Raport: Praca zdalna - Deloitte Remote Work Survey

Artykuł

Raport: Praca zdalna - Deloitte Remote Work Survey

Wdrożenie pracy zdalnej i jej wpływ na organizację

Marzec 2023 r.

Sposoby wykonywania pracy obecnie wyglądają zupełnie inaczej niż kilka lat temu. Praca zdalna szybko stała się regułą i jednym z priorytetów kierownictwa przedsiębiorstwa. Ma także kluczowe znaczenie z perspektywy przyciągania nowych specjalistów, zmniejszenia rotacji, a także poprawy zadowolenia pracowników. Z raportu „Deloitte Remote Work Survey” wynika, że wielu szefów firm oraz dyrektorów zajmujących się kwestiami moblilności pracowników optymistycznie ocenia perspektywy wdrożenia pracy zdalnej w przedsiębiorstwie.

Praca zdalna – Deloitte Remote Work Survey

Uczestnikami badania, na podstawie którego powstał raport dot. pracy zdalnej „Deloitte Remote Work Survey”, było ponad 820 specjalistów z dziedziny podatków, zarządzania zasobami ludzkimi, mobilności i obsługi kadrowo-płacowej z 45 krajów. Uważają oni, że praca zdalna stała się elementem standardowych praktyk. Z kolei ponad 80% firm w pewnym stopniu już ją wdrożyło.

Obecnie dla wielu przedsiębiorstw największym problemem jest:

 • dopasowanie przyjętych zasad wykonywania pracy zdalnej w sposób dostosowany do strategii i do kultury organizacyjnej,
 • a jednocześnie zapewnienie przestrzegania przepisów podatkowych oraz zarządzenie ryzykiem biznesowym związanym ze zdalnym wykonywaniem pracy.
 • Nie bez znaczenia jest również wywiązywanie się z nałożonego na pracodawców obowiązku dbałości o pracownika.

Raport: Praca zdalna: Deloitte Remote Work Survey

Pełna wersja raportu

Pobierz raport

Aby lepiej zrozumieć proces przystosowania przedsiębiorstwa do zarządzania pracą w systemie zdalnym i hybrydowym, Deloitte przeprowadził dodatkowo serię pogłębionych wywiadów, których celem było pozyskanie praktycznych spostrzeżeń i prognoz dotyczących podejścia do tego typu pracy.

Wnioski koncentrują się na:

 • strategii, zasadach i zarządzaniu pracą zdalną, a także
 • możliwościach wykorzystania technologii i metod kontroli oraz ich wpływie na modele zarządzania talentami.

Stopień zaawansowania działań związanych z wprowadzaniem systemu pracy zdalnej jest różny w poszczególnych organizacjach. Przedsiębiorstwa, które go dopiero rozpoczęły, analizują możliwości wdrożenia tego modelu pracy lub odpowiednich regulaminów. Te bardziej zaawansowane już wprowadziły właściwe zasady, dopasowane do przyjętej strategii. Niektóre stosują narzędzia zarządcze - na przykład system kontroli pracy zdalnej, nadzorowany i zatwierdzany przez wyznaczone osoby. Najbardziej zaawansowani dążą do wdrożenia technologii i narzędzi, które umożliwią przestrzeganie przyjętych zasad, redukcję ryzyka oraz opracowanie długoterminowych, elastycznych strategii zarządzania talentami.

Streszczenie raportu: Praca zdalna: Deloitte Remote Work Survey

Pobierz streszczenie raportu

Z naszego raportu pt. „Great Reimagination” wynika, że praca zdalna i nowe sposoby wykonywania pracy oferują przedsiębiorstwu dodatkowe możliwości przekształcenia się w organizację:

 • bardziej zorientowaną na człowieka,
 • zwinniejszą,
 • odporniejszą,
 • działającą zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Szefowie firm zdają sobie sprawę z konieczności wypracowania zrównoważonej metodologii: trzeba wprowadzić pewne mechanizmy kontrolne, by uniknąć istotnego ryzyka - zarówno po stronie pracowników, jak i pracodawcy. Podstawowym warunkiem efektywności pracy zdalnej jest odpowiednie podejście strategiczne.

 

 

Praca zdalna – najważniejsze działania dla pracodawcy

Na podstawie zgromadzonych informacji i doświadczeń zebranych w toku współpracy z firmami na całym świecie przedstawiamy pięć najważniejszych działań, które musi podjąć każde przedsiębiorstwo zainteresowane zmianą podejścia do pracy zdalnej i skutecznym wdrożeniem odpowiedniej strategii:

 1. dostosowanie modelu pracy zdalnej do strategii przedsiębiorstwa,
 2. ocena ryzyka,
 3. ustalenie sposobów wdrożenia modelu pracy zdalnej,
 4. określenie odpowiednich metod kontroli i zarządzania pracownikami,
 5. uwzględnienie długoterminowej strategii zarządzania talentami.

 

Praca zdalna – wnioski z badania

Informacja prasowa

Ponad 80 proc. firm umożliwia pracę zdalną swoim pracownikom

Dowiedz się więcej

Zmiany dot. pracy zdalnej w Polsce:

6 lutego 2023 r. opublikowano nowelizację Kodeksu Pracy dotyczącą m.in. pracy zdalnej. Z kolei już 7 kwietnia przepisy wejdą w życie. W związku z tym pracodawcy mają niewiele czasu na ich wdrożenie w organizacjach.

Pracodawcy będą mieli obowiązek m.in.:

 • stworzenia nowych regulaminów pracy zdalnej (aktualnie obowiązujące stracą moc);
 • obliczenia, w oparciu o udokumentowane koszty, ryczałtu bądź ekwiwalentu należnego pracownikom za pracę zdalną;
 • współpracy ze służbą BHP w zakresie stworzenia nowej dokumentacji BHP;
 • stworzenia nowej procedury ochrony danych osobowych podczas pracy zdalnej;
 • uzgodnienia zasad pracy zdalnej i regulaminu ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników;
 • zawarcia nowych aneksów pracy z pracownikami – warto zastanowić nad przeprowadzeniem tego procesu elektronicznie.
Document

Raport

Praca zdalna: Deloitte Remote Work Survey

Pobierz raport

Streszczenie raportu

Praca zdalna: Deloitte Remote Work Survey

Pobierz streszczenie raportu