01 lutego 2021 r. mija termin składania rocznych deklaracji PIT-11 oraz PIT-4R

Analizy

01 lutego 2021 r. mija termin składania rocznych deklaracji PIT-11 oraz PIT-4R

Strefa Pracodawcy 3/2021

Korekta PIT-11 i PIT-4R w świetle interpretacji ogólnej Ministerstwa Finansów dotyczącej autorskich kosztów uzyskania przychodów.

Zbliża się termin składania termin składania rocznych deklaracji PIT-11 oraz PIT-4R, warto więc przyjrzeć się niektórym kwestiom, mogącym powodować szczególne wątpliwości przy ich wypełnianiu np. wykazywaniu autorskich kosztów uzyskania przychodów.

W dniu 18 września 2020r., Minister Finansów opublikował interpretację ogólną Nr DD3.8201.1.2018, w sprawie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego. Głównym jej celem było wyjaśnienie warunków, które twórca osiągający przychody z praw autorskich i artysta wykonawca osiągający przychody z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami, powinien spełnić, aby móc zastosować 50% koszty uzyskania przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika składki na ubezpieczenia społeczne, których podstawę stanowi ten przychód.

Omawiana interpretacja zawiera charakterystykę wspomnianych warunków jak również opis działania, w przypadku, gdy prawa autorskie finalnie nie powstaną, pomimo, iż przy poborze zaliczek płatnik zastosował zwiększone koszty uzyskania przychodów. Taka sytuacja może przykładowo wystąpić w przypadku zwolnienia się pracownika z pracy, czy rozwiązania umowy cywilnoprawnej, co spowodowało, że żaden utwór nie powstał, również w postaci nieukończonej.
Tym samym w kalkulacji wynagrodzenia przysługującego twórcy nastąpiło potencjalne zaniżenie wysokości podstawy opodatkowania i samej zaliczki na podatek dochodowy. W interpretacji odrębnie została rozpatrzona, w tym zakresie sytuacja płatnika podatku dochodowego i podatnika i ich obowiązki podatkowe.

Podatnik

Rozpatrując kwestię podatnika, oparto się na zasadzie samoopodatkowania wynikającej z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z przepisami to podatnicy są obowiązani do prawidłowego ustalenia przychodu oraz odpowiadających mu kosztów,  a następnie do złożenia w urzędzie skarbowym zeznania podatkowego. 

W konsekwencji to na nich ciąży obowiązek wykazania przed urzędem skarbowym właściwych kwot. Tym samym zdaniem Ministra Finansów podmiot wypłacający wynagrodzenie nie ma obowiązku korygowania naliczonych kwot, a roczną informację podatkową PIT-11 powinien przygotować, wykazując w niej przychody oraz koszty ich uzyskania w wysokości faktycznie zastosowanej przy obliczaniu zaliczki na podatek, bowiem w tym okresie zakładał, że zamawiany utwór powstanie.

Podchodząc do tej kwestii z czysto praktycznego punktu widzenia, można jednak założyć, że niewielu podatników będzie świadomych, iż musi skorygować kwoty widoczne  w informacji PIT-11. Praktyka dowodzi, iż najczęściej kwoty widoczne w informacji otrzymywanej od płatników są następnie przez podatników sumowane i przepisywane do rocznej deklaracji podatkowej bądź akceptowane w przypadku wypełnienia deklaracji przez administrację skarbową. W konsekwencji może dojść do zaniżenia wysokości podstawy opodatkowania, a tym samym kwoty podatku dochodowego, jaką zobowiązany jest rozliczyć podatnik.

Płatnik

Jeśli chodzi o płatnika, to ustawodawca nałożył na niego obowiązek obliczania i pobierania podatku i wpłacania go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Dodatkowo płatnik zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania podatnikowi/właściwemu organowi podatkowemu informacji PIT-11, a także, wyłącznie organowi podatkowemu, deklaracji PIT-4R w ustawowym terminie.

W deklaracji PIT-4R płatnik wykazuje zasadniczo należne zaliczki na podatek dochodowy, czyli takie, jakie powinny zostać pobrane, a nie takie, jakie zostały faktycznie pobrane/wpłacone. Zgodnie z przedstawionym w omawianej interpretacji podatkowej stanowiskiem, jeżeli w rocznej deklaracji PIT-4R pracodawca wykazał przychody z uwzględnieniem 50% kosztów uzyskania przychodu (a dzieło nie powstało), to nie wykazał też poprawnej wysokości należnych zaliczek na podatek dochodowy. Tym samym, zdaniem autora omawianej interpretacji, konieczna jest w takim przypadku korekta rocznej deklaracji PIT-4R.

Niemniej jednak, jeśli płatnik podatku wykaże w deklaracji PIT-4R należną, a nie faktycznie wpłaconą zaliczkę na podatek dochodowy (zaliczka należna byłaby wyższa niż wpłacona), niezależnie od tego, czy w trybie korekty deklaracji PIT-4R, czy składając pierwszy raz PIT-4R, wówczas urząd może domagać się od płatnika wyrównania powstałej „niedopłaty”, wraz z należnymi odsetkami. Płatnik bowiem odpowiada za podatek niepobrany lub pobrany, a niewpłacony. Jednocześnie, co do zasady, płatnik posiadał będzie roszczenie w stosunku do podatnika dotyczące zwrotu dopłacanej zaliczki na podatek, które w praktyce bywa trudne do wyegzekwowania.

Podsumowując, omawiana interpretacja, wyjaśniając kwestię korekty zastosowania 50% autorskich kosztów uzyskania przychodów, w odmienny sposób traktuje obowiązek korygowania informacji podatkowej w zależności od rodzaju deklaracji składanej przez płatnika. Niestety w interpretacji tej brak jest dogłębnej analizy sytuacji i problemów, z jakimi mogą mierzyć się zarówno płatnicy jak i podatnicy. Istnieją więc obawy, że brak spójności w tej sprawie może spowodować, iż obie grupy mogą ponieść dodatkowe konsekwencje finansowe, podatnicy z tytułu wykazania błędnych wartości w rocznej deklaracji podatkowej, a płatnicy m.in. w związku z obowiązkiem uiszczenia dodatkowych odsetek za zwłokę.

 

Współautorzy tekstu: Marta Gomułka i Robert Gocłowski

Subskrybuj newsletter "Strefa pracodawcy: podatki i prawo"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach

Czy ta strona była pomocna?