Bliski termin na wykonanie ważnego obowiązku emitentów obligacji

Analizy

Bliski termin na wykonanie ważnego obowiązku emitentów obligacji

Do 31 marca 2020 r. emitenci dłużnych papierów wartościowych (w tym obligacji) muszą powiadomić Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych o emisjach dokonanych przed 1 lipca 2019 r.

Alert prawny (6/2020)

Emitenci obligacji, jak również listów zastawnych oraz certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przed 1 lipca 2019 r. i nieumorzonych przed tym dniem lub podmioty prowadzące ewidencję ww. papierów wartościowych, mają obowiązek przekazać Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych (KDPW) informacje dotyczące emisji tych papierów wartościowych do 31 marca 2020 r.

Obowiązek ten wynika z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz.U. z 2018 r., poz. 2243). Warto zauważyć, że dotyczy on zarówno papierów wartościowych mających formę dokumentów, jak i niemających tej formy, lecz zapisanych w ewidencji prowadzonej na podstawie dotychczasowych przepisów.

W przypadku obligacji obowiązek dotyczy przekazania danych o emisjach dokonanych przed 1 lipca 2019 r. ze wskazaniem takich informacji jak m.in. liczba obligacji, ich jednostkowa wartość nominalna, wysokość oprocentowania w stosunku rocznym oraz data wykupu oraz czy świadczenia, które stały się już wymagalne, zostały przez emitenta wykonane i w jakim zakresie. Informacje powinny dotyczyć stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Termin zgłoszenia upływa 31 marca 2020 r.

Podmioty są również zobowiązane do aktualizowania ww. informacji w terminie 15 dni po zakończeniu każdego kolejnego miesiąca, aż do momentu wykupu lub umorzenia papierów dłużnych.

Stosowne informacje przekazuje się drogą elektroniczną za pomocą specjalnej aplikacji „Zobowiązania Emitentów” udostępnionej w tym celu na stronie KDPW. Publiczna baza danych zawierająca informacje o bieżącym zadłużeniu emitentów z tytułu zobowiązań wynikających z wyemitowanych przez nich obligacji, listów zastawnych oraz certyfikatów inwestycyjnych dostępna jest na stronie internetowej pod adresem https://rze.info/.

Do złożenia formularza konieczne jest posiadanie aktywnego kod LEI, który identyfikuje danego emitenta. W Polsce kod LEI jest nadawany przez KDPW drogą elektroniczną poprzez aplikację na stronie https://lei.kdpw.pl/.

COVID-19 – Nawigator prawny

Nadzwyczajne uwarunkowania wymagają niezwłocznego podejmowania decyzji. W obliczu zagrożenia tylko dobrze przygotowane firmy będą w stanie zapewnić odpowiednią ochronę prawną i ciągłość swojego biznesu.

open in new window Dowiedz się więcej

Z uwagi na to, że comiesięczny obowiązek aktualizowania informacji może obowiązywać jeszcze przez nawet kilkanaście lat (tj. do momentu wykupu, który może być odległy) warto zauważyć, że istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku przekazywania informacji poprzez zarejestrowanie papierów wartościowych w KDPW.

Mariusz Banaś  | Deloitte

Należy również zwrócić uwagę, że przypadku, gdy emitent zdecyduje się zarejestrować papiery wartościowe w KDPW, konieczne będzie zawarcie umowy o wykonywanie funkcji agenta emisji z firmą inwestycyjną uprawnioną do prowadzenia rachunków papierów wartościowych albo z bankiem powierniczym.

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie opisanych obowiązków osobom uprawnionym do reprezentowania emitentów grozi kara grzywny do 2 mln zł. 

Autorzy:

Mariusz Banaś, Sylwia Karpińska

pl_Banas_Karpinska_2x1.png (1672×836)

Subskrybuj "Alerty prawne"

Otrzymuj powiadomienia na e-mail o nowych Alertach prawnych Deloitte Legal

Czy ta strona była pomocna?