Rozwiązania

Deloitte Sports Business Group

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc

Posiadamy dedykowany zespół ekspertów, który świadczy usługi doradcze dla branży sportowej.

Dostarczamy międzynarodowy i lokalny know how z zakresu m. in. finansów, prawa, podatków oraz konsultingu, dopasowany do specyfiki sektora. Oferujemy najwyższej jakości produkty i szerokie spectrum usług w każdej dyscyplinie sportu, o czym mogą zaświadczyć nasi klienci na całym świecie.

Audit & Assurance

Badanie sprawozdań finansowych to znacznie więcej niż tylko liczby. To potwierdzenie osiągnięć i wyzwań, pomoc przy zapewnianiu solidnych podstaw dla przyszłych planów.

Usługi:

>> Audyt

Deloitte jest audytorem podmiotów zajmujących się działalnością sportową: krajowych i międzynarodowych organizacji sportowych, związków sportowych, lig, klubów sportowych czy organizacji działających na rzecz rozwoju sportu.

Jesteśmy firmą audytorską, która dysponuje wiedzą i narzędziami niezbędnymi do świadczenia wysokiej jakości usług. Przeprowadzamy audyt rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Posiadamy doświadczony zespół ekspertów, którzy doradzają m.in. w obszarze księgowości, sprawozdawczości finansowej, podatków czy kontroli wewnętrznych – szczególnie istotnych dla podmiotów działających w branży sportowej.

Zalety Deloitte jako audytora:

 • połączenie doświadczenia w sporcie z wiedzą i narzędziami niezbędnymi do przeprowadzenia audytu,
 • proaktywny zespół,
 • audyt skupiony na zidentyfikowanych ryzykach przeprowadzany przez doświadczony zespół znający tematykę charakterystyczną dla podmiotów działających w sektorze sportowym,
 • bieżąca komunikacja,
 • rekomendacje dotyczące poprawy procesów kontrolnych,
 • rekomendacje dotyczące istotnych kwestii podatkowych,
 • gwarancja jakości przeprowadzonego audytu.

>> Analiza budżetów

Pomagamy w procesie tworzenia budżetów, również w analizie już wykonanych prac.

Mamy doświadczenie w weryfikacji sporządzonych budżetów oraz analizie ich wykonania. Pomagamy również w procesie tworzenia nowych budżetów, odchyleń actual vs. plan. Przedstawiamy wnioski z prac naszych ekspertów. Możemy podzielić się naszym doświadczeniem, tak aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy i usprawnić procesy w obszarze budżetowania. Przygotujemy rekomendacje potencjalnych usprawnień na bazie przeprowadzonych prac w zakresie kontroli wewnętrznych, procesu budżetowania i monitorowania wykonania budżetu.

>> Weryfikacja rozliczeń dotacji i umów sponsoringowych

Przeprowadzenie weryfikacji rozliczeń dotacji publicznych i/lub wykonania umów sponsorskich związanych z organizacją imprez i prowadzeniem działalności statutowej.

Związki sportowe otrzymują dotację ze środków publicznych na konkretne projekty służące rozwojowi działalności statutowej związku. Mamy doświadczenie w weryfikacji rozliczeń otrzymanych środków zgodnie z wcześniej podpisanymi umowami oraz obowiązującymi przepisami prawa. Poddajemy również weryfikacji rozliczenia umów sponsoringowych, które związki czy kluby sportowe zawierają ze sponsorami.

>> Przegląd procesu licencyjnego

Przegląd procesu przyznawania licencji. Analiza bieżących wymogów formalnych i przebiegu procesu.

Związki sportowe oraz profesjonalne ligi sportowe przyznają licencje klubom sportowym na udział w profesjonalnych rozgrywkach ligi krajowej. Zasady przyznawania licencji są regulowane w regulaminach przyjętych przez dane związki czy ligi. Oferujemy naszą wiedzę i doświadczenie w przeprowadzeniu przeglądu procesu przyznawania licencji, zidentyfikowaniu obszarów wymagających poprawy oraz przekształceniu go we współpracy ze związkiem czy ligą.

Kontakt:

Konsulting

Innowacje, transformacja i przywództwo w biznesie mogą przybierać różne formy. Unikalne podejście Deloitte pomaga klientom rozwiązywać najbardziej skomplikowane problemy. Tworzymy strategie oraz wdrażamy rozwiązania biznesowe, które pozwalają firmom zbudować i zachować czołową pozycję na rynku.

