Co nowego w prawie pracy?

Analizy

Co nowego w prawie pracy?

Strefa pracodawcy: podatki i prawo 10/2019 | 6 września 2019 r.

7 września 2019 roku wejdzie w życie prezydencka ustawa nowelizująca Kodeks pracy. Niektóre ze zmian mają charakter porządkujący, inne mogą mieć doniosły skutek dla pracodawców.

Co się zatem zmieni?

  • Równe traktowanie w zatrudnieniu. Nowe brzmienie przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu i zakazu dyskryminacji przesądzi o otwartym charakterze wskazanych w Kodeksie podstaw dyskryminacji. Dotychczasowa treść tych regulacji wzbudzała pewne wątpliwości. Po wejściu w życie nowelizacji, za działanie dyskryminujące może zostać uznane różnicowanie warunków zatrudnienia pracowników na podstawie jakiegokolwiek kryterium. To na pracodawcy będzie ciążył obowiązek udowodnienia, że jego działania nie miały charakteru dyskryminującego.
  • Ochrona związana z rodzicielstwem. Niebędący rodzicami członkowie rodziny korzystający z urlopu macierzyńskiego zostaną objęci taką samą ochroną przed wypowiedzeniem jak rodzice dziecka. Oznacza to, że ich stosunek pracy będzie podlegał szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem, a w razie przywrócenia ich do pracy po niezgodnym z prawem wypowiedzeniu będzie im przysługiwało wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy. Ta grupa osób była dotychczas wyłączona spod tych regulacji.
  • Mobbing. Pracownik, który doznał mobbingu będzie mógł dochodzić odszkodowania od swojego pracodawcy, nawet jeśli będzie pozostawał w zatrudnieniu u tego pracodawcy. Dotychczas odszkodowania od pracodawcy mógł dochodzić wyłącznie pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązała umowę o pracę.

    Zmianie nie ulegnie natomiast zasady przyznawania zadośćuczynienia w związku z rozstrojem zdrowia wywołanym mobbingiem.
  • Świadectwo pracy. Świadectwo pracy co do zasady będzie podlegało wydaniu w dniu rozwiązania umowy o pracę. Dodatkowo, niewydanie świadectwa w pracy w terminie będzie stanowiło wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Dotychczas wykroczeniem było samo niewydanie świadectwa, a nie wydanie go z opóźnieniem.

    Począwszy od 7 września pracownik będzie mógł wystąpić do sądu pracy z żądaniem wydania przez pracodawcę świadectwa pracy. Treść świadectwa zostanie uwzględniona w treści wyroku. Jeżeli wydanie świadectwa nie będzie możliwe (np. pracodawca przestanie istnieć), wyrok sądu potwierdzający uprawnienie pracownika do otrzymania świadectwa pracy zastąpi to świadectwo.

    Dodatkowo, z 7 do 14 dni zostanie wydłużony termin na złożenie przez pracownika wniosku do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy, a także na wystąpienie z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy w razie odmowy pracodawcy. Zmiana terminów będzie wymagała odpowiedniego odzwierciedlenia w treści świadectwa pracy. Nowy termin na odwołanie znajdzie zastosowanie także w stosunku do już biegnących, a niezakończonych w dniu 7 września terminów.


Z kolei od dnia 7 listopada 2019 roku zacznie obowiązywać nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego zmieniająca nieco zasady, na jakich pracownicy będą przywracani wyrokiem sądu do pracy. Zgodnie z nowymi przepisami sąd pierwszej instancji będzie mógł nałożyć na pracodawcę (na wniosek pracownika) obowiązek dalszego zatrudniania pracownika zarówno w wyroku uznającym wypowiedzenie za bezskuteczne (wyrok wydany jeszcze przed upływem okresu wypowiedzenia, co w praktyce zdarza się rzadko), ale także w wyroku przywracającym pracownika do pracy (a wydany już po rozwiązaniu stosunku pracy).

Subskrybuj newsletter "Strefa pracodawcy: podatki i prawo"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach

Czy ta strona była pomocna?