Przełom w opodatkowaniu silosów?

Analizy

Przełom w opodatkowaniu silosów?

Ekspres RET 5/2021 | 26 kwietnia 2021 r.

W dniu 16 marca 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. akt III FSK 3294/21), który może stanowić przełamanie dotychczasowej, niekorzystnej dla podatników linii orzeczniczej w zakresie opodatkowania silosów podatkiem od nieruchomości.

Wyrok ten zapadł w sprawie Spółki, która zwróciła się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w temacie opodatkowania silosów służących do magazynowania słodu zlokalizowanych na terenie zakładów browarniczych. Zgodnie ze stanowiskiem Spółki, silosy na słód stanowią budynki dla celów podatku od nieruchomości, gdyż spełniają wszystkie cechy definicji budynku określone w przepisie art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych („UPOL”), co zostało szczegółowo wyjaśnione w przedstawionym opisie stanu faktycznego. Spółka wskazała, iż silosy te są trwale związane z gruntem oraz posiadają fundamenty, gdyż są umieszczone na żelbetowym bloku fundamentowym, z którym trwale połączona jest ich konstrukcja. Ponadto w ocenie Spółki silosy spełniają warunek wydzielenia z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, ponieważ posiadają stalową konstrukcję szkieletową, na której umieszczono ściany z blachy trapezowej. Dodatkowo Spółka wykazała, iż obiekty te posiadają dach. W konsekwencji zdaniem Spółki, silosy spełniają wszystkie warunki wymienione w przepisie art. 1a ust. 1 pkt 1 UPOL konieczne dla uznania ich za budynki. Spółka ponadto wyjaśniła, iż taka klasyfikacja jest zgodna z treścią wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2017 r. (sygn. akt SK 48/15), w którym wskazano, że żaden budynek nie może być jednocześnie budowlą, a żadna budowla nie może być jednocześnie budynkiem, przy czym pierwszeństwo ma zawsze kwalifikacja danego obiektu jako budynku.

Prezydent w wydanej interpretacji indywidualnej nie zgodził się ze stanowiskiem Spółki. Zdaniem organu podatkowego silos ze względu na swoje wyposażenie oraz związane z nim urządzenia i infrastrukturę nie jest budynkiem magazynowym, lecz składnikiem systemu przekazywania i podawania cukru, a w konsekwencji powinien być klasyfikowany jako budowla. Spółka nie zgadzając się z wydaną interpretacją złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jednakże WSA utrzymał w mocy zaskarżoną interpretację podzielając stanowisko Prezydenta. WSA wyjaśnił, iż przepisy Prawa budowlanego, jak i załącznik do Prawa budowlanego jednoznacznie przesądzają o kwalifikacji silosu do zbiorników i odrębnie klasyfikują w stosunku do budynków. Co więcej, WSA na potwierdzenie swojego stanowiska przywołał wiele wyroków NSA wpisujących się w ukształtowaną linię orzeczniczą, w której silosy są traktowane jako budowle dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Choć wydawać by się mogło, że linia orzecznicza sądów administracyjnych w temacie opodatkowania silosów została już w pełni ugruntowana, a argumentacja przedstawiona w wyroku WSA była z nią całkowicie zgodna, to NSA po rozpatrzeniu skargi kasacyjnej Spółki postanowił uchylić wspomniany powyżej wyrok. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu przedstawionym w omawianym wyroku o kwalifikacji obiektu budowlanego do kategorii budynków decyduje nie jego funkcja (np. funkcja zbiornika), a konstrukcja techniczna, związana wyłącznie ze spełnieniem warunków wyszczególnionych w art. 1a ust. 1 pkt 1 UPOL (trwały związek z gruntem, posiadanie fundamentu, dachu oraz wyodrębnienie z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych).

Z tego względu wyrok NSA może stanowić swoisty przełom w dotychczasowym orzecznictwie dotyczącym opodatkowania silosów i innych obiektów podobnego rodzaju.

Wyrok ten może mieć więc zasadnicze znaczenie dla przedsiębiorców z wielu różnych branż począwszy od producentów rolnych i spożywczych po producentów sektora przemysłu ciężkiego, którzy są posiadaczami obiektów tego rodzaju. Co istotne, opodatkowanie silosów jako budynków, co do zasady, oznacza konieczność zapłaty wielokrotnie niższego podatku niż w przypadku opodatkowania ich jako budowli.

 

Współautor: Filip Kaplita, Starszy Konsultant w dziale Doradztwa Podatkowego


Jesteś zainteresowany konsultacją?

Napisz do nas

Subskrybuj "Ekspres RET"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?