Raport Global payments remade by COVID-19 - Światowa branża płatności po pandemii COVID-19

Artykuł

Raport Global payments remade by COVID-19 Światowa branża płatności po pandemii COVID-19

Scenariusze dla globalnego systemu płatności

W jaki sposób pandemia COVID-19 przyspieszy i nada nowy kierunek globalnemu sektorowi płatności w perspektywie trzech - dwunastu miesięcy? Jak liderzy branży płatniczej mogą przygotować się na nadchodzące zmiany? Przyglądamy się czterem scenariuszom, które powinny wziąć pod uwagę globalne firmy płatnicze i ich liderzy, aby odzyskać równowagę w nowej post-COVIDowej rzeczywistości i ostatecznie odnieść w niej sukces.

Cztery scenariusze dla silnych przywódców

W obliczu skutków rozprzestrzeniania się COVID-19, Deloitte i Salesforce przeprowadziły debatę z udziałem uznanych specjalistów, aby rozważyć potencjalne konsekwencje społeczne i biznesowe pandemii.

Nasz raport adresujemy do liderów branży płatności, którzy próbują zrozumieć potencjalne konsekwencje pandemii COVID-19. Chcemy wesprzeć ich przy wyciąganiu wniosków i poszukiwaniu nowych możliwości. W raporcie prezentujemy działania, na jakie mogą zdecydować się silni liderzy w ciągu najbliższych trzech- dwunastu miesięcy, aby pomóc swojej firmie i pracownikom odzyskać trwałą równowagę. 

Global payments remade by COVID-19

Dlaczego globalna branża płatności powinna używać podejścia scenariuszowego?

Choć żeglujemy po nieznanych wodach, podejście scenariuszowe może pomóc liderom przygotować się na nieznaną i niemożliwą do przewidzenia przyszłość, a także jasno określić potencjalne konsekwencje dokonywanych wyborów. Gdy rządy na całym świecie zaczynają odmrażać krajowe gospodarki, szefowie firm nie mogą zwlekać - powinni przygotowywać swoje strategie powrotu do normalności, nawet w obliczu niepewności.

W oparciu o kilka już istniejących trendów w sferze systemów płatności, poniższe cztery scenariusze uwzględniają istotne niewiadome dotyczące sektora makro i branży płatności, zarówno te, o których już wiadomo, jak i inne, potencjalnie prawdopodobne, uzależnione od stopnia dotkliwości skutków pandemii i podejmowanych działań rządowych.

Scenariusze dotyczą globalnego sektora płatności, który w wielu przypadkach obejmuje płatności konsumenckie i komercyjne w różnych regionach geograficznych. Postanowiliśmy skoncentrować się na okresie najbliższych trzech - dwunastu miesięcy, wychodząc z założenia, że ten horyzont czasowy jest na tyle długi, że możliwe będzie obserwowanie zmian, ale też stosunkowo krótki - przedział czasowy od trzech do dwunastu miesięcy leży w kręgu zainteresowania dzisiejszej kadry kierowniczej.

O ostatecznym zasięgu i rozmiarze skutków pandemii zadecydują dwa najważniejsze czynniki:

 • Ogólna skala zachorowań i wzorzec postępów choroby
 • Zakres współpracy krajowej i międzynarodowej

Już w pierwszym okresie lock-down spowodowanego przez COVID-19 nastąpił w Polsce znaczny wzrost transakcji internetowych przy równoczesnym gwałtownym wzroście wpłat gotówkowych i obowiązującym do dziś ograniczeniu kwoty wypłat. Na wielu rynkach obserwujemy różne reakcje na bieżącą sytuację, wynikające m.in. z innego punktu startowego. Znaleźliśmy się wiec na nieznanych wodach, a w takiej sytuacji najlepiej sprawdzają się analizy scenariuszowe. W najnowszym raporcie „Global payments remade by COVID-19” przyglądamy się czterem wariantom scenariuszy rozwoju sytuacji dla globalnego systemu płatności w horyzoncie 3-12 miesięcy. Zapraszam do lektury raportu.

Cztery możliwe scenariusze dla globalnej branży płatności

Bazując na aktualnych trendach i najważniejszych źródłach niepewności sformułowaliśmy cztery scenariusze, które pokrótce podsumowujemy poniżej. Więcej szczegółów na ich temat można znaleźć w naszym pełnym raporcie.

