Wsparcie Zarządu w analizie przesłanek niewypłacalności i jej prawnych konsekwencji

Artykuł

Wsparcie Zarządu w analizie przesłanek niewypłacalności i jej prawnych konsekwencji w dobie COVID-19

Marzec 2020 r.

W dobie dynamicznych zmian otoczenia rynkowego i regulacyjnego funkcjonowanie podmiotów gospodarczych staje się coraz mniej przewidywalne. Z tego powodu na znaczeniu zyskuje konieczność bieżącego zarządzania płynnością oraz planowania krótkoterminowego, aby zachować płynność finansową bądź podjąć racjonalne decyzje w przypadku identyfikacji przejściowych bądź trwałych problemów z zachowaniem płynności.

Cykl webcastów: Tarcza antykryzysowa


Tarcza antykryzysowa - Rządowe drogowskazy dla przedsiębiorców w obliczu pandemii

> Odsłuchaj nagranie

Tarcza antykryzysowa - Wpływ COVID-19 na inwestorów działających w ramach Polskiej Strefy Inwestycji i SSE

> Odsłuchaj nagranie

Tarcza antykryzysowa - Nowe możliwości finansowego wsparcia dla pracodawców w walce z COVID-19

> Odsłuchaj nagranie

Regulacje prawne nakładają na dłużników obowiązki związane z analizą sytuacji finansowej spółki. W przypadku wystąpienia w spółce przesłanek niewypłacalności Zarząd spółki ma obowiązek wszczęcia sądowej restrukturyzacji lub złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Dążąc do ułatwienia identyfikacji przesłanek do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe („Ustawa”) definiuje, że dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Zgodnie z Ustawą:

  1. domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące;
  2. dłużnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Warto pamiętać, że obowiązek złożenia wniosku o upadłość spoczywa na osobach, które na mocy ustawy lub statutu są uprawnione do reprezentacji dłużnika, czyli de facto reprezentacji, w tym zarząd, każdej spółki, która spełnia wskazane powyżej przesłanki.

Zgodnie z art. 373 Ustawy w przypadku gdy Członek Zarządu nie złożył lub przyczynił się do niezłożenia wniosku o upadłość może zostać m.in. pozbawiony na okres od jednego do dziesięciu lat prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej.

Ponadto zgodnie z art. 586 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych niewypełnienie tego obowiązku podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Zakres wsparcia Deloitte

Deloitte jako podmiot posiadający kompetencje zarówno w zakresie analizy finansowej jak i doradztwa prawnego oferuje szereg rozwiązań ograniczających ww. ryzyka dla Członków Zarządu spółki, w zakresie:

  • cyklicznej analizy finansowej oraz przygotowywania raportów dotyczących przesłanek do złożenia wniosku o upadłość
  • przygotowania narzędzia oraz krótkoterminowej prognozy przepływów pieniężnych umożliwiającego optymalizację zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz wcześniejszą identyfikację przesłanek do złożenia wniosku o upadłość,
  • oceny krótko i średnioterminowej sytuacji finansowej i rynkowej dla celów rozmów z instytucjami finansowymi
  • wsparcia prawnego dotyczącego podejmowanych działań, w szczególności dotyczących pozasądowej restrukturyzacji zobowiązań, adekwatności i wyboru odpowiednich narzędzi sądowej restrukturyzacji.

Oferta Deloitte zapewnia Członkom Zarządu wsparcie w podjęciu optymalnej i świadomej decyzji odnośnie złożenia wniosku o upadłość oraz minimalizację negatywnych skutków prawnych wynikających z podjęcia nieodpowiedniej decyzji lub zbyt późnego podjęcia odpowiedniej decyzji.

W przypadku złożenia wniosku o upadłość jesteśmy w stanie świadczyć usługi związane z organizacją i prowadzeniem postępowania restrukturyzacyjnego bądź likwidacji działalności.

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas
Czy ta strona była pomocna?