klient będzie musiał przejść cały proces identyfikacji i weryfikacji. Zgodnie z treścią Dyrektywy, korzystanie z kart przedpłaconych na terenie krajów Unii Europejskiej wydanych poza Unią będzie możliwe tylko wówczas, gdy spełniają one wymogi równoważne z wymogami określonymi w prawie unijnym.

Aby dowiedzieć się więcej zapraszamy do odsłuchania rozmowy z Jakubem Florkiem oraz Moniką Strzelecką z Zespołu Forensic & Financial Crime w Deloitte, podczas której odpowiadają na pytania takie jak:

  • Jaki jest główny cel wprowadzenia V Dyrektywy AML?
  • Czy powinniśmy spodziewać się rewolucyjnych zmian w polskich przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?
  • Jakie zmiany zaadresowane są do Organów Rządowych, a które wpływają bezpośrednio na Instytucję Obowiązane?
  • Jakie zmiany wprowadza V Dyrektywa AML w stosunku do handlu walutami wirtualnymi?
  • Kiedy zmiany wynikające z V Dyrektywy AML zaczną obowiązywać w Polsce?
Czy ta strona była pomocna?