Biuletyn prawny dla branży finansowej

Artykuł

Biuletyn prawny dla branży finansowej

Przegląd najważniejszych zmian w prawie polskim i europejskim, wraz z komentarzami prawników Kancelarii Deloitte Legal

Wrzesień 2019

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem biuletynu skierowanego do przedsiębiorców z sektora bankowego i finansowego, opracowanego przez prawników z zespołu Finansów i Bankowości Kancelarii Deloitte Legal.

Liczymy, że poniższe opracowanie będzie dla Państwa ciekawe i przydatne w codziennej praktyce.

Zapraszamy do lektury.

W aktualnym wydaniu znajdą Państwo poniższe artykuły:

1. Rynek czeka na pierwszą emisję zielonych obligacji przez polski samorząd

Zielone obligacje są nowatorskim instrumentem dłużnym spełniającym wymagania prawne dotyczące zwykłych obligacji, a elementem wyróżniającym jest proekologiczny cel przeznaczenia pozyskanych z emisji środków. Realizacja tego celu jest przy tym cyklicznie monitorowana przez niezależny podmiot. Zalety emisji zielonych obligacji można obserwować zarówno z perspektywy emitenta, jak i potencjalnego obligatariusza.

2. Nadchodzące zmiany w przepisach AML, czyli z czym będą musiały zmierzyć się banki

Unia Europejska zapowiada kolejne zmiany w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W przyszłym roku 10 stycznia wchodzi w życie kolejna już V Dyrektywa Unii Europejskiej. Polski ustawodawca, aby sprostać wymaganiom Parlamentu Europejskiego, zapowiada nowelizację ustawy AML z dnia 1 marca 2018 roku. Opublikowany projekt z dnia 14 czerwca 2019 wprowadzić może szereg istotnych zmian.
 

3. Wytyczne EBA: nowe wymogi dla banków oraz instytucji płatniczych w zakresie outsourcingu

Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) w sprawie outsourcingu (zwane dalej „Wytycznymi”) zastąpią wkrótce wytyczne Komitetu Europejskich Urzędów Nadzoru Bankowego (CEBS) z 2006 r. dotyczące outsourcingu oraz Zalecenia EBA dotyczące zlecania zadań dostawcom usług w chmurze z 2018 r., ustanawiając wspólne wymogi w zakresie outsourcingu dla instytucji kredytowych, instytucji płatniczych oraz instytucji pieniądza elektronicznego, obejmując również outsourcing z wykorzystaniem technologii w chmurze.

4. Projekt tzw. ustawy antylichwiarskiej w Sejmie

2 lipca 2019 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie. Projekt ten przewiduje kluczowe zmiany dla sektora instytucji pożyczkowych, które mogą mieć wpływ na rynek pozabankowych pożyczek konsumenckich. Projektowana ustawa ma między innymi wprowadzić ograniczenie maksymalnej wysokości kosztów pozaodsetkowych i dodatkowe obowiązki instytucji pożyczkowych przed zawarciem umowy z konsumentem, a także nowy katalog sankcji w razie nieprzestrzegania nowych przepisów.

5. Zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od września również na odległość

Wchodząca w życie we wrześniu nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (KSH), mimo iż dodaje do KSH tylko jeden przepis, znacząco ułatwi podejmowanie uchwał w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Zmiana polega na umożliwieniu wspólnikom spółki z o.o. uczestnictwa w zgromadzeniu wspólników za pomocą elektronicznych środków porozumiewania się na odległość.

6. PSD2 – Jakie zmiany dla dostawców usług płatniczych weszły w życie 14 września 2019 r.?

Od dnia 14 września 2019 r. zastosowanie znajdują regulacyjne standardy techniczne (RTS), dotyczące silnego uwierzytelniania, uzupełniające postanowienia Dyrektywy PSD2. Zmieniają one sposób uwierzytelniania transakcji płatniczych, wprowadzając standard tzw. silnego (dwustopniowego) uwierzytelniania.

