PODCAST: C-suite@Transformation

Punkty widzenia

PODCAST: C-suite@Transformation

#18 Wiesława Czarnecka-Stańczak – About strengthening the role of HR, about people and new challenges in the post-pandemic reality

April 15th, 2022

C-suite@Transformation is a podcast in which I, John Guziak, talk to experts and C-suite representatives about a new level of leadership in the age of technological transformation as well as about putting humans at the centre.

WERSJA POLSKA PONIŻEJ

 

I’d like to invite you to listen to a new C-suite@Transformation podcast where I will talk to Wiesława Czarnecka-Stańczak, People & Organization Director at Siemens Sp. z o.o., about new challenges facing organizations and their boards in the post-pandemic world. We’ll also discuss the current role of the HR function and the reasons why at Siemens its name has been changed to People & Organization.

Wiesława Czarnecka-Stańczak – People & Organization Director, Siemens Sp. z o.o. Wiesława is responsible for the HR practices followed across the organization, which includes participating in the development of the HR strategy, offering HR advice to line managers and improving internal personnel management processes. She focuses primarily on projects involving structural and cultural changes in general, in addition to building a mentoring culture at Siemens and being an active mentor herself.

Wiesława gained her prior professional experience in HR management at ABB. She graduated from the University of Lodz, where she studied pedagogy and sociology. She also completed a postgraduate program in labor law.

My guest underscores that though the change of the HR function’s name to People & Organization may be something new, its importance and role were redefined a long time ago, which was only strengthened by the pandemic of COVID-19. The reason behind the change is to emphasize that HR is not only about looking for the right talent and hiring people. Most of all it’s about fostering relationships, developing staff and building a sense of belonging at work.

We’ll also take a look at Deloitte’s report entitled The Worker-Employer Relationship Disrupted, which explores a number of possible worker-employer relationship scenarios for the post-pandemic era. Its authors conclude that striking a balance and answering the question of “what could happen” are a necessity. My guest additionally emphasizes that it is each organization’s role to provide employees with support, create a sense of safety and brace them for further crises.

Listen to the podcast to learn more!

 

 

Subscribe to e-mail notifications about new podcasts!

Subscribe the "CAPITAL H" podcast

Receive notifications about new meetings:
iTunes   Android   RSS   eMail   Spotify

WERSJA POLSKA

PODCAST: C-suite@Transformation

#18 Wiesława Czarnecka – Stańczak – o wzmocnieniu roli HR, o ludziach i nowych wyzwaniach w postpandemicznej rzeczywistości

C-suite@Transformation to podcast, w którym ja, John Guziak, prowadzę rozmowy o nowym wymiarze przywództwa w erze transformacji technologicznej, a także o usytuowaniu człowieka w centrum uwagi. Do swoich rozmów zapraszam ekspertów oraz przedstawicieli kadry zarządzającej, C-suite.

 

Dziś zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu C-suite@Transformation, w którym rozmawiam z Wiesławą Czarnecką – Stańczak, People & Organization Director w Siemens Sp. z o.o., o nowych wyzwaniach, z którymi mierzą się organizacje i ich zarządy po zakończeniu pandemii, a także o tym, jaką rolę pełni obecnie dział HR i dlaczego w firmie Siemens zmienił nazwę na People & Organization.

Wiesława Czarnecka – Stańczak - People & Organization Director w Siemens Sp. z o.o. Odpowiada za całokształt działań personalnych w firmie zarówno w zakresie udziału w kształtowaniu strategii personalnej, doradztwa personalnego dla managerów liniowych, jak i usprawniania procesów związanych z zarządzaniem personelem w firmie. Specjalizuje się w projektach związanych z szeroko rozumianymi zmianami strukturalnymi i kulturowymi, wprowadza kulturę mentoringową w organizacji. Jest aktywnym mentorem.
Wcześniejsze doświadczenia z zakresu zarządzania personelem zdobyła w firmie ABB. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, kierunków pedagogika i socjologia oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy.


Moja rozmówczyni zwraca uwagę, że zmiana nazwy HR na People & Organization jest nowością, jednak znaczenie i rola tego stanowiska zmieniła się już dawno, a pandemia COVID-19 tylko to wzmocniła. Nowa nazwa podkreśla, że HR to nie tylko samo wyszukiwanie odpowiednich kompetencji i zatrudnianie pracowników, jest to przede wszystkim dbanie o relacje międzyludzkie, o rozwój pracowników i ich poczucie przynależności.

W naszej rozmowie odnosimy się także do raportu Deloitte „Zakłócenie relacji: pracownik-pracodawca”, w którym opisane zostały możliwe scenariusze relacji między pracownikami a pracodawcą w postpandemicznej rzeczywistości. Wnioskiem, który płynie z tego raportu jest konieczność odnalezienia złotego środka i zadania sobie pytania „co mogłoby się wydarzyć?”. Moja Gościni podkreśla przy tym, że rolą organizacji jest zapewnienie pracownikom wsparcia oraz poczucia bezpieczeństwa i gotowości na kolejne sytuacje kryzysowe.

Posłuchaj całej naszej rozmowy i dowiedz się więcej!

 

Subskrybuj powiadomienia e-mail o kolejnych odcinkach podcastu!

Subskrybuj podcast "CAPITAL H"

Otrzymuj powiadomienia o nowych odcinkach podcastu:
iTunes   Android   RSS   eMail   Spotify
Czy ta strona była pomocna?