Praktyczny przewodnik po MSSF 2019

Punkty widzenia

Praktyczny Przewodnik po MSSF 2019

Grudzień 2019

Przedstawiamy publikację Deloitte - najnowsze wydanie „Praktycznego Przewodnika po MSSF 2019”, w odświeżonej formie wraz z zaktualizowanym porównaniem do polskich standardów rachunkowości.

Oglądasz stronę archiwalną. Przejdź do strony: Praktyczny przewodnik po MSSF 2021

W publikacji tej znajdziecie Państwo streszczenia wszystkich Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej wydanych do 31 sierpnia 2019 r. wraz z porównaniem MSSF do aktualnych regulacji Ustawy o rachunkowości w kluczowych obszarach rachunkowych i sprawozdawczości finansowej. Szczególny nacisk położono na porównanie MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” oraz MSSF 16 „Leasing” do aktualnie obowiązujących polskich standardów rachunkowości. Przewodnik zawiera w sobie również porównanie do najnowszych wersji Krajowych Standardów Rachunkowości.
 

Spis treści

 • Stosowanie MSSF w Europie
 • Fundacja MSSF i RMSR
 • Wprowadzenie do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
 • Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej 2010
 • Streszczenie standardów i interpretacji
 • MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych
 • MSR 2 Zapasy
 • MSR 7 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
 • MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów
 • MSR 10 Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego
 • MSR 12 Podatek dochodowy
 • MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe
 • MSR 19 Świadczenia pracownicze
 • MSR 20 Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej
 • MSR 21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych
 • MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego
 • MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych
 • MSR 26 Rachunkowość i sprawozdawczość programów świadczeń emerytalnych
 • MSR 27 Jednostkowe sprawozdanie finansowe
 • MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach
 • MSR 29 Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji
 • MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja
 • MSR 33 Zysk na akcję
 • MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa
 • MSR 36 Utrata wartości aktywów
 • MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe
 • MSR 38 Aktywa niematerialne
 • MSR 39 Instrumenty finansowe - ujmowanie i wycena
 • MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne
 • MSR 41 Rolnictwo
 • MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy
 • MSSF 2 Płatności w formie akcji
 • MSSF 3 Połączenia przedsięwzięć
 • MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe
 • MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana
 • MSSF 6 Poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych
 • MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji
 • MSSF 8 Segmenty operacyjne
 • MSSF 9 Instrumenty finansowe
 • MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
 • MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne
 • MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach
 • MSSF 13 Ustalanie wartości godziwej
 • MSSF 14 Odroczone salda z działalności regulowanej
 • MSSF 15 Przychody z umów z klientami
 • MSSF 16 Leasing
 • KIMSF 12 Umowy na usługi koncesjonowane
 • KIMSF 17 Przekazanie aktywów niegotówkowych właścicielom
 • MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe
 • Przydatne linki
 • Nasze rozwiązania informatyczne w zakresie MSSF
 • Zespół ds. MSSF Deloitte
 • Zespół Audit Advisory
 • Kontakt
 • O SEG

Pobierz "Praktyczny Przewodnik po MSSF 2019"

Materiał bezpłatny (wymagana rejestracja), plik w formacie PDF.

Zarejestruj się i pobierz
Czy ta strona była pomocna?