5 najważniejszych rozwiązań dla pracodawców w ramach Tarczy 4.0

Analizy

5 najważniejszych rozwiązań dla pracodawców w ramach Tarczy 4.0

Strefa pracodawcy 16/2020

Na zakończonym 4 czerwca posiedzeniu Sejmu został przegłosowany projekt tzw. Tarczy 4.0, który – oprócz nowych regulacji dotyczących możliwości uzyskania dofinansowań do wynagrodzeń pracowników, wprowadza szereg istotnych z punktu widzenia pracodawców instytucji i rozwiązań prawnych. Ustawa trafi teraz pod obrady Senatu, którego najbliższe posiedzenie planowane jest na 17 i 18 czerwca.

Praca zdalna

Projekt Tarczy 4.0 precyzuje zasady polecania i wykonywania pracy zdalnej. Do tej pory przepisy antykryzysowe jedynie w sposób ogólny przewidywały możliwość świadczenia pracy zdalnej. Zgodnie z projektowanymi przepisami, praca zdalna może być polecona tylko, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. Tarcza 4.0 wprowadza zasadę, że to pracodawca zapewnia środki pracy i materiały do pracy potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej, a odstępstwo od tej zasady nie może prowadzić do naruszenia ochrony informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych. Tarcza 4.0 umożliwia też pracodawcy cofnięcie polecenia pracy zdalnej w każdej chwili.
 

Zaległy urlop wypoczynkowy

W projekcie wprost przewidziano możliwość jednostronnego udzielenia przez pracodawcę urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu. Tarcza 4.0 rozwiewa w ten sposób pojawiające się wątpliwości w kwestii dopuszczalności udzielania zaległych urlopów bez zgody pracownika na podstawie przepisów ogólnych Kodeksu pracy.
 

Wysokość odpraw

Jednym z szerzej komentowanych postanowień tarczy 4.0 jest ograniczenie wysokości odpraw, odszkodowań i innych świadczeń pieniężnych wypłacanych pracownikom w związku z rozwiązaniem umowy o pracę do dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (26.000 zł). Przepisy nie precyzują, czy rozwiązanie to dotyczy, oprócz odpraw wypłacanych w przypadku zwolnień grupowych lub zwolnień indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracodawców, także np. odprawy emerytalnej. Warto jednak zauważyć, że ograniczenie wysokości wypłacanej odprawy będzie można zastosować tylko, gdy u pracodawcy wystąpi spadek obrotów gospodarczych na odpowiednim poziomie lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń.
 

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Projektowana ustawa przewiduje możliwość zawieszenia przez pracodawców, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych lub istotny wzrost funduszu wynagrodzeń, tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dokonywania odpisu podstawowego na ten fundusz lub wypłaty świadczeń urlopowych oraz niestosowanie postanowień układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania, ustalających wyższą niż ustawowa wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pracodawcy, u których działają organizacje związkowe, będą musieli te kwestie skonsultować z organizacją związkową. Z mocy prawa natomiast zawieszeniu mają ulec przepisy wewnętrzne, ustalające wyższą niż podstawowa wysokość odpisu na ZFŚS.
 

Zakaz konkurencji po ustaniu zatrudnienia

Projekt Tarczy 4.0 umożliwia również pracodawcom jednostronne rozwiązanie za 7-dniowym wypowiedzeniem zakazów konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą zatrudnienia (w tym stosunku cywilnoprawnego). Jest to rozwiązanie korzystne dla pracodawców, gdyż co do zasady za przestrzeganie tego typu zakazów pracownik powinien otrzymywać odszkodowanie.

Na koniec trzeba dodać, że większość powyższych instytucji będzie można stosować wyłącznie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19. Z uwagi na potencjalnie krótki okres, przez który pracodawcy skorzystają z nowych rozwiązań, warto już teraz rozważyć, które z mechanizmów oraz w jaki sposób można wdrożyć.

Nowe możliwości w zakresie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników – projekt Tarczy 4.0

Czytaj poprzedni artykuł

Subskrybuj newsletter "Strefa pracodawcy: podatki i prawo"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19

Czy ta strona była pomocna?