Czy niewykorzystywana linia kablowa jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej?

Analizy

Czy niewykorzystywana linia kablowa jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej?

Ekspres RET 2/2022 | 3 lutego 2022 r.

W sporach pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi wciąż nie cichną echa wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2021 r. (sygn. SK 39/19), który szeroko omawialiśmy w poprzednich wydaniach Ekspresu RET:

W wyroku tym za niezgodny z Konstytucją Trybunał uznał bowiem art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: UPOL) rozumiany w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie sam fakt ich posiadania przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

Jednocześnie Trybunał wyjaśnił, że przedsiębiorcy nie mogą być obciążani wyższą stawką podatku jedynie z powodu posiadania nieruchomości, które nie są i nawet nie mogłyby być potencjalnie wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

W konsekwencji, w związku z ww. wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego dopuszczona została m.in. możliwość, aby przedsiębiorcy posiadający niewykorzystywane budowle, zaprzestali wykazywania ich do opodatkowania podatkiem od nieruchomości z uwagi na brak związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 

Wyrok WSA w Gliwicach (sygn. akt I SA/Gl 957/21)

W powyższym zakresie wypowiedział się WSA w Gliwicach, który wyrokiem z dnia 14 października 2021 r. (sygn. akt I SA/Gl 957/21, wyrok prawomocny) uchylił niekorzystną dla podatnika interpretację indywidualną dotyczącą kwestii opodatkowania podatkiem od nieruchomości niewykorzystywanego kabla zasilającego i linii kablowej.

W stanie faktycznym spółka wskazała, że przedmiotowe budowle nie powinny zostać zaliczone do budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, gdyż:

  • Faktycznie zostały wyłączone z użytkowania ze względu na stan techniczny (m.in. odłączone od sieci energetycznej), oraz
  • Formalnie zostały postawione w stan likwidacji jako środki trwałe (wykreślone z ewidencji środków trwałych, jednak bez fizycznego usunięcia ich z gruntu).

Tym samym spółka stwierdziła, że analizowane kable i linia kablowa nie tylko nie są i nie mogą już być wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej, ale także – z uwagi na ich formalną likwidację – przestały być związane z działalnością gospodarczą.

WSA rozpatrując sprawę podzielił argumentację NSA wyrażoną w serii wyroków o sygn. III FSK 895-899/21 oraz III FSK 20-21/21. NSA, powołując się na stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, wyraził bowiem pogląd, że samo posiadanie nieruchomości przez przedsiębiorcę nie jest wystarczające do obciążenia jej wyższą stawką podatku.

Jednocześnie NSA zauważył, że trudno jest wskazać uniwersalne kryterium przesądzające o związku nieruchomości z prowadzeniem działalności gospodarczej. Z tego względu, konieczne jest każdorazowo uwzględnienie konkretnych okoliczności faktycznych, np. w zakresie wprowadzenia nieruchomości do ewidencji środków trwałych czy charakteru rzeczy wskazującego na jej gospodarcze przeznaczenie.

W konsekwencji, WSA w zakresie rozstrzyganego sporu stwierdził, że organ interpretacyjny przy ponownym rozpoznaniu sprawy powinien wziąć pod uwagę wskazane przez spółkę okoliczności faktyczne, tj. dokonanie likwidacji środków trwałych w postaci kabla zasilającego oraz linii kablowej, przy jednoczesnym ich trwałym odłączeniu od sieci, jednak bez ich fizycznego usunięcia z nieruchomości z uwagi na znaczne koszty z tym związane.

Przyjęcie stanowiska, że powyżej opisane okoliczności przesądzają o braku związku danych przedmiotów z prowadzoną działalnością, dawałoby zatem szansę przedsiębiorcom na wyłączenie z opodatkowania podatkiem od nieruchomości tych budowli, które przestały im służyć. Okolicznością pozwalającą na wyłączenie budowli z opodatkowania mogłaby być bowiem ich formalna likwidacja, nawet jeśli z przyczyn ekonomicznych nieopłacalne było ich fizyczne usunięcie.

W najbliższym czasie należy spodziewać się kolejnych wartych uwagi rozstrzygnięć sądów administracyjnych, które rozpatrywać będą różne przypadki podatników chcących wyłączyć z opodatkowania nieużywany majątek korzystając z Wyroku TK (SK 39/19).

 

Współautorka:

Patrycja Świerczek-Dutka – Senior Konsultantka w Dziale Doradztwa Podatkowego

MyRET

Narzędzie Deloitte służące do automatyzacji procesu rozliczeń podatku od nieruchomości

Subskrybuj "Ekspres RET"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Czy ta strona była pomocna?