PODCAST: C-suite@Transformation

Punkty widzenia

PODCAST: C-suite@Transformation

#26 Marta Jakowluk – Passion for people

16.03.2023

C-suite@Transformation is a podcast in which I, John Guziak, talk to experts and C-suite representatives about a new level of leadership in the age of technological transformation as well as about putting humans at the centre.

WERSJA POLSKA PONIŻEJ

Marta Jakowluk is the Chief People Officer in Leroy Merlin. She was born in Białystok and always wanted to help people. Her parents are doctors, but, as she detested blood, she could not follow them. Instead, she chose psychology, which she studied at the University of Warsaw. As a senior, she took an internship in a Polish company and fell in love with business. Combining the knowledge of psychology with that of business has led her to her current position.

She spent eleven years with Unilever, where she learned a lot and met some of her mentors; then she moved to UPC, and after six years with the firm, she proceeded to Leroy Merlin.

My guest strongly believes that the HR or People Function needs to be a business partner to the other ones, and that a successful leader must speak both the business of language and that of HR.

Her approach to transformation is quite unique: as she believes this is a never-ending process to which each business must be ready on a continuous basis, people must have fun transforming. To this end, they need to feel safe in order to fully use their potential, to freely speak up and to stay with their employer. Therefore, an effective leader must communicate well and hear people’s voices, and be “big hearted”, which means both empathy and emotional intelligence, as these treats will allow effective control of the transformation process.

This is important given the number of factors out of our control, such as inflation or pandemics, or new technologies which change human mind. An effective leader must be open and bold and embrace both the human and technology side of business.

As far as technologies are concerned, Metaverse, the new and revolutionary technology, may turn workplace into a new form of community, allowing people reach one another in a way so far considered impossible. Smart leaders may use it to improve the satisfaction level of both employees and customers, which is of key importance in the retail sector, in which Leroy Merlin operates.

Using Metaverse, customers will be able to ‘try on’ things they want to buy and verify their actual look and function, which may considerably diminish frustration related to shopping.

And artificial intelligence can help employers adjust to employees’ needs and preferences, to provide them with tailor-made experience. This requires a change of mindset, though. Technology growth must be accompanied with mindset growth, and the role of HR is to make people aware of it. Time of experimenting is over, now we need to work on best practices.

In this context, the opinion that an effective leader must be a connector, i.e., that soft skills are equally important as specialist knowledge, seems obvious. Leaders of tomorrow must connect organisational capital of all kinds, separate worlds, and teams operating in different locations, as well as those with totally different work styles. High flexibility will be necessary.

My guest detests job descriptions as too narrow to reflect what people do. She prefers indicating a purpose of work, similarly to a company’s mission, but no detailed prescription of what and how should be done. Her own job title seems controversial to her, as the word “officer” denotes some hierarchy and control, which is quite irrelevant: she believes chief people officer is the person accountable for every individual working in an organisation, which completely changes both the perspective and dimensions of the position.

Hybrid work is what we should focus on in future, as it will allow reaching a sound balance between the privacy we need and human touch, without which we cannot flourish, creatively think, or act.

Freedom in the framework will be the name of the game: give people basic rules to follow and enough freedom to make them happy. Celebrate individuality within a standardised system.

If you want to learn more interesting concepts, listen to the podcast!

Marta Jakowluk zajmuje stanowisko Chief People Officera w firmie Leroy Merlin. Pochodzi z Białegostoku i odkąd pamięta, chciała pomagać ludziom. Jej rodzice są lekarzami, ale nie zdecydowała się pójść w ich ślady, bo nie znosi widoku krwi. Wybrała zatem psychologię, którą studiowała na Uniwersytecie Warszawskim. Jeszcze w trakcie studiów rozpoczęła praktyki w jednej z prywatnych firm i - jak sama mówi - zakochała się w biznesie. Obecne stanowisko osiągnęła dzięki połączeniu wiedzy psychologicznej ze znajomością realiów gospodarczych.

Przez jedenaście lat pracowała w firmie Unilever, gdzie wiele się nauczyła i spotkała kilku mentorów. Następnie przeszła do UPC, a po dalszych sześciu latach pracy – do Leroy Merlin.

Moja rozmówczyni jest przekonana, że pion spraw ludzkich, zwany tradycyjnie pionem HR, musi być partnerem biznesowym pozostałych pionów i że dobry przywódca powinien znać zarówno język biznesu, jak i język HR.

