Jak zabezpieczyć i zapewnić ciągłość biznesu w dobie Covid-19

Artykuł

Jak zabezpieczyć i zapewnić ciągłość biznesu w dobie COVID-19

Praktyczny przewodnik Deloitte Legal

COVID-19 poza oczywistym wpływem na zdrowie wielu ludzi, już teraz wywiera ogromne piętno na światowej gospodarce. Można z całą pewnością stwierdzić, że aktualna sytuacja zaskoczyła wielu przedsiębiorców, bez względu na to, w jakiej branży działają. Z jednej strony ma negatywny wpływ na wiele działalności, z drugiej strony generuje niespotykane dotąd zapotrzebowanie na produkty i usługi związane z zapobieganiem i walczeniem z rozprzestrzeniającą się epidemią. Niezależnie od tego, w jakiej sytuacji stawia to naszą działalność, musimy być gotowi do podejmowania szybkich i zdecydowanych działań.

Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek, które pozwolą zweryfikować naszą sytuację i przygotować plan na najbliższy, zapewne niejednokrotnie burzliwy czas.
 

Płynność to podstawa - analiza aktualnej sytuacji finansowej i operacyjnej

W pierwszej kolejności powinniśmy realistycznie ocenić kondycję finansową przedsiębiorstwa, a także możliwości generowania przychodów w najbliższym czasie. Dbałość o utrzymywanie płynności przedsiębiorstwa jest obowiązkiem każdego managera, o czym w szczegółach poniżej. W kontekście naszych możliwości operacyjnych trzeba mieć na uwadze wprowadzenie stanu zagrożenia epidemiologicznego i związanych z nim obostrzeń. Kluczowym jest monitorowanie komunikatów rządowych na bieżąco, bowiem istotne zmiany zostają wprowadzane dosłownie z dnia na dzień.

Po dokonaniu tej analizy, niezbędne jest każdorazowe zadanie sobie pytania, czy nasza firma utrzymuje płynność finansową oraz czy w niedługim czasie może pojawić się zagrożenie jej utraty. Jest to o tyle istotne, że zaistnienie takiego stanu determinuje obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcia sądowego postępowania restrukturyzacyjnego.
 

Czy nie stałem się niewypłacalny?

O takiej sytuacji możemy mówić, kiedy albo utraciliśmy zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, albo zobowiązania pieniężne przekraczają wartość majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

W aktualnej sytuacji zapewne pierwsza z przesłanek będzie odgrywała główną rolę. Co do zasady – zgodnie z domniemaniem prawnym - przyjmuje się, że została spełniona, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Termin ten liczy się od daty, kiedy najstarsze z niezapłaconych zobowiązań stało się wymagalne.

Zatem nasze dalsze działania powinny być determinowane poprzez to, w jakiej obiektywnie sytuacji się znajdujemy. Pamiętajmy, im szybciej podejmiemy środki naprawcze tym większa szansa ich powodzenia.
 

Negocjacje z kontrahentami i bankami

Po ustaleniu możliwości finansowych na najbliższy czas, warto skontaktować się z najbliższymi i zaufanymi kontrahentami, w tym również z instytucjami finansującymi. Naszym priorytetem powinno być: ustalenie, w jakim stopniu możemy liczyć na spłatę naszych należności przez kontrahentów, renegocjacja spłaty zobowiązań z wierzycielami, potencjalnie ubieganie się o refinansowanie, czasem warto rozważyć pozyskanie inwestora.
 

Parasol ochronny restrukturyzacji sądowej

W przypadku, gdy po analizie finansowej naszego przedsiębiorstwa dojdziemy do wniosku, że nasza płynność finansowa jest zagrożona, możemy rozważyć złożenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Prawo restrukturyzacyjne przewiduje cztery rodzaje postępowań: postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne.

Każde z wymienionych wyżej procedur ma pewne cechy charakterystyczne, które w zależności od sytuacji konkretnego podmiotu mogą być uznane za korzystniejsze w odniesieniu do pozostałych. Co do zasady każde z postępowań pozwala wstrzymać egzekucję w zakresie wierzytelności powstałych przed otwarciem postępowania, ograniczyć możliwość wypowiedzenia umów wierzycielom (np. najmu lokalu, w którym prowadzimy działalność, dzierżawy, kredytu), rozłożyć spłaty wierzytelności w czasie lub nawet zredukować zadłużenie. Najszerszą ochronę przed wierzycielami daje postępowanie sanacyjne, które przewiduje możliwość odstąpienia od niekorzystnych kontraktów, redukcji zatrudnienia, a także szeroką ochronę przed egzekucją wierzycieli także zabezpieczonych na majątku dłużnika hipoteką, czy zastawem.