Pandemię można kontrolować dzięki sprawnej reakcji władz państwowych w celu powstrzymania wirusa, ale trzeba też zdać sobie sprawę, że wirus wywrze trwałe skutki społeczne, szczególnie dotkliwe w przypadku firm małych i średnich oraz osób i społeczności o niskich i średnich dochodach.

 • Stosunkowo ograniczona dynamika rozwoju choroby
 • Skuteczna reakcja polityków i instytucji sektora opieki zdrowotnej

Jak wyglądałaby globalna branża płatności w tym scenariuszu?

 • Firmy mogą przetrwać burzę dzięki pomocy rządowej, koncentrując inwestycje na doświadczeniu cyfrowym.
 • Mimo stosunkowo ograniczonego czasu trwania pandemii, płatności zbliżeniowe szeroko się rozpowszechniają, płatności cyfrowe i faster payments też zyskują na popularności, bo klienci i handlowcy chętnie je stosują.
 • Większe zapotrzebowanie na poprawę bezpieczeństwa danych i zapobieganie oszustwom oraz zmiana zachowań klientów, z przesunięciem punktu nacisku na sprzedaż internetową, metody mobilne i bezdotykowe.

Rządy krajów całego świata usiłują samodzielnie zwalczyć skutki kryzysu, w czym wspierają je duże firmy; przyspiesza proces budowy „kapitalizmu interesariuszy”.

 • Przedłużająca się pandemia
 • Współpraca na rzecz opanowania pandemii, pod przewodnictwem dużych korporacji

Jak wyglądałaby globalna branża płatności w tym scenariuszu?

 • Duże koncerny przejmują stery przyspieszając postęp cyfrowej transformacji i tworząc cyfrowe super-sklepy oraz rynki.
 • Klienci ostrożnie wydają pieniądze, przede wszystkim kupują artykuły pierwszej potrzeby.
 • Produkty, usługi i programy utrzymywania klientów są formułowane na nowo. Rośnie zaufanie klientów do dużych korporacji i rządów, co prowadzi do bardziej swobodnego dzielenia się danymi.
 • Duże korporacje rosną w siłę i przejmują rolę lidera w obszarach ryzyka.

Chiny i inne kraje azjatyckie skuteczniej radzą sobie z wirusem, dzięki czemu zaczynają dominować na arenie międzynarodowej.

 • Poważna pandemia
 • Wspólne działania w zakresie opieki zdrowotnej prowadzone są pod kierunkiem krajów Azji Wschodniej

Jak wyglądałaby globalna branża płatności w tym scenariuszu?

 • Wschodnioazjatyccy gracze zyskują udział w rynku; wykorzystują swoje innowacyjne modele biznesowe, technologię i siłę swojej bazy klientów.
 • Kraje zachodnie wolniej odzyskują równowagę, pozostając pod wpływem wniosków wyciągniętych z doświadczeń krajów Azji Wschodniej; dolar amerykański spada, jako wiodąca waluta światowa.
 • Większa innowacyjność i konkurencja zmusza zachodnie firmy do inwestowania w inteligentną automatyzację i aktywa cyfrowe.

Pandemia wymusza na władzach państwowych zachowania izolacjonistyczne, skracanie łańcuchów dostaw i nasilenie nadzoru.

 • Poważna, postępująca pandemia
 • Nieadekwatna koordynacja działań w skali globalnej i słaba reakcja polityczna

Jak wyglądałaby globalna branża płatności w tym scenariuszu?

 • Konkurencyjne interesy nacjonalistyczne prowadzą do fragmentaryzacji globalnych standardów, sieci i regulacji płatniczych.
 • Ograniczona interoperacyjność biznesowa i regionalizacja handlu powodują utrudnienia w transgranicznym łańcuchu dostaw i wzrost cen towarów.
 • Firmy są mniej odporne, dodatkowo osłabia je przedłużająca się recesja i ograniczenie inwestycji.  Rządy i sektor publiczny przejmują inicjatywę w zakresie ustanowienia krajowych standardów płatniczych i uruchomienia odpowiedniej infrastruktury.

Szczegółowe omówienie czterech scenariuszy, ich wpływ na ekosystem płatności oraz dwanaście decyzji, które umożliwią sukces we wszystkich wariantach przebiegu wydarzeń, znajdą Państwo w pełnej wersji raportu, którą można pobrać tutaj.

Czy ta strona była pomocna?