Nabywanie przedsiębiorstw w pre-packu – omówienie proponowanych zmian

Artykuł

Nabywanie przedsiębiorstw w pre-packu – omówienie proponowanych zmian

Biuletyn prawny dla branży finansowej | wrzesień 2019 r.

Po ponad trzech latach od wprowadzenia instytucji przygotowanej likwidacji (z ang. pre-pack), przyszedł czas na podsumowanie i usprawnienie jej funkcjonowania. Nowelizacja prawa upadłościowego została podpisana przez Prezydenta w dniu 6 września 2019 r., zatem w najbliższym czasie dojdzie do jej publikacji w Dzienniku Ustaw - ustawa wejdzie w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia.

Projekt ustawy przewiduje możliwość wykorzystania procedury pre-packu w stosunku do konsumentów, a także dokonania sprzedaży składników przedsiębiorstwa dłużnika na rzecz więcej niż jednego nabywcy jednocześnie. Ponadto, za dopuszczalne uznano złożenie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży w toku postępowania o ogłoszenie upadłości przez każdego z jego uczestników. Rozszerzono na nabywcę uprawnienie do złożenia wniosku o uchylenie lub zmianę postanowienia o zatwierdzeniu warunków sprzedaży, jeżeli po wydaniu tego postanowienia zmieniły się lub zostały ujawnione okoliczności mające istotny wpływ na wartość składnika majątku będącego przedmiotem sprzedaży. Przewidziano również zobowiązanie inwestora do złożenia wadium, co ma zapobiegać składaniu wniosków przez podmioty, które nie są w stanie sfinansować zakupu w ramach tej procedury.

Nowelizacja przewiduje obowiązek ustanawiania tymczasowego nadzorcy sądowego w sytuacji złożenia wniosku pre-packowego. Wraz z powyższą zmianą, wprowadzony ma zostać obowiązek obwieszczenia o każdym złożeniu wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży, co ma umożliwić zgłoszenie się ewentualnych innych oferentów. W razie zgłoszenia konkurencyjnych wniosków, ma być przeprowadzana aukcja. W nowelizacji przewidziano również uregulowanie o odpowiednim stosowaniu art. 231 Kodeksu pracy dot. przejścia zakładu pracy.

Czy ta strona była pomocna?