Strategy & Operations

>> Wsparcie strategiczne

Zakres usług obejmuje działania ukierunkowane na rozwój strategicznych obszarów organizacji sportowych.

•       Wsparcie w procesie tworzenia i wdrażania strategii,

•       Rewizja i optymalizacja struktury organizacyjnej,

•       Definiowanie kierunków strategicznych rozwoju organizacji sportowych,

•       Usprawnienie procesu planowania strategicznego,

•       Analizy strategiczne.

>> Wsparcie operacyjne/ biznesowe

Działania Deloitte ukierunkowane są na usprawnienie działalności operacyjnej organizacji sportowych.

 • Profesjonalizacja działań,
 • Analiza efektywności,
 • Opracowanie rozwiązań naprawczych i usprawnień dla zidentyfikowanych nieefektywności bądź braków,
 • Opracowanie kodeksu etyki i postępowania,
 • Opracowanie procedur planowania i autoryzacji wydatków,
 • Opracowanie regulaminu zakupów,
 • Modele zarządzania obiektem sportowym,
 • Wsparcie procesowo-organizacyjne oraz narzędziowe w realizacji projektu (PMO). 

>> Planowanie i zarządzanie wydarzeniami sportowymi

Usługi obejmują szeroki zakres działań organizacyjnych oraz wsparcie merytoryczne w całym cyklu realizacji wydarzenia sportowego.

 • Przygotowanie całego procesu aplikacyjnego,
 • Opracowanie formuły realizacji wydarzenia sportowego,
 • Określenie struktury organizacyjnej / struktury projektowej ciała (zespołu, podmiotu, działu) odpowiedzialnego za przygotowania wydarzenia,
 • Ocena wykonalności wydarzenia oraz jego potencjalnych efektów,
 • Opracowanie programu wydarzeń oraz kalendarza imprezy,
 • Analiza i wybór lokalizacji wydarzenia sportowego, w tym budowa modelu priorytetyzacji potencjalnych miast-gospodarzy,
 • Ocena atrakcyjności miast-gospodarzy pod kątem docelowej strategii negocjacyjnej,
 • Analiza konkurencji,
 • Promocja wydarzenia,
 • Raport końcowy podsumowujący wydarzenie.

>> Strategie sprzedaży, revenue assurance

Działania mające na celu wsparcie organizacji sportowych w obszarze relacji inwestorskich i efektywności finansowej.

 • Przygotowanie koncepcji struktury oferty biletowej oraz koncepcji kategoryzacji miejsc na poszczególnych obiektach,
 • Rekomendacja cen dla poszczególnych elementów oferty biletowej,
 • Symulacja potencjalnej frekwencji i wpływów ze sprzedaży biletów,
 • Określenie ramowego harmonogramu sprzedaży biletów,
 • Przegląd potencjalnych źródeł finansowania dla organizacji sportowych wraz z określeniem przeznaczenia środków,
 • Analiza procesu zarządzania umowami sponsorskimi,
 • Wsparcie w procesie pozyskania sponsorów,
 • Szacowanie wpływów ze sponsoringu.

>> Analityka sportowa

Budowanie inteligentnych rozwiązań analitycznych będących kluczowym narzędziem do oceny działalności organizacji sportowych.

 • Analizy finansowe,
 • Ocena efektywności projektów,
 • Opracowanie kluczowych wskaźników ekonomicznych i społecznych oraz metod ich osiągnięcia,
 • Opracowanie dodatkowych wskaźników wpływu oraz narzędzi ich zbierania i prezentowania,
 • Ocena wpływu organizacji głównych wydarzeń sportowych w szerszym kontekście społecznym 
  i ekonomicznym,
 • Ocena i opracowanie kalendarza imprez sportowych,
 • Przegląd / analiza funkcjonowania innych organizacji sportowych o podobnym profilu działalności.

>> Ewaluacja i definiowanie programów o tematyce sportowej

Merytoryczne wsparcie w zakresie różnych dziedzin sportowych mające na celu rozwój kluczowych obszarów działalności organizacji sportowych.

 • Przegląd dotychczas realizowanych programów,
 • Opracowanie modelu biznesowego dla nowych programów o tematyce sportowej,
 • Analiza działań w zakresie upowszechniania sportu oraz idei fair play oraz opracowanie programu flagowego promującego powyższe idee,
 • Identyfikacja potencjalnych sponsorów zainteresowanych promowaniem programu flagowego oraz określenie obszarów współpracy.