Zatem postępowania restrukturyzacyjne w aktualnej sytuacji jawią się, jako rozwiązanie dla firm, które czasowo potrzebują ochrony przed wierzycielami, a jednocześnie chcą się zreorganizować adekwatnie do aktualnej sytuacji gospodarczej, aktualnych potrzeb i możliwości.
 

Utracona płynność finansowa

W przypadku, gdy na pytanie czy opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące, odpowiemy twierdząco, lub spodziewamy się że w najbliższym czasie to się stanie – należy podjąć działania mające na celu wszczęcie sądowego postępowania restrukturyzacyjnego lub złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Jest to, bowiem obowiązek ciążący na każdym, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami (nie dotyczy prokurenta). Na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub doprowadzenie do wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego mamy 30 dni od dnia, w którym straciliśmy płynność finansową i nie jesteśmy w stanie regulować swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. W braku dopełnienia tego obowiązku, osoby, na których on spoczywa, narażają się na bezpośrednią odpowiedzialność odszkodowawczą względem wierzycieli, sankcje w postaci np. zakazu prowadzenia działalności gospodarczej czy pełnienia funkcji zarządczej u innego przedsiębiorcy, czy wreszcie na odpowiedzialność karną zagrożoną karą grzywny, ograniczenia wolności czy nawet pozbawienia wolności do jednego roku.
 

Utrata płynności a koronawirus SARS-CoV-2

Wystąpienie problemów finansowych ze względu na panującą epidemie koronawirusa SARS-CoV-2 co do zasady nie zwalnia od obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Aktualne to pozostaje bez względu na to, jak epidemia wpłynęła na działalność naszą i naszych kontrahentów. Co jednak, gdy osoba zobowiązana do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości zostanie zarażona koronawirusem SARS-CoV-2? Co do zasady i taka okoliczność nie zwalnia jej z ciążącego na niej obowiązku. Opóźnienie w złożeniu wniosku może być usprawiedliwione przez okoliczności obiektywnie uniemożliwiające wypełnienie tego zobowiązania w terminie np. pobyt w szpitalu czy przymusowa kwarantanna połączona z brakiem możliwości ustanowienia pełnomocnika. Każda z takich sytuacji powinna być analizowana indywidualnie, zaś samo powołanie się na panującą epidemię może okazać się niewystarczające.

Webcast: Koronawirus SARS-CoV-2 - największe wyzwania i problemy przedsiębiorców w związku z epidemią

Zarejestruj się

Podsumowanie

Aktualna sytuacja pewnie jeszcze nie raz nas zaskoczy, jednak warto już teraz analizować jej potencjalne konsekwencje. Istotna jest bieżąca analiza finansowa oraz skoordynowane i przemyślane działania restrukturyzacyjne, w szczególności renegocjacje kontraktów, których wykonywanie może okazać się utrudnione w „powirusowej epoce”. W razie zaistnienia takiej potrzeby z pomocą przyjdą sądowe postępowania restrukturyzacyjne, które odpowiednio wcześnie zainicjowane – mogą uchronić przedsiębiorców przed utratą płynności finansowej. I wreszcie - im szybsza reakcja, tym większa szansa na sukces podejmowanych działań.

Agnieszka Ziółek | Deloitte

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Cykl webcastów: Tarcza antykryzysowa


Tarcza antykryzysowa - Rządowe drogowskazy dla przedsiębiorców w obliczu pandemii

> Odsłuchaj nagranie

Tarcza antykryzysowa - Wpływ COVID-19 na inwestorów działających w ramach Polskiej Strefy Inwestycji i SSE

> Odsłuchaj nagranie

Tarcza antykryzysowa - Nowe możliwości finansowego wsparcia dla pracodawców w walce z COVID-19

> Odsłuchaj nagranie

Więcej informacji: Combating COVID-19 with resilience

Czy ta strona była pomocna?