Technologia zwalczania nadużyć i jej przyszłość

Artykuł

Technologia zwalczania nadużyć i jej przyszłość

Spojrzenie na ankietę ACFE dotyczącą technologii zwalczania nadużyć finansowych  

20 lutego 2020 r.

Organizacja Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) we współpracy z SAS Institute przeprowadziła niedawno badanie technologii wykorzystywanych do wykrywania, monitorowania i zapobiegania oszustwom finansowym. Dane do badania zebrano w ankiecie przesłanej do ponad 41 000 członków ACFE, pracujących w różnych branżach, od usług bankowych i finansowych, przez administrację rządową i publiczną oraz usługi profesjonalne po technologię, przemysł, opiekę zdrowotną i inne.

Badanie miało na celu ustalenie najczęściej stosowanych technologii w zwalczaniu oszustw, sposobach ich wdrażania oraz kierunkach rozwoju. Dwa główne obszary objęte badaniem to analiza danych i inne technologie wykorzystywane w zwalczaniu nadużyć finansowych.

Analiza danych

Wyniki badania wskazują, że prawie dwie trzecie organizacji stosuje obecnie techniki zgłaszania wyjątków i wykrywania anomalii związanych z oszustwami, a ponad połowa wdrożyła automatyczne monitorowanie czerwonych flag lub naruszeń reguł biznesowych. Te metody analityczne są najczęściej stosowane, 72% organizacji spodziewa się nadal korzystać z tych technik w ciągu najbliższych dwóch lat.

Inne coraz popularniejsze techniki, które organizacje planują wdrożyć w ciągu najbliższych dwóch lat, to wizualizacja danych - już stosowana przez 35% firm oraz analiza / modelowanie predykcyjne.  Rośnie również wykorzystanie potencjału sztucznej inteligencji. Obecnie ze sztucznej inteligencji korzysta tylko 13% firm, ale oczekuje się, że technologia ta zostanie przyjęta przez kolejne 25% ankietowanych organizacji w ciągu najbliższych dwóch lat.

Z przeprowadzonego badania wynika, że firmy najczęściej korzystają z rozwiązań wewnętrznych opartych na Excel, ACL, SAS, IDEA, Tableau, Python, SAP i innych.

Główne obszary biznesowe, w których wykorzystuje się analizę danych, to zakupy, płatności, oszustwa wobec klientów, podróże służbowe i rozrywka, sprawozdawczość finansowa, pranie pieniędzy i inne, zależnie od ograniczeń takich jak dostęp do danych, natura procesu lub oszacowany poziom ryzyka.

Źródła danych wykorzystywanych do analizy to w większości przypadków wewnętrzne ustrukturyzowane dane, czyli dane znajdujące się w rozpoznawalnych i przewidywalnych strukturach, np. bazach danych lub arkuszach kalkulacyjnych.

Respondenci stwierdzili również, że zastosowanie technologii w inicjatywach dotyczących zwalczania nadużyć finansowych było bardzo lub dosyć korzystne dla średnio 85% organizacji. Wyniki badania wskazują, że wykorzystanie technologii może znacznie poprawić ilość, terminowość, wydajność i dokładność danych, odsetek wykrytych oszustw, oraz ich prewencję.

Inne technologie wspierające wykrywanie nadużyć

W badaniu uwzględniono także inne technologie stosowane w celu zapobiegania nadużyciom, takie jak oprogramowanie do zarządzania sprawami, oprogramowanie digital forensic / e-discovery i oprogramowanie do przechwytywania dowodów online.

Niepokojące może wydawać się, że tylko 39% organizacji zadeklarowało, że obecnie korzysta z oprogramowania do zarządzania sprawami. Skuteczne zarządzanie przypadkami oszustw zależy od możliwości łatwego śledzenia i zgłaszania wszystkich dochodzeń w sprawie oszustw i czerwonych flag. Wśród respondentów większość korzysta z rozwiązań wewnętrznych do zarządzania sprawami. W przypadku oprogramowania firm zewnętrznych (zewnętrznych dostawców) do najbardziej popularnych należą EthicsPoint, RSA Archer i Verafin.