Kontakt:

 

Zrównoważony rozwój i CSR

>> Społeczna odpowiedzialność biznesu

Wsparcie związków i klubów sportowych w rozwoju programów CSR.

Mając na uwadze rosnące zainteresowanie społeczeństwa odpowiedzialnością społeczną firm i organizacji, pomagamy związkom i klubom sportowym przygotować strategię odpowiedzialności społecznej (CSR), podjąć temat zarządzania etyką, przeprowadzić dialog z interesariuszami, opracować raport społeczny. Przede wszystkim jednak pomagamy związkom i klubom budować programy społeczne, które stanowić mogą podstawę do podjęcia współpracy z biznesem i do pozyskania dodatkowych funduszy od sponsorów. Wierzymy, że sport stanowi doskonałą płaszczyznę do podejmowania ważnych społecznie tematów, takich jak dbałość o zdrowie czy rozwój talentów. Coraz więcej firm szuka innowacyjnych sposobów na podjęcie działań, które będą miały pozytywny wpływ społeczny i wesprą cele biznesowe firmy.

>> Reputacja i wizerunek

Wsparcie związków i klubów sportowych w świadomym kreowaniu wizerunku i zarządzania reputacją.

Kluby sportowe to przedsiębiorstwa, które podobnie jak inni gracze rynkowi, powinny dbać o swój wizerunek i reputację. Im lepszy wizerunek danej dyscypliny lub klubu tym większe zainteresowanie fanów i identyfikacja z marką. To z kolei przekłada się na zwiększone zainteresowanie biznesu finansowym wspieraniem danej dyscypliny lub sponsorowaniem konkretnego klubu. Świadome kreowanie wizerunku pozwala na zdobycie przewagi konkurencyjnej w generycznej kategorii. Natomiast strategiczne zarządzenie reputacją pozwala związkom lub klubom przygotować się i skutecznie niwelować potencjalne kryzysy komunikacyjne związane z niepożądanym zachowaniem kibiców, zawodników oraz wynikające z codziennej działalności operacyjnej.

Kontakt:>> Brand Strategy & Consumer Research

Pomagamy klientom budować silne marki, które realizują ich cele biznesowe. Zespół Deloitte opracowuje strategie marketingowe oraz realizuje pełen zakres badań konsumenckich. Do tworzenia strategii marek wykorzystujemy także nasze autorskie metody analizy trendów kulturowych - foresight.

 • Analizy rynku i kultury (analizy foresight, identyfikacja szans rynkowych, analiza kulturowa, badania konsumenckie),
 • Strategie – plany marketingowe (pozycjonowanie i repozycjonowanie marek, architektura marki, optymalizacja portfela marki, analiza siły marki),
 • Innowacje – nowe obszary rynku (rozwój nowych produktów, optymalizacja istniejących produktów, ocena potencjału wejścia w nowe kategorie),
 • Implementacje – wdrażanie i optymalizacja strategii (tworzenie planów marketingowych, nadzór nad komunikacja i designem opakowań, wdrożenie innowacji produktowych, monitoring rezultatów).

Kontakt:

Deloitte Digital

Doradztwo strategiczne Deloitte Digital pozwala organizacjom sportowym osiągnąć doskonałość operacyjną firmy, dzięki realizacji długoterminowych planów rozwoju. Wypracowanie pełnego planu transformacji cyfrowej przeprowadzane jest w kilku etapach:

>> Dojrzałość cyfrowa organizacji

Metodologia Deloitte Digital do oceny dojrzałości cyfrowej organizacji sportowych, analizująca obecne kompetencje cyfrowe klienta w obszarach wizji i zarządzania, modelu biznesowego, działań i usług cyfrowych oraz wewnętrznych procesów w organizacji. Przeprowadzenie takiej analizy jest pierwszym krokiem do wypracowania wizji ekosystemu organizacji, wraz ze zidentyfikowaniem wszystkich jego podmiotów.

>> Wypracowanie ambicji cyfrowej

W oparciu o doświadczenie Deloitte Digital oraz najlepsze praktyki cyfrowych działań w świecie sportu (jak też w innych branżach), wypracowywana jest dla klienta „ambicja cyfrowa”, czyli wizja stanu docelowego rozwoju organizacji w obszarach cyfrowych. Porównanie różnic, pomiędzy stanem obecnym i docelowym pozwala zidentyfikować priorytetowe obszary rozwoju, dla których na kolejnym etapie tworzony jest plan inicjatyw dla klienta, których wdrożenie pozwoli osiągnąć założone cele.

