Eksperci Deloitte przedstawili uwagi w sprawie ustawy zmieniającej m.in. ustawę o fundacji rodzinnej

Artykuł

Eksperci Deloitte przedstawili uwagi w sprawie ustawy zmieniającej m.in. ustawę o fundacji rodzinnej

Eksperci Deloitte przedstawili w poniedziałek, 13 marca 2023 r. Przewodniczącemu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych uwagi zespołu Deloitte Private związane z uchwalonymi przez Sejm RP przepisami w zakresie dotyczącym zmian w ustawie o fundacji rodzinnej.

Sejm RP w dniu 9 marca 2023 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o obligacjach, ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta zawiera również art. 18, zgodnie z którym w ustawie z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz. U. poz. 326) dokonuje się zmian przepisów podatkowych regulujących funkcjonowanie fundacji rodzinnej. Planowane zmiany do ustawy o fundacji rodzinnej zakładają m.in.:

  • wprowadzenie stawki 10 % (zamiast pierwotnych 15%) w podatku PIT w przypadku beneficjentów, którzy w stosunku do fundatora są osobami zaliczonymi do I lub II grupy podatkowej;
  • umożliwienie beneficjentom bycia wspólnikami w spółkach objętych tzw. estońskim CIT, o ile ich udziały/akcje nie zostaną wniesione do fundacji rodzinnej;
  • w pozostałym zakresie - w szczególności poszerzenie katalogu opodatkowanych czynności o tzw. ukryte zyski, czy poszerzenie katalogu działalności nieobjętych zwolnieniem z CIT (najem/dzierżawa z podmiotami powiązanymi).

Od ponad trzech lat zespół Deloitte Private uczestniczy w konsultacjach projektu, a potem samej ustawy o fundacji rodzinnej. Nasze uwagi, zgłaszane wielokrotnie na poprzednich etapach procesu legislacyjnego, zostały w przeważającej części uwzględnione w najnowszej wersji ustawy (uwagi Deloitte do Senatu, Uwagi Deloitte do Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii (04.2021) oraz Uwagi Deloitte do Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii (12.2021).

 

Poniżej przedstawiamy nasze główne uwagi przekazane Senatowi RP:

 

1. Zmiana modelu funkcjonowania zwolnienia w PIT dotyczącego beneficjentów.

Zaproponowaliśmy rozwiązanie, który umożliwi wyrównanie poziomu opodatkowania beneficjentów fundacji rodzinnych zakładanych przez jednego fundatora oraz fundacji rodzinnych zakładanych wspólnie z innymi osobami (np. przez rodzeństwo).

 

2. Zmiana modelu opodatkowania rozwiązania fundacji rodzinnej

Głównym celem proponowanej zmiany jest doprecyzowanie kwestii pomniejszenia przez fundację rodzinną przychodów z tytułu mienia „wypłacanego” w wyniku jej likwidacji (rozwiązania) o wartość rynkową majątku wniesionego do niej przez fundatora lub fundatorów.


3. Wprowadzenie dodatkowego ograniczenia dla zwolnienia fundacji rodzinnej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (najem/dzierżawa z podmiotami powiązanymi).

Zaproponowana zmiana ma na celu uszczegółowienie zakresu przedmiotowego wyłączenia ze zwolnienia z CIT w odniesieniu do innych składników majątku. W efekcie zmiany proponowana przez nas regulacja nadal przeciwdziałałaby agresywnej optymalizacji podatkowej, ale w sposób bardziej proporcjonalny, niepowodujący dodatkowo utrudnień w realizacji celów, do których ustawodawca powołuje fundację rodzinną.


4. Zmiana dotycząca limitu kosztów finansowania dłużnego w odniesieniu do finansowania udzielonego przez fundację rodzinną

W zakresie nowelizacji związanej z ograniczeniem kosztów finansowania dłużnego wyłącznie poprzez limit oparty o 30% podatkowej EBITDA postulowaliśmy odrzucenie proponowanej zmiany.


5. Opodatkowanie fundacji rodzinnej z tytułu tzw. ukrytych zysków.

Mając na celu eliminację przepisów adresujących transakcje pożyczek (lub podobnych umów) zawieranych przez fundacje rodzinne z beneficjentami, fundatorami lub podmiotami powiązanymi z beneficjentem, fundatorem lub fundacją rodzinną, zarekomendowaliśmy usunięcie pkt 1 wprowadzonej nowelizacji.


6. Stworzenie mechanizmów związanych z „repatriacją” aktywów / kapitału.

Po raz kolejny w naszych uwagach przedstawiliśmy propozycję mechanizmów ułatwiających powrót aktywów do polskiej jurysdykcji w przypadku ich dalszego wniesienia do Fundacji rodzinnej.

Document

Webinar: Ustawa o fundacji rodzinnej wchodzi w życie... i co dalej?

Bezpłatne seminarium on-line:
27 marca, godz. 10:00 - 11:30

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?