PODCAST: C-suite@Transformation

Punkty widzenia

PODCAST: C-suite@Transformation

#25 Ravin Jesuthasan – How to navigate in the world of work without jobs

20.02.2023

C-suite@Transformation is a podcast in which I, John Guziak, talk to experts and C-suite representatives about a new level of leadership in the age of technological transformation as well as about putting humans at the centre.

WERSJA POLSKA PONIŻEJ

Ravin Jesuthasan is a renowned futurist, a member of World Economic Forum and a bestselling author of books on the future of work and human capital.

With a financial background, he has gained enormous and diversified professional experience, among others in strategy consulting and HR consulting. The future of work became his passion. In cooperation with John Boudreau, he wrote “Work without Jobs”.

He believes that relentless curiosity, the strive to learn more, look around corners, connect things learned in one domain with other can shape not only the future of work, but of the entire human life, and, last but not least, of businesses, which must learn to navigate the new reality, or else they will cease to exist.

In the podcast, my guest explains that change and discontinuity are natural elements of existence; and that we need to try to find out the direction of future changes and to adjust to them.

He points out that traditional job descriptions do not fit the new reality any longer. We do not need a fixed system of processes to be followed by people bound to their positions. For a business to be successful, a project-based work system must be established, which in fact means reshaping the entire organisation, all its aspects.

Both managerial staff and C-suite need to learn that all that counts is task. What is more, to make their performance successful, one needs to let talents flow through tasks and projects, to reduce the “frictional costs of work”. To this end, organisations need to become skill-based, to deconstruct each job and find out the meaning and purpose of each task; they also need to work out a common language reflecting the new reality.

Successful combining of human skills and automation is another big issue. Robots will not take away our jobs from us; they can augment it or speed up. We should be careful, though, not to misuse modern technologies, as they may backfire. After all, humans need a human touch, and no machine will provide it. Businesses need to be human-centric.

The key message is that if you want to keep abreast of current developments, you need to think creatively, explore possibilities, and attempt to achieve wholeness as a person, no matter whether you are a business executive, or just a rank-and-file team member.

Listen to the podcast to learn more!

 

WERSJA POLSKA 

PODCAST: C-suite@Transformation

#25 Ravin Jesuthasan – Jak poradzić sobie z pracą bez stanowisk?

C-suite@Transformation to podcast, w którym ja, John Guziak, rozmawiam z ekspertami i przedstawicielami kadry kierowniczej najwyższego szczebla o nowych aspektach przywództwa w przełomowym okresie transformacji technologicznej, a także o tym, że również w biznesie najważniejszy w jest człowiek.

Ravin Jesuthasan jest znanym futurystą, członkiem Światowego Forum Ekonomicznego i autorem bestsellerowych publikacji poświęconych przyszłości pracy i kapitału ludzkiego.

Ma wykształcenie finansowe oraz ogromne, zróżnicowane doświadczenie zawodowe, między innymi w dziedzinie doradztwa strategicznego i personalnego. Okazało się jednak, że jego pasją jest analiza przyszłości pracy. Wraz z Johnem Boudreau napisał książkę „Work without Jobs”.

Jest zdania, że niespożyta ciekawość, dążenie do zdobywania wiedzy, przenikliwość, chęć przenoszenia doświadczeń zdobytych w jednej dziedzinie wiedzy na inne - to czynniki, od których zależny nie tylko przyszłość pracy, ale i całego naszego życia, a także, co nie mniej istotne, przyszłość każdego przedsiębiorstwa, które albo zdoła przystosować się do nowej rzeczywistości, albo zniknie z rynku.

Mój rozmówca wyjaśnia, że zmiana i nieciągłość - to naturalne cechy naszej egzystencji. W związku z tym musimy dokładać starań, by przewidzieć możliwe kierunki przyszłych zmian i odpowiednio się do nich przygotować.
Podkreśla, że tradycyjne opisy stanowisk nie spełniają swoich zadań w nowej rzeczywistości. Sztywny system procesów, które realizują przypisani do konkretnych stanowisk ludzie, przestał się sprawdzać. Warunkiem sukcesu jest praca w systemie projektowym, co oznacza de facto konieczność gruntownego przekształcenia wszystkich aspektów działalności przedsiębiorstwa.

Świadomość, że tak naprawdę liczą się zadania do wykonania, musi dotrzeć zarówno do kadry kierowniczej, jak i do zarządów firm. Co więcej, sukces działania wymaga zapewnienia takich warunków, w których talenty „przepływają” przez zadania i projekty, czyli redukcji „kosztów tarcia” związanych z wykonywaniem pracy. Punktem wyjścia tego procesu jest rozwój kwalifikacji. W związku z tym trzeba dokonać analizy każdego stanowiska pracy, określić znaczenie i cel poszczególnych zadań, które się na nim wykonuje oraz wypracować wspólną terminologię, odpowiednią do nowych warunków działania.

Inną istotną kwestią jest udane połączenie umiejętności czysto ludzkich z automatyzacją pracy. Roboty nie pozbawią nas pracy; dzięki nim możemy natomiast działać szybciej i bardziej skutecznie, pod warunkiem jednak, że umiemy odpowiednio wykorzystać automatyzację; inaczej może zaszkodzić, zamiast pomóc, bo ludzie potrzebują kontaktu z innymi ludźmi, którego nie jest w stanie zastąpić żadna maszyna. Warunkiem niezbędnym jest zatem humanocentryzm.

O czym przede wszystkim należy pamiętać? Ten, kto chce dotrzymać kroku zachodzącym zmianom, musi myśleć kreatywnie, poszukiwać nowych możliwości i starać się w pełni rozwijać jako osoba - bez względu na to, czy jest szefem, firmy, czy jej szeregowym pracownikiem.

Chcesz wiedzieć więcej? Posłuchaj nagrania!

Subskrybuj podcast "CAPITAL H"

Otrzymuj powiadomienia o nowych odcinkach podcastu:
iTunes   Android   RSS   eMail   Spotify
Czy ta strona była pomocna?