Z badania wynika, że niewiele firm inwestuje w oprogramowanie digital forensic / e-discovery - tylko około jedna czwarta respondentów. Jest to zrozumiałe z uwagi na to, że organizacje mogą nie korzystać z tego typu oprogramowania zbyt często, a ceny licencji na nie mogą być niewspółmierne do stopnia wykorzystania. Dla firm, które nie chcą inwestować w zakup profesjonalnego oprogramowania wspomagającego wykrywanie nadużyć, alternatywą może być korzystanie z usług zewnętrznych firm, specjalizujących się w zakresie digital forensic / e-discovery.

Innym sposobem wspomagania procesu wykrywania oszustw jest wykorzystanie oprogramowania do przechwytywania dowodów online. Gromadzenie danych ze źródeł internetowych bez specjalistycznego oprogramowania może być pracochłonne i nieefektywne – potencjalne ograniczenia wynikają z kwestii prywatności danych, ich weryfikacji i przechowywania. 30% ankietowanych organizacji, co nie stanowi dużego odsetku, wykorzystuje oprogramowanie do przechwytywania dowodów online. Dominującym oprogramowaniem pozostają rozwiązania wewnętrzne.

Wreszcie, wyglądając w przyszłość, ACFE zgromadziła dane na temat nowych technologii, które z dużym prawdopodobieństwem będą stawały się coraz bardziej powszechne.

Największym zainteresowaniem cieszy się biometria - 42% organizacji wdrożyło lub oczekuje wdrożenia technologii bazujących na biometrii w ciągu najbliższych dwóch lat. Kolejnym obszarem, który zgodnie z wynikami ankiety zyskuje na popularności, jest technologia blockchain. Korzysta z niej obecnie 9% organizacji, ale liczba ta ma wzrosnąć do 17% w ciągu najbliższych dwóch lat. Technologia blockchain ma potencjał, aby stawać się coraz bardziej znaczącym narzędziem rynku finansowego.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź nasz wcześniejszy artykuł na temat kryptowalut

Robotyka zajmuje podobną pozycję, jak technologia blockchain - korzysta z niej obecnie 9% organizacji, a 16% planuje ją zastosować w ciągu dwóch lat.

Rzeczywistość wirtualna została wskazana jako najmniej prawdopodobna do przyjęcia w ramach programów zwalczania nadużyć finansowych. Korzysta z niej obecnie 6% organizacji, a 12% spodziewa się tego w ciągu najbliższych dwóch lat.

Wszystkie opisane technologie opierają się na danych, m. in. zbieranych przez konsorcja, których celem jest identyfikowanie trendów i ochrony przed zagrożeniami nadużyć. 29% firm stwierdziło, że aktywnie uczestniczy w udostępnianiu danych, a dalsze 21% jest otwarte na udostępnianie swoich danych w przyszłości. Pozostałe 50% respondentów nie wskazało zamiaru udostępniania danych teraz lub w przyszłości.

Wyzwania związane z wdrażaniem nowych technologii zwalczania nadużyć finansowych

Walka z oszustwami nie zawsze jest łatwa. Organizacje napotykają czasem znaczne przeszkody próbując wdrożyć nowe technologie zwalczania nadużyć finansowych. Według badania główną przeszkodą w wielu organizacjach są ograniczenia budżetowe i finansowe. 48% z nich wymieniło budżet, jako główne wyzwanie, a 32% jako wyzwanie umiarkowane. Również istotną rolę odgrywają ograniczenia kadrowe i kompetencyjne, określone jako główne lub umiarkowane wyzwanie przez odpowiednio 37% i 36% respondentów. Wśród mniej znaczących ograniczeń wymieniono niską jakość danych, brak postrzeganego zwrotu z inwestycji, problemy prawne i dużą ilość fałszywych alarmów.

Podsumowując, raport przedstawia kompleksowe spojrzenie na obecną i najbliższą sytuację w zakresie technologii zwalczania nadużyć finansowych. Pomimo dużego nacisku na analizę danych ustrukturyzowanych istnieje wiele technologii, które można wykorzystać w celu uzupełnienia inicjatyw dotyczących zwalczania nadużyć finansowych analizą danych nieustrukturyzowanych i uzyskania przewagi wymaganej do zapobiegania oszustwom. Organizacje zewnętrzne, takie jak konsorcja udostępniające dane i profesjonalni dostawcy usług, mogą znacznie pomóc w ocenie ryzyka nadużyć, ich wykrywaniu i zapobieganiu.

Czy ta strona była pomocna?