Nowelizacja ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Artykuł

Nowelizacja ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

W dniu 2 września 2022 r. Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało projekt zmiany ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Alert prawny | Postępowania sądowe i arbitraż | 1/2022

Nowelizacja jest w początkowej fazie procesu legislacyjnego. Zgodnie z założeniami resortu, przedstawienie projektu Radzie Ministrów ma nastąpić w III kwartale 2022 r. O dalszych pracach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Celem projektu jest wprowadzenie efektywnych przepisów, umożliwiających nałożenie na spółkę sankcji w razie popełnienia czynu zabronionego przez samą spółkę lub jej pracownika, pod warunkiem osiągnięcia przez spółkę korzyści z tego tytułu. Główne założenia są następujące:

  • Odpowiedzialność będzie dotyczyć wyłącznie dużych przedsiębiorców – tj. spółek zatrudniających powyżej 500 pracowników i osiągających obrót netto powyżej 100M EUR
  • Odpowiedzialność ma charakter samoistny (zniesiono warunek uprzedniego skazania osoby fizycznej za popełnienie zarzucanego czynu zabronionego) i dotyczy popełnienia każdego przestępstwa i przestępstwa skarbowego ściganego z oskarżenia publicznego (zniesiono odrębny katalog czynów zabronionych)
  • Sankcja finansowa od 10.000 do 30.000.000 zł

Projektowany akt legislacyjny dotyczy odpowiedzialności zbliżonej do odpowiedzialności karnej. Jednym z celów ustawy jest jednak zapewnienie wprowadzenia i przestrzegania wewnętrznych procedur z zakresu compliance. Projekt przewiduje odpowiedzialność na zasadzie tzw. winy organizacyjnej i zakłada zwolnienie spółki z odpowiedzialności w razie dochowania reguł należytej staranności. Z kolei za przejaw niedochowania takiej staranności, projekt uznaje brak wprowadzenia w spółce procedur określających:

  • zasady postępowania na wypadek zagrożenia popełnienia czynu zabronionego
  • zakres odpowiedzialności organów podmiotu zbiorowego
  • komórki organizacyjne nadzorujące przestrzeganie przepisów i zasad regulujących działalność podmiotu zbiorowego.

Powyższe, może oznaczać dla przedsiębiorców konieczność wprowadzenia lub zaktualizowania obowiązujących procedur compliance.

Czy ta strona była pomocna?