esg, dane niefinansowe, rada nadzorcza

Analizy

Dlaczego rada nadzorcza powinna wspierać ujawnianie danych niefinansowych?

Jak kwestie środowiskowe (ESG) budują konkurencyjność biznesową 

Kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem narażają firmy na ryzyko, ale też oferują nowe szanse. Jeśli przedsiębiorstwa w sposób przemyślany będą uwzględniać niefinansowe kategorie ryzyka w ramach planowania swojej działalności, ich inwestycje mogą okazać się stabilniejsze w dłuższej perspektywie czasowej. Będzie to także okazja do analizy procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych i sygnał przyjęcia na siebie większej odpowiedzialności wobec inwestorów.

Pod presją regulacji, rynku i konsumentów, przedsiębiorstwa reprezentujące różne branże stoją dziś przed wyzwaniami wynikającymi z konieczności dostosowania działalności biznesowej do wymogów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wprowadzenie nowych obowiązków otwiera przed nimi jednocześnie szereg możliwości.

Rola czynników ESG

Wskazuje się, że ekonomiczne czynniki budowania wartości przedsiębiorstwa (wzrost przychodu, efektywność operacyjna, wartość marki, koszt kapitału, zarządzanie ryzykiem) są ściśle powiązane z czynnikami niefinansowymi, w tym dotyczącymi środowiskowej sfery działalności przedsiębiorstw.

Znaczenie powyższych zagadnień dostrzegają giełdy. Tworząc wymagania, które muszą spełniać spółki aplikujące o wejście w skład indeksów odpowiedzialnych, uwzględniają one fakt przyjęcia przez ww. podmioty rozwiązań i podejmowania działań ze sfery zarządzania aspektami środowiskowymi.

Kwestie środowiskowe są również przedmiotem zainteresowania inwestorów, którzy dostrzegają znaczenie obszaru ESG i integrują analizę wymiaru środowiskowego, społecznego i zarządczego w ramach przeprowadzanych analiz inwestycyjnych. Według wyników badań Eurosif, wiodącej europejskiej organizacji zajmującej się odpowiedzialnym inwestowaniem, inwestowanie w ESG w Europie stanowi szybko rosnącą strategię (aż pięciokrotny wzrost w latach 2013-2017). W szczególności wśród inwestorów indywidualnych zanotowano dziewięciokrotny wzrost udziału tego typu inwestycji w portfelu: z 3,4% w 2013 r., do 30,7% w 2017 r. 1

ESG – skrót oznaczający czynniki, w oparciu o które tworzone są ratingi i oceny pozafinansowe. Składają się one z 3 elementów: E –z ang. Environmental (środowisko), S – z ang. social responsibility (społeczna odpowiedzialność) i G – z ang. corporate governance (ład korporacyjny).

Środowiskowy wymiar funkcjonowania spółek

Dziś jednym z najbardziej kluczowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw, przede wszystkim tych, które mają największy wpływ na otoczenie przyrodnicze – czyli produkcyjnych i przemysłowych, jest kwestia środowiska naturalnego. Zwłaszcza w kontekście tego, czy dany podmiot bezpośrednio czy pośrednio oddziałuje na środowisko, w jakim zakresie dotykają go regulacje środowiskowe tworzone na poziomie krajowym i unijnym, jak ważna jest to sfera dla szeroko rozumianej opinii publicznej, a przede wszystkim dla klientów i kontrahentów konkretnej firmy. 

W coraz większym stopniu biznes musi mieć na uwadze:

  • zmiany klimatyczne i ich konsekwencje dla decyzji o wyborze lokalizacji dla procesów produkcyjnych, postaw i wyborów dokonywanych przez konsumentów w różnych częściach świata,
  • wyczerpywanie się tradycyjnych surowców wykorzystywanych w procesach produkcji, w tym takich, które mają krytyczne znaczenia dla życia społeczeństw, jak choćby zdatna do spożycia woda,
  • postępująca degradacja środowiska naturalnego, jej wpływ na bioróżnorodność i wynikające z tego tytułu negatywne skutki dla możliwości prowadzenia biznesu w dłuższej perspektywie czasowej,
  • związane z powyższymi procesami działania prawodawcze, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na stronę kosztową czy przychodową działalności przedsiębiorstwa.

Nowe wymogi w zakresie ujawniania informacji niefinansowych

W ciągu ostatnich kilku lat przepisy unijne ewoluowały w zakresie ujawniania informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw - np. Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (2014/95/UE) oraz plan działania w sprawie finansowania na rzecz zrównoważonego wzrostu (The Action Plan on Financing for Sustainable Growth) opublikowany przez Komisję Europejską w marcu 2018 roku. Komisja Europejska powołała grupę ekspertów (Technical Expert Group), która, zaproponowała harmonizację zaleceń grupy zadaniowej ds. ujawniania informacji finansowych związanych z klimatem (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) z Dyrektywą w zakresie ujawniania informacji niefinansowych.
 

Informacje, które będzie należało uwzględnić w ramach sprawozdawczości niefinansowej:

Podmiotami objętymi obowiązkiem raportowania niefinansowego będą m.in. duże jednostki zainteresowania publicznego, emitenci, banki, zakłady ubezpieczeń oraz inne spółki, spełniające kryteria dotyczące zatrudnienia (ponad 500 pracowników) oraz kryteria finansowe. Banki i towarzystwa ubezpieczeniowe, które prowadzą działalność inwestycyjną i w zakresie zarządzania aktywami, powinny w ramach swoich sprawozdań uwzględniać wpływ swojej działalności.2

Wnioski

Możemy oczekiwać, że praktyki z zakresu uwzględniania ryzyka w zakresie zrównoważonego rozwoju i związanej z tym sprawozdawczości wkrótce staną się powszechne wśród wszystkich organizacji. Ich celem jest ułatwienie podejmowania decyzji inwestycyjnych, zapewnienie lepszego zarządzania ryzykiem długoterminowym, ale także poprawa stabilności rynku i osiągnięcie celów związanych ze zmianami klimatycznymi na rzecz lepszego ukierunkowania inwestycji.

Struktury zarządcze i kadry instytucji finansowych będą musiały przystosować się do nowego otoczenia. Naszym zdaniem, w celu zmiany podejścia inwestycyjnego, konieczna jest zdecydowana postawa wobec kwestii środowiskowych ze strony organów zarządzających firm, które z kolei powinny móc oprzeć się na solidnym fundamencie regulacyjnym, jasno określającym zakresy ich obowiązków i odpowiedzialności. W tym celu należy rozwijać świadomość i edukować wszystkich uczestników rynku tłumacząc im, czym jest zrównoważony rozwój, zmiany klimatyczne oraz wyniki pozafinansowe.

 

Przypisy:

1 Eurosif, European SRI Study 2018

2 Wytyczne opracowane zgodnie z zaleceniami powołanej przez Radę Stabilności Finansowej grupy zadaniowej ds. raportowania kwestii w zakresie zmian klimatycznych (TCFD), w celu udzielenia przedsiębiorstwom dalszej pomocy odnośnie zasad ujawniania informacji związanych z klimatem.

 

Subskrybuj "Biuletyn Rad Nadzorczych"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?