Ma zupełnie niestandardowy stosunek do kwestii transformacji: ponieważ uważa, że jest to proces ciągły, który nigdy się nie kończy i na który każda firma musi być przygotowana, powinien sprawiać przyjemność uczestniczącym w nim pracownikom. Niezbędne jest do tego poczucie bezpieczeństwa, które pozwala ludziom rozwinąć skrzydła i bez obaw wyrażać swoje opinie, a ponadto zwiększa przywiązanie do pracodawcy. Wobec tego dobry przywódca musi umieć komunikować się z innymi, słuchać ich opinii i mieć „wielkie serce”, co oznacza zarówno empatię, jak i inteligencję emocjonalną. Dzięki tym cechom będzie w stanie skutecznie kontrolować proces transformacji.

Jest to szczególnie ważne, jeżeli weźmiemy pod uwagę liczbę czynników, których nie jesteśmy w stanie kontrolować, takich jak inflacja czy pandemia, a także nowe technologie, które zmieniają sposób myślenia ludzi. Dobry przywódca musi cechować się otwartością i odwagą i uwzględniać oba aspekty prowadzenia działalności - i ludzki, i technologiczny.

Jeżeli chodzi o nowoczesne technologie, to nowa, rewolucyjna technologia Metaverse może zmienić miejsce pracy w społeczność nowego typu, umożliwi bowiem ludziom kontaktowanie się w sposób do tej pory niemożliwy. Inteligentny przywódca może wykorzystać ją, by poprawić poziom satysfakcji zarówno pracowników, jak i klientów, co ma szczególne znaczenie w sektorze detalicznym, w którym działa Leroy Merlin.

Dzięki Metaverse klienci będą mogli sprawdzić, jak przedmioty, które chcą kupić, „zachowują się” w praktyce, jak naprawdę wyglądają i działają, co może znacząco złagodzić frustracje związane z robieniem zakupów.
Sztuczna inteligencja zaś może ułatwić pracownikom spełnienie oczekiwań i potrzeb pracowników, zapewnić im zindywidualizowany standard obsługi. Wymaga to jednak zmiany sposobu myślenia. Postępowi technologicznemu musi towarzyszyć postęp intelektualny, a zadaniem pionu HR jest uświadomienie ludziom tej potrzeby. Czas na eksperymentowanie dobiegł końca, teraz trzeba wypracować najlepsze praktyki.

W tym kontekście opinia, że dobry przywódca musi działać jak łącznik, tj. że umiejętności interpersonalne są równie ważne, co wiedza specjalistyczna, wydaje się zupełnie oczywista. Ci, którzy zamierzają w przyszłości skutecznie zarządzać firmą, muszą umieć połączyć wszystkie rodzaje jej kapitału, osobne systemy, a także zespoły działające w różnych miejscach na świecie oraz osoby prezentujące zupełnie odmienne style pracy. Do tego niezbędna będzie duża elastyczność.

Moja rozmówczyni nie jest entuzjastką opisów stanowisk; uważa je za zbyt wąskie - nie odpowiadają temu, co ludzie faktycznie robią. Jest zwolenniczką określania ogólnego celu działania, odpowiednika misji wyznaczonej przez firmę, ale bez szczegółowych recept dotyczących zakresu i sposobu wykonywania pracy. Nazwa własnego stanowiska pracy wydaje się jej kontrowersyjna, ponieważ słowo „officer” implikuje istnienie hierarchii i kontroli, czyli elementów, które zupełnie nie mają zastosowania, jej zdaniem bowiem osoba na stanowisku chief people officera ponosi odpowiedzialność za wszystkich pracowników firmy, co oznacza zupełnie odmienną perspektywę i wymiar prowadzonych działań.

Naszą przyszłością jest praca w systemie hybrydowym, umożliwiająca wypracowanie równowagi między tak potrzebną prywatnością a bezpośrednim kontaktem z innymi ludźmi, bez którego nie jesteśmy w stanie sprawnie funkcjonować, twórczo myśleć ani działać.

Nowy system funkcjonowania określa jako system swobód - określa on podstawowe zasady działania, pozostawiając ludziom wystarczająco dużo swobody, by dobrze się czuli. Potrzebny nam jest taki system, który zapewni poszanowanie indywidualności.

Chcesz poznać inne ciekawe koncepcje? Zapraszam do wysłuchania podcastu!

Subskrybuj podcast "CAPITAL H"

Otrzymuj powiadomienia o nowych odcinkach podcastu:
iTunes   Android   RSS   eMail   Spotify
Czy ta strona była pomocna?