>> Plan rozwoju cyfrowego

Znając stan obecny i poziom ambicji, wypracowywany jest plan rozwoju kompetencji cyfrowych organizacji. Posiadanie jasnej ścieżki działań jest konieczne do minimalizowania ryzyk, efektywnego wdrażania i kontrolowania kolejnych kroków na drodze do osiągnięcia finalnych celów biznesowych. Każdy element planu rozwoju analizowany jest pod kątem potrzebnych zasobów finansowych i ludzkich, co porównywane jest do spodziewanych aby osiągnąć założone korzyści.

>> Analityka i optymalizacja

W celu umożliwienia efektywnego zarządzania obecnymi i rozwijanymi obszarami cyfrowymi, tworzona jest metodologia pomiaru i optymalizacji działania. Szczegółowo ustalane KPI, wraz z tworzonymi narzędziami raportującymi, pozwalają kontrolować realizację strategii organizacji w obszarach cyfrowych, monitorować rozwój i optymalizować działania dla maksymalizacji efektów.

>> Komunikacja i zaangażowanie

Deloitte Digital oferuje pomoc w tworzeniu programów, mających na celu usprawnianie komunikacji i zwiększanie zaangażowania zarówno kibiców jak i zawodników. Istnieje wiele modelów biznesowych, od standardowych programów lojalnościowych, po aplikacje mobilne, oparte o elementy grywalizacyjne i wykorzystujące rozwiązania wirtualnej rzeczywistości, w celu jeszcze większego pełniejszego uczestnictwa w rozgrywkach sportowych.

>> Zarządzanie procesem transformacji

Deloitte Digital oferuje wsparcie w procesie wdrażania planu strategicznego na każdym jego etapie. Od stworzenia mapy nowych procesów operacyjnych, przez wypracowanie architektury funkcjonalnej i docelowej struktury organizacyjnej, angażowanie kluczowych interesariuszy, kontrolowanie planu czasowego i budżetu, analizę wymagań technologicznych, proces wyboru i współpracę z dostawcami zewnętrznymi, aż po monitorowanie i raportowanie postępów prac. Współpraca z Deloitte Digital przy zarządzaniu procesem transformacji cyfrowej zapewnia jego efektywne przeprowadzenie, przy optymalnym wykorzystaniu zasobów organizacji.

Kontakt: 

Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe świadczone przez Deloitte to kompleksowe usługi obejmujące wszystkie aspekty działalności gospodarczej. Na świecie Deloitte zatrudnia ponad 200 tys. specjalistów podatkowych w 150 krajach.

Usługi:

>> Bieżące doradztwo w zakresie przepisów podatkowych

W ramach bieżącego doradztwa klienci mogą korzystać z opinii ekspertów Deloitte z zakresu:

 • podatku od towarów i usług (VAT),
 • podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
 • podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
 • podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC),
 • podatku od nieruchomości.

>> Analiza klasyfikacji przychodów pod kątem VAT

Pomagamy poprawnie zaklasyfikować przychody otrzymywane z różnych źródeł dla celów VAT.

Związki sportowe otrzymują przychody z różnych źródeł (np. opłaty za wydawanie licencji trenerskich lub zawodniczych, środki z międzynarodowych federacji sportowych, dotacje z samorządu terytorialnego lub budżetu państwa), których właściwa klasyfikacja dla celów VAT, tj. jako niepodlegające VAT, zwolnione z VAT lub opodatkowane VAT może budzić wątpliwości. Oferujemy wiedzę Deloitte i doświadczenie w przeprowadzeniu analizy poprawności klasyfikacji przychodów otrzymywanych z różnych źródeł dla celów VAT.

>> Analiza wydatków pod kątem odliczenia VAT

Oferujemy wsparcie w zakresie weryfikacji stosowanej metodologii odliczania VAT naliczonego od różnego rodzaju wydatków.

Posiadamy doświadczenie w weryfikacji metodologii odliczeń VAT naliczonego od wydatków związanych:

 • bezpośrednio z działalnością opodatkowaną (tzw. alokacja bezpośrednia),
 • z działalnością mieszaną, tj. działalnością opodatkowaną VAT, zwolnioną z VAT lub niepodlegającą VAT.

