Uchwała NSA rozstrzyga jak rozumieć posiadanie gruntów

Analizy

Uchwała NSA rozstrzyga jak rozumieć posiadanie gruntów

Ekspres RET 7/2019 | 19 grudnia 2019 r.

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu wniosku Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w dniu 9 grudnia 2019 r. podjął uchwałę (II FPS 3/19) rozstrzygającą kwestię ustalenia podatnika podatku od nieruchomości od gruntów pod liniami przesyłowymi.

Sprawa dotyczyła ustalenia, czy w przypadku gruntów należących do Lasów Państwowych, nad którymi przebiegają linie energetyczne, za podatnika podatku od nieruchomości można uznać przedsiębiorstwo energetyczne. Zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w przypadku nieruchomości należących do Skarbu Państwa (czyli m.in. gruntów zarządzanych przez Lasy Państwowe) za podatnika podatku od nieruchomości uznaje się ich posiadacza.

W podjętej uchwale NSA jednoznacznie wskazał, iż umowa służebności przesyłu (lub inna umowa o podobnym charakterze) nie przenosi władztwa nad gruntem, a jedynie upoważnia do incydentalnego wstępu w celu wykonania przeglądów technicznych lub napraw. W konsekwencji, zdaniem NSA, przedsiębiorstwa energetycznego nie można uznać za posiadacza gruntu, co zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych warunkowałoby uznanie przedsiębiorcy za podatnika podatku od nieruchomości.

Stanowisko NSA ma istotne znaczenie dla przedsiębiorstw przesyłowych, ponieważ zwalnia je z obowiązku składania deklaracji na podatek od nieruchomości od gruntów pod liniami przesyłowymi. Zawarta w uchwale argumentacja może również wpłynąć na wysokość podatku kalkulowanego od tych gruntów przez Lasy Państwowe. Skoro grunty te nie znajdują się w posiadaniu przedsiębiorcy, nie powinny co do zasady podlegać opodatkowaniu przy zastosowaniu stawki podatku dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wątpliwa wydaje się również możliwość uznania tych gruntów za zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej (skoro nie znajdują się w posiadaniu przedsiębiorcy), co w przypadku gruntów leśnych jest warunkiem do opodatkowania ich podatkiem od nieruchomości. Należy przy tym podkreślić, iż ta ostatnia wątpliwość dotyczy stanu prawnego obowiązującego do 31 grudnia 2018 r., ponieważ od 2019 roku ustawa o podatkach i opłatach lokalnych jednoznacznie wskazuje, że gruntów pod infrastrukturą przesyłową nie uznaje się za zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Wydaje się ponadto, że stanowisko NSA zawarte w uchwale może mieć również szerszy wpływ na rozumienie takich fundamentalnych dla podatku od nieruchomości pojęć jak posiadanie, związanie i zajęcie na prowadzenie działalności gospodarczej. Z argumentacji zawartej w uchwale korzystać będą mogli zatem podatnicy podatku od nieruchomości niezależnie od branży w jakiej działają.

Subskrybuj "Ekspres RET"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?