ład korporacyjny, rada nadzorcza, niezależny członek rady nadzorczej, komitet audytu, ustawa o biegłych rewidentach

Predykcje

Rady Nadzorcze: zarządzanie kryzysowe i transparentna komunikacja

Biuletyn Rad Nadzorczych 11/2019

Reagowanie na sytuacje kryzysowe na pewno należy do domeny zarządczej, wymaga ukierunkowania na szczeblu kierownictwa i interwencji operacyjnej, tak, aby w najtrudniejszych warunkach móc podejmować i wdrażać decyzje, a potem należycie o nich informować. Nie wolno jednak zapominać o otoczeniu zewnętrznym: interesariuszach, właścicielach, organach regulacyjnych i innych podmiotach – wszystkich, którzy są zaangażowani i patrzą firmie na ręce. Biorąc pod uwagę takie zaostrzenie nadzoru, a także fakt, że w grę wchodzi zagrożenie rentowności organizacji, rada nadzorcza nie może bezczynnie przyglądać się sytuacji z boku.

Ingerowanie być może powoduje dyskomfort, ale rzadko można pozwolić sobie na bierność. Istnieją działania, które rada nadzorcza może podjąć już teraz, aby zapewnić sobie poczucie, że organizacja jest przygotowana do zarządzania kryzysem, do wspierania zrównoważonego rozwoju, transparentnej komunikacji w zakresie ujawniania danych niefinansowych, czy też zagwarantowania miejsca na najwyższych szczeblach swoich organizacji niezależnie od płci. Dzięki temu, oprócz wspierania funkcji zarządczej, rada pomaga też sobie.

Rola rady nadzorczej w zarządzaniu kryzysowym

W sytuacji kryzysowej, kiedy stawka jest wysoka, a nadzór – ścisły, rada nadzorcza ma do odegrania wyjątkową rolę. Podejmowanie działań interwencyjnych może nie należeć do przyjemności, ale przecież nie wolno biernie przyglądać się sytuacji z boku. Niemal 60 proc. respondentów z grupy ponad pięciuset specjalistów ds. zarządzania kryzysowego uważa, że przedsiębiorstwa częściej stawiają dziś czoła trudnościom niż 10 lat temu.

→ Czytaj więcej

Dlaczego rada nadzorcza powinna wspierać ujawnianie danych niefinansowych?

Pod presją regulacji, rynku i konsumentów, przedsiębiorstwa reprezentujące różne branże stoją dziś przed wyzwaniami wynikającymi z konieczności dostosowania działalności biznesowej do wymogów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wprowadzenie nowych obowiązków otwiera przed nimi jednocześnie szereg możliwości. Jaką rolę pełnią tutaj czynniki ESG?

→ Czytaj więcej

Raport: Kobiety w zarządach i radach nadzorczych

Odsetek kobiet w zarządach firm na całym świecie rośnie, lecz problem parytetu płci w biznesie nadal nie został rozwiązany. Z szóstej edycji raportu „Women in the Boardroom: A Global Perspective” wynika, że m.in. w Norwegii i Francji zostały przyjęte kwoty gwarantujące kobietom 40 proc. miejsc w radach nadzorczych spółek publicznych, a w Belgii wymagany jest udział każdej płci w zarządach firm na poziomie co najmniej jednej trzeciej. Obowiązek wprowadzenia polityki różnorodności dotyczącej składu organów nadzorujących i zarządzających wynika także z „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW” wprowadzonych w 2016 roku. W Polsce jednak zastosowała ją zaledwie jedna czwarta spółek giełdowych.

→ Czytaj więcej

Alert: Nowelizacja ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych

16 października 2019 r. Sejm uchwalił nowelizację Ustawy o ofercie publicznej o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, która zmienia 20 innych ustaw. Nowelizacja trafiła do podpisu Prezydenta, nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Nowelizacja wprowadza obowiązek uchwalania polityki wynagrodzeń dla członków zarządu i rady nadzorczej przez walne zgromadzenie nie rzadziej niż co cztery lata.

→ Czytaj więcej

Nowoczesne Rady Nadzorcze | 3 grudnia 2019 | GPW

Zapraszamy do udziału w konferencji Nowoczesne Rady Nadzorcze poświęconej zagadnieniom związanym z wyzwaniami oraz dobrymi praktykami w zakresie kształtowania polityki informacyjnej spółki. W oparciu o doświadczenia liderów praktyki ładu korporacyjnego poddamy analizie zagadnienia, które w istotny sposób wpłyną w najbliższych latach na agendy rad nadzorczych oraz rad dyrektorów spółek działających w Polsce. Gościem specjalnym konferencji będzie Tracy Gordon - liderka brytyjskiego Centrum ds. Ładu Korporacyjnego Deloitte i specjalistka w dziedzinie ładu korporacyjnego.

→ Zarejestruj się na konferencję

Subskrybuj "Biuletyn Rad Nadzorczych"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?