SFDR – nowe obowiązki w sektorze usług finansowych w zakresie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem

Artykuł

SFDR – nowe obowiązki w sektorze usług finansowych w zakresie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem

Biuletyn prawny dla branży finansowej | Kwiecień 2021

10 marca 2021 r. zaczęły obowiązywać na terenie Unii Europejskiej kluczowe przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych1, znanego od angielskiego skrótu jako SFDR (tj. Sustainable Finance Disclosure Regulation, dalej „SFDR”). SFDR nałożyło obowiązki w tym zakresie na uczestników rynku finansowego (w tym zakłady ubezpieczeń udostępniające ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne oraz firmy inwestycyjne świadczące usługi zarządzania portfelem) i doradców finansowych.

Obowiązki te dzielą się na ujawnienia dokonywane na poziomie podmiotu oraz produktu. W związku z pierwszym rodzajem ujawnień, podmioty zobowiązane muszą zachowywać przejrzystość w zakresie prowadzonej przez siebie działalności poprzez np. publikację na swoich stronach internetowych strategii dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju (czyli wpływie czynników ESG na wartość inwestycji). Druga kategoria ujawnień nakazuje podmiotom zobowiązanym m.in. udostępnić klientom przed zawarciem umowy opis sposobu w jaki ryzyka dla zrównoważonego rozwoju są wprowadzane w podejmowanych decyzjach inwestycyjnych czy świadczonych usługach.

Przepisy SFDR zostały następnie zmienione i uzupełnione przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/20882 („Rozporządzenie dot. taksonomii”). Ustanawiane tym rozporządzeniem dodatkowe wymogi w zakresie przejrzystości znajdą jednak zastosowanie dopiero w kolejnych latach.

Zarówno SFDR jak i Rozporządzenie dot. taksonomii przewidują przygotowanie przez europejskie urzędy nadzoru (tj. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA), Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) działające poprzez wspólny komitet) szeregu regulacyjnych standardów technicznych („RTS”). Finalna wersja raportu tych instytucji zawierająca projekt RTS odnoszący się do SFDR (po uwzględnieniu niektórych uwag przedstawicieli rynku, które zostały zgłoszone podczas konsultacji) została przyjęta 2 lutego 2021 r. RTS stanowią akt wykonawczy do rozporządzenia i precyzują wymogi w zakresie zawartości, metodologii i sposobów przedstawiania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem. W związku z późną publikacją projektu RTS obowiązek raportowania w zakresie nimi określonym został przesunięty na początek 2023 r. za rok 2022. Chociaż opóźnienie to było konieczne to zwiększa ono jednak niepewność uczestników rynku odnośnie sposobu wykonywania obowiązków sprawozdawczych wynikających z SFDR. Z jednej strony projekt RTS zawiera bowiem niewiążące wskazówki interpretacyjne dla podmiotów zobowiązanych, jednak z drugiej strony może być podstawą do bardziej rygorystycznego podejścia nadzorców w okresie przejściowym.
 

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2088&from=PL
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=PL


Początkowe ujawnienia obowiązujące od 10 marca 2021 r. są dość ogólne. Zmieni się to jednak już w połowie tego roku, gdy uczestnicy rynku finansowego i doradcy finansowi będą musieli ujawnić informację na temat swojego podejścia do uwzględniania niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju dotyczących wpływu produktów i inwestycji na aspekty ESG.

Katarzyna Średzińska, Manager

Mimo upływu prawie 1,5 roku od dnia przyjęcia SFDR niektóre jego przepisy wciąż sprawiają uczestnikom rynku trudności interpretacyjne. Część wątpliwości pomógł rozwiać projekt RTS, które rozwijają niektóre z postanowień rozporządzenia. Projekt ten zawiera zmiany uwzględniające rynkową rzeczywistość, które wdrożono w wyniku konsultacji. Natura prawna RTS jako aktu wykonawczego do SFDR nie pozwala jednak na zmianę poszczególnych przepisów SFDR, stąd nie wszystkie problemy zostały rozwiązane.

Mariusz Banaś, adwokat, Senior Managing Associate

RTS odnoszą się do wybranych wymogów rozporządzenia m.in. sposobu definiowania i raportowania danych w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju, czy też obowiązków dotyczących dodatkowych ujawnień w odniesieniu do produktów, usług promujących aspekty środowiskowe lub społeczne lub stanowiących zrównoważone inwestycje – jednak w chwili obecnej na rynku polskim produkty te nie są jednak często spotykane.

Marta Orzęcka, Senior Consultant
 

Po więcej szczegółów o przepisach SFDR zapraszamy do artykułu naszych ekspertek z zespołu Sustainability Consulting Central Europe Deloitte oraz zachęcamy do subskrypcji biuletynu Sustainability Insights zawierającego najnowsze informacje z tematyki zrównoważonego rozwoju.

Czy ta strona była pomocna?