Bezpieczna transformacja z pracy zdalnej do biura

Analizy

Bezpieczna transformacja z pracy zdalnej do biura

Nowe zalecenia Głównego Inspektora Pracy

Strefa pracodawcy: podatki i prawo 13/2020 | 19 maja 2020

Pracodawcy, którzy w związku ze stopniowym łagodzeniem restrykcji związanych ze stanem epidemii rozważają obecnie powrót z pracy zdalnej, powinni zwrócić uwagę na opublikowane niedawno zalecenia Głównego Inspektora Pracy w przedmiocie bezpiecznego powrotu do pracy. Mają one formę praktycznych rekomendacji przeznaczonych dla pracodawców z różnych sektorów. Szczególne znaczenie będą one miały jednak dla tych podmiotów, u których większość lub wszyscy pracownicy świadczyli dotychczas pracę w formie pracy zdalnej (home office). W takich organizacjach proces transformacji może być bowiem potencjalnie związany z największymi trudnościami.

Wytyczne zostały pogrupowane na (i) czynności do przeprowadzenia przed powrotem pracowników do miejsca pracy oraz (ii) czynności, których należy dokonać po powrocie. Rekomendacje zawierają także wskazanie środków, jakie mogą być podjęte w celu zminimalizowania ryzyka narażenia na kontakt z wirusem SARS-CoV-2 w miejscu pracy.

COVID-19 – Nawigator prawny

Dowiedz się więcej

Webcast: Office reopening – czyli bezpieczny powrót do pracy po pandemii

Eksperci Deloitte podpowiadają, w jaki sposób dokonać transformacji organizacji z pracy zdalnej do biura?

Bezpłatne seminarium on-line: 21 maja 2020 r., godz 10:00 - 11:30

Zarejestruj się

Do działań, których należy dokonać przed powrotem, należą:

a) przeprowadzenie przez pracodawcę ponownej oceny ryzyka zawodowego z udziałem pracowników i ich przedstawicieli w procesie weryfikacji oceny ryzyka – z uwzględnieniem zagrożeń psychospołecznych ujawnionych w związku z pandemią;

b) stworzenie planu działań obejmującego wdrożenie właściwych środków bezpieczeństwa i kontroli, do których urząd zalicza:

i. środki techniczne (środki ochrony zbiorowej, np. obudowy pleksiglasowe, oddzielanie stanowisk pracy przegrodami);

ii. środki organizacyjne (np. zmianowość na stanowiskach pracy, zwiększenie czasu trwania i ilości przerw w pracy, kierowanie tylko wykwalifikowanych pracowników do wykonania określonej pracy),

iii. środki ochrony osobistej (np. półmaski),

iv. środki behawioralne (np. obserwacje przestrzegania reguł i wytycznych kierownictwa, nadzór nad pracownikami),

v. działania przeciwepidemiczne (np. zapewnienie środków do dezynfekcji rąk i elementów wyposażenia);

c) poinformowanie pracowników o wprowadzanych zmianach, przekazanie im nowych procedur oraz w razie potrzeby, przeprowadzenie szkolenia.

Zalecane przez urząd działania, których należy dokonać po powrocie, obejmują w szczególności:

a) w początkowych okresach po otwarciu zakładu pracy wykonywanie tylko niezbędnych prac i przełożenie zadań mniej pilnych na okres późniejszy;

b) rekomendacja pracy zdalnej, szczególnie dla grup wysokiego ryzyka (osoby starsze, cierpiące na choroby przewlekłe, przyjmujące leki immunosupresyjne czy kobiety w ciąży);

c) przestrzeganie przepisów w zakresie czasu pracy i okresów odpoczynku;

d) minimalizowanie obecności osób trzecich w biurze;

e) minimalizowanie kontaktu fizycznego między pracownikami i odizolowanie pracowników od siebie (co może wymagać adaptacji pomieszczeń);

f) zalecenie pracownikom, aby pozostawiali swoje miejsca pracy w czystości;

g) reorganizacja przerw dla pracowników – ograniczenie liczby osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniach socjalnych czy stołówkach;

h) prowadzenie kampanii informacyjnej dla pracowników (rekomendacja pracy zdalnej, zasady higieny rąk, wytyczne korzystania ze środków ochrony osobistej);

i) ułatwianie korzystania z transportu indywidualnego, zamiast zbiorowego, np. poprzez udostępnienie miejsc parkingowych lub miejsca, w którym można bezpiecznie przechowywać rowery.

Zalecenia nie są dla pracodawców wiążące. Z uwagi jednak na ich powszechny charakter oraz rangę organu, który je wydał, rekomendowane jest ich stosowanie nawet pomimo tego, że wprowadzają one wymogi dalej idące, niż wynika to z przepisów. Zalecenia mogą zostać wdrożone przykładowo w postaci regulaminu lub procedury obowiązującej pracowników. Niezależnie od decyzji o wdrożeniu zaleceń, pracodawcy powinni oczywiście pamiętać o obowiązkach nałożonych na nich na podstawie przepisów prawa.

COVID-19: kapitał ludzki odporny na kryzys

Dowiedz się więcej

Więcej informacji na temat zaleceń Głównego Inspektora Pracy, a także innych praktycznych aspektów powrotu do pracy, przekażemy podczas webinaru w dniu 21 maja o godz. 10:00, podczas którego eksperci Deloitte opowiedzą, w jaki sposób bezpiecznie i zgodnie z prawem dokonać transformacji organizacji z pracy zdalnej do biura.

Subskrybuj newsletter "Strefa pracodawcy: podatki i prawo"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19

Czy ta strona była pomocna?