Zerowy PIT dla osób poniżej 26. roku życia

Analizy

Zerowy PIT dla osób poniżej 26. roku życia

Nowe obowiązki dla płatników

Strefa pracodawcy: podatki i prawo 9/2019 | 1 sierpnia 2019 r.

Od 1 sierpnia 2019 r. osoby poniżej 26. roku życia uzyskujące przychody z tytułu stosunku służbowego, umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia skorzystają z nowowprowadzonego zwolnienia z podatku PIT. Limit zwolnienia dla przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. wyniesie 85 528 zł, natomiast w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. zostanie proporcjonalnie zmniejszony do kwoty 35 636,67 zł (stanowiącej 5/12 pełnej kwoty zwolnienia). Zwolnienie nie będzie miało zastosowania do przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Jakie działania po stronie płatnika będą konieczne po wejściu w życie zaproponowanych zmian? Poniżej przedstawiamy nowe obowiązki ciążące na płatnikach.

Nowe obowiązki

Zaliczki na podatek dochodowy

W okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. płatnik przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy nie zastosuje zwolnienia wynikającego ze znowelizowanych przepisów (a zatem będzie nadal pobierał zaliczkę na podatek), chyba że pracownik lub zleceniobiorca złoży pisemne oświadczenie, że jego przychody osiągnięte w tym okresie będą w całości korzystały z przedmiotowego zwolnienia. Wówczas płatnik ma obowiązek zaniechać poboru zaliczek na podatek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie.

Zwracamy uwagę, że zgodnie ze znowelizowaną ustawą, płatnik musi monitorować miesiąc, w którym podatnik nie będzie mógł już skorzystać ze zwolnienia – z uwagi na przekroczenie limitu zwolnienia lub ukończenie 26 lat.

Począwszy od 1 stycznia 2020 r. płatnik nie będzie pobierał zaliczek na podatek od wynagrodzenia wypłacanego osobom poniżej 26. roku życia do momentu przekroczenia limitu zwolnienia (tj. do momentu, w którym przychody podatnika uzyskiwane od płatnika osiągną wysokość 85 528 zł). Wyjątkiem jest sytuacja, w której podatnik złożył pisemny wniosek do płatnika o pobór zaliczek – wówczas płatnik jest obowiązany do niestosowania zwolnienia najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek jest składany odrębnie dla każdego roku podatkowego, dlatego jeżeli płatnik nie otrzyma stosownego wniosku, powinien zaniechać poboru zaliczki na podatek z wynagrodzenia pracownika.

Kiedy przychody podatnika otrzymane od płatnika przekroczą kwotę limitu zwolnienia, płatnik jest zobowiązany do potrącania zaliczek na podatek od kwoty przewyższającej kwotę limitu zgodnie z obowiązującą skalą podatkową.

Zwracamy uwagę na dodatkowy obowiązek ciążący na płatniku, jakim jest monitorowanie momentu, w którym powinien rozpocząć pobieranie zaliczki na podatek od wynagrodzenia młodego pracownika. Oznacza to konieczność modyfikacji systemów płacowych, w których naliczanie zaliczki powinno zostać uzależnione, obok kryterium wysokości przychodów, od dokładnego wieku pracownika lub zleceniobiorcy (z dokładnością do daty dziennej – przy czym istotny jest wiek w momencie wypłaty wynagrodzenia).

Koszty uzyskania przychodów

Młodzi pracownicy i zleceniobiorcy w dalszym ciągu będą korzystali z możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach, z tym że sumę skumulowanych kosztów uzyskania przychodu podatnik będzie mógł odliczyć od przychodu podlegającego opodatkowaniu uzyskanego z tego samego źródła (do wysokości tego przychodu).

Wyjątkiem będzie stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów np. z tytułu przeniesienia praw autorskich – w tym wypadku przy obliczaniu rocznego limitu kosztów (który już obecnie wynosi 85 528 zł) trzeba będzie uwzględnić także przychody zwolnione z podatku na mocy nowych przepisów. Efektywna korzyść dla osób korzystających z tych kosztów może być zatem odpowiednio niższa.

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Przychód korzystający ze zwolnienia z PIT stanowi w dalszym ciągu podstawę obliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – o ile oczywiście nie występują inne zwolnienia, np. dla studentów-zleceniobiorców, albo zbiegi tytułów do ubezpieczenia. Konsekwentnie, płatnik jest zobowiązany do odprowadzania z wynagrodzenia młodego pracownika składek na ubezpieczenia społeczne i składki zdrowotnej. Należy pamiętać, że składki odprowadzone od przychodu podlegającego zwolnieniu z PIT nie mogą zostać odliczone od dochodu i podatku. W przypadku, gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona od przychodu zwolnionego z PIT jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy, która zostałaby obliczona, gdyby przychód nie był zwolniony z podatku, składkę zdrowotną należy obniżyć do wysokości tak obliczonej zaliczki.

Oznacza to, że płatnik powinien prowadzić również hipotetyczne wyliczenie w celu prawidłowego rozliczenia w tym zakresie.

Wystawienie informacji PIT-11 przez płatnika

Znowelizowane przepisy nie zwalniają płatnika z obowiązku sporządzenia i przekazania do urzędu skarbowego oraz podatnika informacji PIT-11, nawet w przypadku, gdy przychód młodego pracownika w całości podlega zwolnieniu z podatku. W informacji płatnik powinien zawrzeć całość wypłaconego podatnikowi w danym roku wynagrodzenia uwzględniając również kwoty podlegające zwolnieniu z podatku na podstawie ulgi dla młodych oraz pobrane z wynagrodzenia składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz odprowadzone zaliczki. Szczegółowy sposób raportowania przychodu zwolnionego z PIT będzie zależał od formatu formularza PIT-11, który jak dotąd nie został opublikowany.

Przychody niepodlegające zwolnieniu z PIT

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą, nie wszystkie przychody osób poniżej 26. roku życia będą korzystały ze zwolnienia. Nie będzie to dotyczyło chociażby przychodów z działalności gospodarczej, umów o dzieło czy przychodów za staże i praktyki absolwenckie. Zwolnienie nie obejmie również zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Zerowy PIT – wyzwanie dla płatników

Niezależnie od oceny znaczenia zwolnienia z podatku dochodowego dla najmłodszych pracowników i zleceniobiorców, należy zauważyć, że spowodują one liczne praktyczne problemy ze stosowaniem zwolnienia z perspektywy płatników, związane z koniecznością monitorowania naliczeń według nowych zasad i zmianami w raportowaniu dochodów.

Gdyby mieli Państwo szczegółowe pytania dotyczące wchodzących zmian, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami Deloitte.

Współautorka:

Dominika Mazur, Starszy Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego

Subskrybuj newsletter "Strefa pracodawcy: podatki i prawo"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach

Czy ta strona była pomocna?