Kryzys

Artykuł

Zarządzanie Cash Flow w warunkach niepewności

Marzec 2020 r.

Liczba nowych infekcji w Polsce gwałtownie rośnie, a jak dotąd nie ma oznak, że COVID-19 zostanie szybko opanowany. Podczas gdy większość zakażeń i zgonów ma miejsce poza granicami naszego kraju, niepewność gospodarcza nasila się. Ze względu na szeroki możliwy wpływ wieloma kanałami na działalność gospodarczą, warto ocenić realne zagrożenia wynikające ze spadku popytu na usługi i produkty oraz przerwy powstałe w związku z zerwanymi łańcuchami dostaw.

Cykl webcastów: Tarcza antykryzysowa


Tarcza antykryzysowa - Rządowe drogowskazy dla przedsiębiorców w obliczu pandemii

> Odsłuchaj nagranie

Tarcza antykryzysowa - Wpływ COVID-19 na inwestorów działających w ramach Polskiej Strefy Inwestycji i SSE

> Odsłuchaj nagranie

Tarcza antykryzysowa - Nowe możliwości finansowego wsparcia dla pracodawców w walce z COVID-19

> Odsłuchaj nagranie

Zakres wsparcia

1. Ograniczenie wpływu zmienności rynkowych czynników ryzyka na generowane wyniki finansowe – zarządzanie ryzykiem zmienności kursów walutowych, cen towarów oraz stóp procentowych

 • Analiza warunków skrajnych dla ryzyka walutowego, ryzyka stopy procentowej i/lub ryzyka cen towarów oraz podsumowanie wpływu tych ryzyk na działalność podstawową przedsiębiorstwa
 • Opracowanie strategii hedgingowych zabezpieczających przed zmiennością kursów walutowych, cen towarów oraz stóp procentowych
 • Wsparcie w restrukturyzacji zawartych strategii hedgingowych oraz dostosowaniu portfela instrumentów finansowych do aktualnej sytuacji jednostki (np. w sytuacji utraty przychodów lub marży)
 • Wdrożenie rachunkowości zabezpieczeń w celu ograniczenia zmienności wyniku finansowego oraz odpowiedniej prezentacji zawartych instrumentów finansowych 
   

2. Zarządzanie ryzykiem kredytowym w obliczu wzrostu niepewności oraz ryzyka defaultu kontrahentów

 • Analiza warunków skrajnych dla ryzyka niewypłacalności kontrahentów oraz podsumowanie wpływu tego ryzyka na działalność podstawową przedsiębiorstwa
 • Rewizja limitów kredytu kupieckiego
 • Analiza zabezpieczeń oraz możliwości ich uruchomienia
 • Opracowanie strategii zabezpieczania przed wzrostem ryzyka kredytowego
 • Analiza wpływu potencjalnego wzrostu ryzyka kredytowego na oczekiwaną stratę kredytową (MSSF 9)
   

3. Optymalizacja cyklu konwersji gotówki 

 • Poprawa płynności finansowej poprzez uwolnienie kapitału pracującego zamrożonego w należnościach, zapasach i zobowiązaniach
 • Racjonalizacja poziomu zapasów
 • Analiza możliwości zastosowania alternatywnych rozwiązań w zakresie finansowania przedsiębiorstw (supply chain finance)
 • Wsparcie w zarządzaniu procesem recovery oraz przywracaniu operacyjnej efektywności biznesu
   

4. Usługi treasury oraz optymalizacja kosztowa

 • Przygotowanie awaryjnego planu działania na wypadek:
  - niewypłacalności znacznej części kontrahentów
  - istotnych spadków/wzrostów kursów walutowych, cen towarów, stóp procentowych
  - problemów z utrzymaniem lub pozyskaniem płynności finansowej
 • Analiza ryzyka utraty płynności oraz optymalizacja zasad zarządzania płynnością
 • Wdrażanie kompleksowych programów optymalizacji kosztowej 
 • Analiza możliwości skorzystania z ubezpieczenia (np. business interruption)

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Więcej informacji: Combating COVID-19 with resilience

Czy ta strona była pomocna?