Ruch bezwizowy dla Ukrainy

Analizy

Od dnia 11 czerwca 2017 r. ułatwienia dla obywateli Ukrainy na wjazd do Polski i Unii Europejskiej

Strefa pracodawcy: podatki i prawo 10/2017 | 7 czerwca 2017 r.

Na decyzję o zniesieniu wiz, obywatele Ukrainy czekali od dawna. Negocjacje pomiędzy Komisją Europejską a rządem Ukrainy w sprawie zniesienia wiz na wjazd obywateli Ukrainy do UE rozpoczęły się już w 2008 r. Pod koniec maja 2015 r. Komisja uznała, że Ukraina spełnia kryteria zniesienia reżimu wizowego i w maju 2016 r. formalnie rekomendowała państwom UE zniesienie obowiązku wizowego dla obywateli Ukrainy.

11 maja 2017 r., przedstawiciele państw unijnych w Radzie Unii Europejskiej zatwierdzili zniesienie przez Unię Europejską wiz dla obywateli Ukrainy. Był to ostatni formalny krok otwierający dla naszych wschodnich sąsiadów możliwość łatwiejszego podróżowania do UE.

Na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/850 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekroczenia granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, Ukraina została włączona do listy państw trzecich, których obywatele mogą przekraczać granicę UE bez konieczności posiadania wizy.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 22 maja 2017 r. i wejdzie w życie po 20 dniach od opublikowania. Oznacza to, iż z dniem 11 czerwca 2017 r., obywatele Ukrainy, którzy posiadają paszporty biometryczne będą mogli wjeżdżać do krajów członkowskich UE oraz EOG i Szwajcarii – z wyjątkiem Wielkiej Brytanii i Irlandii bez konieczności uzyskania wiz na okres 90 dni w ciągu 180-dniowych okresów w celach biznesowych, turystycznych czy rodzinnych.

Podejmowanie legalnej pracy przez cudzoziemców

Co do zasady, ruch bezwizowy bez posiadania dodatkowych zezwoleń nie uprawnia cudzoziemców do legalnego podejmowania zatrudnienia czy innej pracy zarobkowej na terytorium krajów członkowskich UE. W Polsce, zgodnie z lokalnymi przepisami imigracyjnymi (art. 87 ust 1 pkt. 12 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), cudzoziemiec, który przebywa na terytorium naszego kraju w ramach ruchu bezwizowego (nadal obowiązuje ograniczenie czasowe tj. 90 dni pobytu w ciągu 180-dni) jest uprawniony do legalnego wykonywania pracy, jeżeli posiada wydane zezwolenie na pracę. Powyższe ułatwienie oznacza, że obywatele Ukrainy będą mogli podjąć pracę w Polsce zaraz po uzyskaniu przez pracodawcę zezwolenia na pracę lub oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy bez zezwolenia (procedura uproszczona) bez konieczności ubiegania się o wizę we właściwym konsulacie na Ukrainie.

W przypadku chęci kontynuowania pobytu i pracy w Polsce ponad okres ruchu bezwizowego, Ukraińcy będę mogli zalegalizować swój pobyt składając wniosek o udzielenie pobytu czasowego we właściwym urzędzie wojewódzkim na terytorium Polski. Pracodawcy powinni jednak samodzielnie weryfikować legalność pobytu ukraińskich pracowników bezpośrednio przed upływem okresu, w którym pozostają w Polsce w ruchu bezwizowym, gdyż legalny pobyt w Polsce jest warunkiem pozwalającym na kontynuację zatrudnienia. Szczególną uwagę należy zwrócić na cudzoziemców zatrudnionych na podstawie oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy, gdyż w obecnym stanie prawnym kontynuacja zatrudnienia jest możliwa jedynie po uzyskaniu przez cudzoziemca decyzji zezwalającej na pobyt czasowy z prawem do pracy przed upływem okresu dozwolonego pobytu w ruchu bezwizowym przez właściwy urząd wojewódzki w Polsce albo wizy uprawniającej do pracy wydawanej przez polskie konsulaty na Ukrainie.

Warunki wjazdu na terytorium UE

Wprowadzenie ruchu bezwizowego dla obywateli Ukrainy od 11 czerwca nie gwarantuje automatycznej zgody polskiej Straży Granicznej na wjazd do Polski oraz pozostałych krajów UE. Funkcjonariusze Straży Granicznej podczas przekraczania przez cudzoziemców granicy będą weryfikowali cel i warunki planowanego pobytu w Polsce.

Cudzoziemiec, przekraczając granicę w ramach ruchu bezwizowego jest obowiązany posiadać m.in.

  • ważny paszport;
  • ubezpieczenie medyczne o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 EUR, ważne przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Polski;
  • środki finansowe wystarczające na pokrycie planowanego pobytu oraz podróży powrotnej do państwa pochodzenia.
Czy ta strona była pomocna?