Gminy wprowadzają opłatę reklamową

Analizy

Gminy wprowadzają opłatę reklamową

Ekspres RET 3/2017 | 30 maja 2017 r.

Przepisy wprowadzające opłatę reklamową pojawiły się jeszcze w 2015 roku, ale do tej pory gminy jej nie pobierały, ze względu na brak odpowiednich uchwał rad gmin dotyczących zasad umieszczania reklam w przestrzeni publicznej. W ostatnich miesiącach obserwujemy jednak wzrost aktywności gmin w podejmowaniu takich uchwał, w związku z czym opłata reklamowa powoli zaczyn być faktem. Pierwsze uchwały dotyczące póki co zasad umieszczania reklam weszły już w życie, a kolejne gminy (w tym Warszawa) poczyniły kroki mające na celu ich wprowadzenie. Gminy, który będą posiadać takie uchwały będą mogły wprowadzić opłatę reklamową.

Opłata reklamowa ma być przede wszystkim narzędziem uporządkowania lokalnego krajobrazu. Dlatego jej wprowadzenie musi być poprzedzone uchwaleniem w danej lokalizacji uchwały regulującej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (tzw. uchwały krajobrazowej). W uchwale gmina może określić dopuszczalne gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane tablice i urządzenia reklamowe oraz wskazać czas na dostosowanie już istniejących reklam do tych wytycznych. W teorii zatem przedsiębiorcy mogą z wyprzedzeniem przygotować się do nowego zobowiązania podatkowego, które będzie ich dotyczyć. Podatnicy nowej opłaty wskazują jednak na liczne problemy związane z jej wprowadzeniem.

Opłata reklamowa nie tylko za tablice

Pierwsze gminy wprowadziły już opłatę reklamową od zlokalizowanych na ich terenie tablic i urządzeń reklamowych, banerów oraz reklam naklejanych na szybach i ogrodzeniach. Kolejne wprowadziły bądź opracowują uchwały krajobrazowe, więc wprowadzenie opłaty reklamowej jest kwestią najbliższych miesięcy. Nowe przepisy nie tylko wpływają na zwiększenie obciążenia finansowego oraz nakładów pracy (związanych ze sporządzaniem kolejnej deklaracji podatkowej), ale również powodują konieczność dostosowania posiadanych na terenie gminy obiektów reklamowych do wytycznych zawartych w uchwale krajobrazowej (poprzez, przykładowo, zmianę ich powierzchni, lokalizacji czy też sposobu wykonania czy mocowania) w dość krótkim okresie czasu.

Potencjalne problemy

Przykładem problemów wywołanych wprowadzeniem nowej opłaty lokalnej jest Ciechanów, gdzie reakcja przedsiębiorców doprowadziła do uchylenia uchwały przyjętej Radę Miasta. Podatnicy zwrócili uwagę na konieczność zweryfikowania treści uchwały w porozumieniu z nimi tak, aby zmiany przez nią wprowadzane były akceptowalne dla wszystkich i służyły faktycznemu uporządkowaniu lokalnego krajobrazu, a nie celom fiskalnym.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opłata reklamowa naliczana jest dziennie i składa się z części stałej (maksymalnie 2,5 zł dziennie od sztuki) oraz części zmiennej (maksymalnie 0,20 zł dziennie od m2 powierzchni części służącej ekspozycji reklamy). Dość szeroko, choć w sposób nieostry, ustalony został przy tym również krąg wyłączeń z podatku. Opłacie nie podlegają bowiem, między innymi, szyldy oraz tablice i urządzenia reklamowe, które nie są widoczne z przestrzeni dostępnej publicznie.

Sankcje i kary

Przegapienie wprowadzenia opłaty w gminie i nie złożenie deklaracji może mieć przykre konsekwencje. Za nieskładanie deklaracji lub nieprawidłowe określanie podstawy opodatkowania podatnikowi grozić może sankcja karna skarbowa. Szczególnie dotkliwe z punktu widzenia podatnika są przepisy karne przewidziane w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którymi podmiotowi umieszczającemu tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe niezgodne z przepisami uchwały obowiązującymi w danej gminie można wymierzyć karę pieniężną w wysokości do czterdziestokrotności standardowej opłaty reklamowej.

Z całą pewnością pojawianie się nowej opłaty lokalnej w kolejnych gminach będzie mieć nie tylko skutki finansowe, ale przede wszystkim zwiększy obowiązki administracyjne po stronie firm. Niezbędne wydaje się bieżące śledzenie wprowadzania opłaty w kolejnych gminach tak, by prawidłowo i na czas wywiązać się z nowego obowiązku.

Podatek od nieruchmości - opłata reklamowa

Subskrybuj "Ekspres RET"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?