7. RODO: Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich - czyli co każdy administrator powinien sprawdzić przed dokonaniem transferu

Aby zgodnie z RODO przekazać dane do państwa trzeciego – konieczne jest zastosowanie odpowiedniego mechanizmu transferu danych. Wybór mechanizmu transferu wymaga przeprowadzenia kilkuetapowej analizy oraz jej udokumentowania (aby zapewnić zgodność z zasadą rozliczalności).
Przed przekazaniem danych do innego państwa należy zweryfikować w szczególności:

  1. Czy dane przekazywane są do państwa trzeciego w rozumieniu RODO?
  2. Jeśli tak, to czy Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony?
  3. Jeśli KE nie wydała takiej decyzji, to czy zapewnione są odpowiednie zabezpieczenia (np. wiążące reguły korporacyjne)?

8. Prosta spółka akcyjna – co wniesie dla branży nowych technologii?

1 marca 2020 r. wejdą w życie przepisy dotyczące nowego typu spółki kapitałowej – prostej spółki akcyjnej (PSA). PSA z założenia stanowić ma odpowiedź na potrzeby małych i dopiero rozwijających się przedsiębiorców z sektora nowych technologii, dla których istniejące modele spółek nie stanowiły optymalnego rozwiązania. Z tego względu ustawa wprowadzająca nową spółkę proponuje szereg nowych i innowacyjnych rozwiązań, do tej pory nieznanych polskiemu prawu spółek.

Wprowadzenie PSA jako nowej spółki kapitałowej zostało wskazane jako jedno z kluczowych rozwiązań proponowanych przez przedsiębiorców, naukowców, inwestorów i administrację w ramach Białej Księgi Innowacji, która została przygotowana we wrześniu 2016 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na zlecenie Rady do spraw Innowacyjności.

Mając powyższe na uwadze, warto się zastanowić w jakim stopniu te postulaty zostały zrealizowane oraz jakie korzyści przyniesie ta regulacja dla branży nowych technologii.

9. Prezydent podpisał ustawę rozszerzającą ochronę konsumencką

Prezydent PR podpisał 6 sierpnia 2019 roku ustawę z dnia 31 lipca 2019 o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, zwaną potocznie jako „Pakiet Przyjazne Prawo”. Ustawa wprowadza zmiany w 66 ustawach regulujących sytuację prawną przedsiębiorcy. Jedną z najistotniejszych jest nowelizacja kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

10. Ważne orzeczenie SA w Warszawie dot. ubezpieczeń z UFK

W ostatnim czasie zapadł wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 maja 2019 r. (sygn. akt V ACa 451/18). Sąd orzekł o nieważności umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Wyróżnić można dwa argumenty, które determinowały takie rozstrzygnięcie sądu.

11. Zwiększenie ochrony wierzycieli w postępowaniu upadłościowym przed nieuczciwymi działaniami dłużnika

Dotychczas istniała luka w prawie, która rodziła ryzyko składania wniosków restrukturyzacyjnych w celu uniknięcia potencjalnego ustalenia bezskuteczności czynności dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli. Przepisy wprowadzone wraz z wejściem w życie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych stają naprzeciw tej nieuczciwej praktyce, co więcej - obejmą swym działaniem sprawy wszczęte przed ich wejściem w życie.

12. Nabywanie przedsiębiorstw w pre-packu – omówienie proponowanych zmian

Po ponad trzech latach od wprowadzenia instytucji przygotowanej likwidacji (z ang. pre-pack), przyszedł czas na podsumowanie i usprawnienie jej funkcjonowania. Nowelizacja prawa upadłościowego została podpisana przez Prezydenta w dniu 6 września 2019 r., zatem w najbliższym czasie dojdzie do jej publikacji w Dzienniku Ustaw - ustawa wejdzie w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia. Poniżej przedstawiamy skrótowe zestawienie najważniejszych zmiany dot. tej formy nabywania przedsiębiorstw.

Subskrybuj "Biuletyn prawny dla branży finansowej"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?