Weryfikujemy poprawność przyporządkowania poszczególnych typów wydatków do działalności opodatkowanej lub działalności mieszanej. Pomagamy w ustalaniu właściwej wysokości:

 • pre-współczynnika stosowanego w zakresie wydatków związanych z działalnością wchodzącą w zakres VAT i pozostającą poza tym zakresem oraz 
 • współczynnika w zakresie wydatków związanych z działalnością opodatkowaną i zwolnioną z VAT. 

Służymy wsparciem w kontaktach z organami podatkowymi w zakresie uzgadniania wysokości pre-współczynnika oraz ustalania metodologii obliczania wysokości współczynnika w drodze interpretacji indywidualnej.

>> Przeprowadzanie przeglądów podatkowych

Mamy doświadczenie w zakresie przeprowadzania przeglądów podatkowych, w szczególności w celu wskazania obszarów, gdzie rozliczenia podatkowe mogłyby lub powinny być dokonywane w odmienny sposób.

Świadczymy usługi przeprowadzania przeglądów rozliczeń podatkowych. W szczególności:

 • weryfikujemy wybrane transakcje zakupowe oraz sprzedażowe m.in. pod kątem (i) prawidłowej klasyfikacji przychodów jako opodatkowanych, zwolnionych lub niepodlegających VAT oraz odliczania VAT od wydatków oraz (ii) prawidłowego rozpoznania przychodów oraz kosztów dla celów CIT,
 • wskazujemy istotne nieprawidłowości lub kwestie mogące kreować ryzyko /zaległości podatkowe,
 • określamy wartość zidentyfikowanych ryzyk /zaległości,
 • wskazujemy sytuacje niestanowiące jednoznacznego naruszenia przepisów prawa podatkowego (ryzyka), ale które ze względu na niejednolitość interpretacji organów podatkowych mogą budzić wątpliwości w przypadku ewentualnych kontroli podatkowych lub skarbowych,
 • wskazujemy rozwiązania pozwalające na wyeliminowanie nieprawidłowości lub ograniczenie ryzyk podatkowych.

>> Przygotowanie procedur podatkowych w ramach zarządzania ryzykiem podatkowym

Wspieramy podmioty w opracowaniu i wdrożeniu wewnętrznych procedur podatkowych oraz procedur odpowiedzialności karnoskarbowej.

Wprowadzenie przedmiotowych procedur, które stanowią efektywne narzędzie pozwalające na ograniczenie ryzyk podatkowych, pozwala także na lepsze zarzadzanie w obszarze rozliczeń podatkowych. Jednocześnie ich prawidłowe wdrożenie umożliwia odpowiednie zarządzenie, a nawet potencjalnie ograniczenie odpowiedzialności karnoskarbowej osób zarządzających podmiotami oraz osób odpowiedzialnych za sporządzanie deklaracji podatkowych i wypełnianie innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. 

>> Reprezentacja przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi

Służymy wsparciem w reprezentowaniu podatników przed organami podatkowymi w toku.

Reprezentujemy podatników w czynnościach sprawdzających, kontrolach podatkowych i postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach. Ponadto występujemy w imieniu podatników w sporach z organami podatkowymi przed sądami administracyjnymi. Pomagamy w przygotowaniu pism procesowych – odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia oraz skarg do sądów administracyjnych. 

>> Wnioski o interpretacje indywidualne

Przygotowujemy wnioski o interpretacje indywidualne prawa podatkowego.

Oferujemy usługi doradztwa podatkowego w zakresie przygotowania wniosków o interpretacje indywidualne prawa podatkowego (np. w celu potwierdzenia prawa do odliczenia VAT od różnego rodzaju wydatków lub metodologii ustalania wysokości współczynnika VAT).

Kontakt:

Doradztwo prawne

Deloitte Legal, Pasternak, Korba, Moskwa, Jarmul i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp.k. posiada sieć biur w największych polskich miastach. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie wszystkich zagadnień prawnych. Korzystamy z zasobów globalnej sieci kancelarii prawniczych stowarzyszonych w Deloitte.

>> Bieżące doradztwo prawne w zakresie przepisów ogólnych, jak i tych dotyczących sportu

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla podmiotów działających w branży sportowej (np. związki sportowe).

Zakres usług dostosowujemy do potrzeb i wymagań danego klienta. W ramach usług bieżącego doradztwa klienci mogą korzystać z opinii ekspertów Deloitte z zakresu:

 • prawa cywilnego, w tym prawa kontraktów,
 • prawa korporacyjnego, w tym prawa o stowarzyszeniach,
 • prawa pracy,
 • zamówień publicznych.
>> Doradztwo prawne związane z ochroną danych osobowych (RODO)

Pomagamy w aspektach prawnych związanych z ochroną danych osobowych, w tym w zagadnieniach dotyczących RODO.

