Od 4 czerwca 2022 r. zmiany w Pracowniczych Planach Kapitałowych

Analizy

Od 4 czerwca 2022 r. zmiany w Pracowniczych Planach Kapitałowych

Na co zwrócić uwagę?

Strefa Pracodawcy 8/2022 | 2 czerwca 2022 r.

4 czerwca 2022 r. wchodzą kolejne zmiany do ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), które mają wpływ na codzienną działalność pracodawców.

Najbardziej istotne zmiany:

  1. Dodanie numeru NIP lub REGON jako identyfikatora, pod którym podmiot zatrudniający oraz zawarta przez niego umowa o zarządzanie PPK będą zarejestrowane w Ewidencji PPK (dotychczas brakowało definicji numeru indentyfikacyjnego i pojawiały się wątpliwości na podstawie jakiego numeru należy ewidencjonować umowy o zarządzanie PPK).
  2. Rozszerzenie definicji podmiotu zatrudniającego również na płatnika składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku pracodawców lub zleceniodawców nieposiadających numeru identyfikacyjnego. Zmiana ta będzie miała wpływ np. na osoby zatrudnione u pracodawców zagranicznych, które przejęły obowiązki wynikające z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
  3. Nałożenie na mikroprzedsiębiorców oraz osoby fizyczne będące podmiotem zatrudniającym obowiązku złożenia, na wezwanie Polskiego Funduszu Rozwoju, oświadczenia o spełnieniu warunków do wyłączenia ze stosowania ustawy o PPK.
  4. Zniesienie obowiązku informowania przez instytucję finansową podmiotu zatrudniającego o realizacji złożonych przez uczestnika PPK dyspozycji dotyczących zwrotu lub wypłaty transferowej (ponieważ w praktyce informacje takie nie są potrzebne pracodawcy).
  5. Przyznanie uczestnikowi PPK, który jest również uczestnikiem Pracowniczych Planów Emerytalnych (PPE), prawa do dopłaty rocznej w sytuacji, w której wpłaty do PPK w części finansowanej przez pracodawcę nie są wnoszone ze względu na zawarte przez pracodawcę porozumienie ze związkami zawodowymi (słusznie uznano za niesprawiedliwe dotychczasowe brzmienie przepisów, które pozbawiało dopłat rocznych uczestników PPK będących jednocześnie uczestnikami PPE, za których w związku z porozumieniem zawartym ze związkami zawodowymi pracodawca nie musiał finansować wpłat do PPK).
  6. Doprecyzowanie, że zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla osoby, która ukończyła 55 lat, a nie ukończyła 70 lat następuje wyłącznie na wniosek tej osoby (wykreślono przepis, który w zamyśle ustawodawcy miał być wyjątkiem od tej reguły i miał przewidywać obowiązkowy zapis do PPK takich osób, jednak w praktyce był różnie interpretowany i powodował wątpliwości co do zapisu do PPK osób 55+).
  7. Umożliwienie wcześniejszego zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu nowozatrudnionych osób – nawet już po upływie 14 dni od zatrudnienia, przy czym jest to możliwość a nie konieczność, bo nadal zawarcie umowy ma nastąpić nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy zatrudnienia.
  8. Uproszczenie sformułowania terminu, w jakim nowozatrudniony pracownik powinien złożyć pracodawcy oświadczenie o zawartych w jego imieniu umowach o PPK - 7 dni od dnia zawarcia w jego imieniu umowy o prowadzenie PPK (w miejsce dotychczasowych 7 dni po upływie 10 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęły 3 miesiące zatrudnienia).
  9. Ustalenie, że deklaracja wpłaty dodatkowej do PPK złożona przez uczestnika PPK będzie obowiązywała od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik PPK złożył deklarację wpłaty dodatkowej. Celem wprowadzenia zmiany było ujednolicenie terminów, od których oświadczenia składane przez uczestnika będą wywoływać skutki - wcześniej w ustawie brakowało informacji od kiedy pierwsza deklaracja wpłaty dodatkowej będzie obowiązywała podmiot zatrudniający.
  10. Umożliwienie dokonania pierwszych wpłat uczestnika PPK do instytucji zarządzającej nawet w tym samym miesiącu co miesiąc ich obliczenia i pobrania, z tymże czynność ta powinna być wykonana przez podmiot zatrudniający nie później niż do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym wpłaty do PPK zostały obliczone i pobrane od uczestnika PPK. Intencją ustawodawcy było ujednolicenie terminów dokonywania pierwszej i kolejnych wpłat do PPK.

Powyższe zmiany, szczególnie wyznaczające nowe terminy, mogą mieć wpływ na realizowane przez osoby zatrudnione w działach HR lub płac procesy, bądź też na polityki lub instrukcje ogłoszone wobec pracowników.

Sugerujemy przegląd procesów obsługi PPK oraz komunikacji wewnętrznej dotyczącej PPK, a także wdrożenie odpowiednich zmian.

Webinar: Nowy Polski Ład 2.0 – na co się przygotować?

Projektowane zmiany i ich konsekwencje z perspektywy PIT i ZUS

Bezpłatne seminarium on-line: 13 czerwca 2022 r., godz. 14:00-15:00

Zarejestruj się

Subskrybuj newsletter "Strefa pracodawcy: podatki i prawo"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach

Czy ta strona była pomocna?