Ocena odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych w obliczu COVID-19

Artykuł

Ocena odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych w obliczu COVID-19

Sektor bankowy w czasie COVID-19

Warszawa, 9 kwietnia 2020 r.

W dobie ogólnoświatowej pandemii i potencjalnego kryzysu odpowiedniość kadr zarządzających i nadzorujących wydaje się być wyjątkowo istotna. Podmioty nadzorowane będą musiały radzić sobie w potencjalnie zupełnie nowej, odmiennej od dzisiejszej rzeczywistości, gdzie odpowiednie kompetencje organów zarządzających oraz osób zajmujących kluczowe stanowiska będą stanowiły o dalszym funkcjonowaniu instytucji sektora finansowego.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego udostępnił do stosowania Metodykę oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych, która jest przydatnym przewodnikiem po obowiązujących kryteriach i wymogach prawnych, jak również zestawem narzędzi (formularze oraz wzorcowe procesy oceny uwzględniające zdarzenia inicjujące proces oceny i jej skutki) dla organów podmiotów nadzorowanych, osób podlegających ocenie oraz komórek compliance w obszarze oceny odpowiedniości.

Metodyka przedstawia ponadto zbiór zasad i kryteria oceny, którymi kierują się Komisja Nadzoru Finansowego i Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w swej praktyce nadzorczej w obszarze oceny odpowiedniości.

Adresatami Metodyki są banki, jednostki zarządzające systemami ochrony instytucjonalnej, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, towarzystwa emerytalne i domy maklerskie, zaś jej użytkownikami – rady nadzorcze i komitety nominacji, zarządy, a także komórki organizacyjne odpowiedzialne za proces rekrutacji i oceny (np. HR, compliance). Komisja Nadzoru Finansowego akcentuje jednak, że w miarę jej rozwoju Metodyka będzie obejmowała kolejne kategorie podmiotów oraz inne niż członkowie organów osoby pełniące kluczowe funkcje w instytucji.

Wprowadzenie jasnych i przejrzystych zasad oceny odpowiedniości niesie niewątpliwie wiele zalet zarówno dla pomiotów podlegających ocenie, które otrzymały nie tylko kompendium wymogów regulacyjnych, ale również narzędzia wspierające proces oceny, w tym podnoszące jego jakość i efektywność, i ułatwiające komunikację z nadzorem. Dla rynku jest to ujawnienie „reguł gry”, zwiększenie transparentności i przewidywalności procesu oceny. Przede wszystkim jest to jasny sygnał do tego, aby wzmacniać świadomość decyzji kadrowych oraz rozwijać kompetencje członków organów podmiotów nadzorowanych.

Metodyka oceny odpowiedniości - broszura informacyjna

Główne wyzwania wdrożenia Metodyki

Mimo tych zalet i oczekiwań nadzoru, iż Metodyka zostanie uwzględniona w wewnętrznych procesach oceny odpowiedniości przeprowadzanych przez podmioty nadzorowane, jej wdrożenie stawia przed instytucjami wiele wyzwań, jak choćby:

  • Dostosowanie kryteriów oceny odpowiedniości do specyfiki instytucji, jak również stanowisk podlegających ocenie, dla których Metodyka nakazuje różnicowanie kryteriów oceny
  • Stworzenie profili stanowisk w rozumieniu określenia oczekiwanych poziomów wiedzy, umiejętności, doświadczenia czy ilości poświęcanego czasu
  • Wypracowanie takich narzędzi i procesów oceny, aby proces oceny, przeprowadzany co najmniej raz w roku i wedle rozbudowanej listy kryteriów dla wielu stanowisk, był możliwy do realizacji efektywnie, zachowując najwyższą jakość oceny przy racjonalnym zaangażowaniu czasu instytucji i osób podlegających ocenie
  • Właściwe udokumentowanie procesu oceny w zakresie dostarczenia uzasadnienia przyjętych ocen

Wyzwania stojące przed bankami w obliczu COVID-19

Sektor bankowy w czasie COVID-19

Dowiedz się więcej

W trudnych czasach to na barkach zarządzających spoczywać będzie trud prowadzenia biznesu z zachowaniem najwyższych standardów etycznych oraz odpowiedniego zarządzania ryzykiem. Stąd przygotowanie do wieloaspektowego procesu oceny odpowiedniości należy rozpocząć już teraz tak by przygotować organizacje do nadchodzących wyzwań.

Filip Świtała, Doradca Zarządu Deloitte

Filip Świtała | Deloitte

Jeśli stanąłeś w obliczu tych wyzwań skontaktuj się z nami. Doświadczony zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć właściwe rozwiązanie i odpowiednio je wdrożyć. Zachęcamy również do zapoznania się z materiałem Deloitte, w którym prezentujemy wyzwania, jakie stawia przed rynkiem Metodyka oraz wsparcie, jakie oferujemy w tym zakresie dla banków.

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19.

Czy ta strona była pomocna?