 • Pomagamy z przygotowaniu i wdrożeniu mechanizmów dostosowanych do najnowszych regulacji z dziedziny ochrony danych osobowych.
 • Zajmujemy się również innymi aspektami prawnymi z zakresu ochrony danych osobowych.
>> Obsługa prawna kontraktów

Oferujemy wsparcie w zakresie przygotowania oraz negocjowania kontraktów zawieranych przez podmioty zajmujące się sportem.

 • Dopasowujemy rodzaj i treść umowy do wymagań klienta, tak aby skutecznie chronić jego interesy,
 • Reprezentujemy klienta w trakcie procesu negocjacyjnego, ustalając wcześniej cele, które mamy osiągnąć i dostosowując strategię do uzgodnionych celów,
 • Doprowadzamy do zawarcia umowy między stronami,
 • Zapewniamy wsparcie w kwestiach dotyczących realizacji umów, np. kwestie związane z naruszeniami warunków kontraktowych, kary umowne, wypowiadanie, itp.
>> Wsparcie prawne działalności sponsoringowej

Świadczymy usługi związane z działalnością sponsoringową,

 • Przygotowujemy regulaminy działalności sponsoringowej,
 • Dbamy o przygotowanie i negocjowanie umów sponsoringowych,
 • Przeprowadzamy audyt prawny prowadzonej działalności sponsoringowej od strony regulacji wewnętrznych jak i pod względem zgodności z prawem.
>> Przygotowanie procedur prawnych w ramach zarządzania ryzykiem prawnym

Wspieramy podmioty w opracowaniu i wdrożeniu wewnętrznych procedur prawnych, na przykład dotyczących procesu zakupów.

 • Implementacja przedmiotowych procedur, które stanowią efektywne narzędzie pozwalające na ograniczenie ryzyk prawnych oraz zapewniające zgodność z prawem oraz transparentność. 
 • Prawidłowe wdrożenie umożliwia odpowiednie zarządzenie ryzykiem , a nawet potencjalnie ograniczenie odpowiedzialności karnoskarbowej osób zarządzających podmiotami oraz osób odpowiedzialnych za sporządzanie deklaracji podatkowych i wypełnianie innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. 
>> Reprezentacja przed organami administracyjnymi oraz sądami (zastępstwo procesowe)

Służymy wsparciem w reprezentowaniu klienta przed organami administracyjnymi oraz sądami.

 • Reprezentujemy klientów w czynnościach przed sądowych: analiza dokumentacji z oceną wygrania / przegrania sporu, zaproponowanie i omówienia strategii działania w danej sprawie, przygotowanie pism przed sądowych
 • Reprezentujemy klienów również na etapie sądowym we wszystkich instancjach. Pomagamy w przygotowaniu pism procesowych oraz reprezentujemy klientów na rozprawach.

Kontakt:

Doradztwo finansowe

Doradztwo finansowe Deloitte to usługi dla przedsiębiorstw, inwestorów i jednostek administracji publicznej obejmujące m.in. obsługę transakcji kapitałowych, wyceny, badania due diligence, restrukturyzacje.

>> Doradztwo Mergers & Acquisitions – Corporate Finance

Dynamiczny rozwój rynku usług i produktów sportowych połączony z korzystnymi trendami konsumenckimi w sektorze powoduje rosnącą liczbę fuzji i przejęć w branży. Eksperci Deloitte z zespołu Corporate Finance posiadają wiedzę oraz doświadczenie w realizacji projektów M&A w sektorach fitness, health & beauty oraz rynku czasu wolnego i rozrywki.

Współpraca z zespołem Corporate Finance ma na celu dostarczyć wsparcie doradcze w podejmowaniu decyzji oraz realizacji procesów nabycia/ sprzedaży przedsiębiorstw.

Przykładowe cele biznesowe, których realizację wspiera współpraca z zespołem CF:

 • ekspansja poprzez identyfikację celów i przejęcia,
 • realizacja wartości poprzez sprzedaż, dezinwestycję albo restrukturyzację oraz znalezienie zainteresowanych nabywców,
 • organizacja nowego finansowania i znalezienie potencjalnych inwestorów,
 • restrukturyzacja biznesu poprzez zbycie nierentowanych aktywów / spółek zależnych.

Kontakt:

Partnerzy - Sport