Zmiana przepisów Country-by-Country Reporting w Polsce

Analizy

Ceny Transferowe: Country-by-Country Reporting

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów

Alert podatkowy 7/2017 | 6 lipca 2017 r.

21 czerwca 2017 r. w Dzienniku Ustaw RP zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów oraz sposobu jej wypełniania. Rozporządzenie to wdraża dyrektywę Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylającą dyrektywę 77/799/EWG.

Obowiązywanie nowego Rozporządzenia

Jest to rozporządzenie wykonawcze do ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, dotyczącej Country-by-Country Reporting (raportowania według krajów, dalej: CbCR). Ustawa ta nakłada obowiązki sprawozdawcze na polskie podmioty należące do dużych grup kapitałowych. Rozporządzenie reguluje kwestie związane z CbCR - przekazaniem informacji o grupie podmiotów.

Elementy wymagane zgodnie z Rozporządzeniem:

W swojej treści Rozporządzenie wskazuje, jakie informacje powinny znaleźć się w informacji o grupie podmiotów. Są to:

  1. cel złożenia informacji o grupie podmiotów (złożenie, uaktualnienie, korekta);
  2. wskazanie okresu objętego informacją o grupie podmiotów;
  3. wskazanie nazwy grupy podmiotów;
  4. informacje o walucie, w której wyrażone są kwoty ujęte w informacji o grupie podmiotów;
  5. nazwa jednostki raportującej wraz ze wskazaniem, czy jest jednostką dominującą, jednostką wyznaczoną do składania informacji czy inną jednostką;
  6. dane identyfikacyjne jednostek wchodzących w skład grupy podmiotów (m.in. nazwa jednostki, numer identyfikacji podatkowej, adres siedziby, miejsce rezydencji podatkowej);
  7. wskazanie informacji o głównych rodzajach działalności gospodarczej jednostek wchodzących w skład grupy, według podziału na: badania i rozwój, posiadanie lub zarządzanie wartościami niematerialnymi, zakupy lub zamówienia, produkcja lub przetwórstwo, sprzedaż, marketing lub dystrybucja, usługi administracyjne, zarządcze lub wsparcia, świadczenie usług dla podmiotów niezależnych, finansowanie wewnątrzgrupowe, regulowane usługi finansowe, ubezpieczenia, posiadanie akcji lub innych praw własności w jednostkach, działalność nieaktywna lub inny rodzaj działalności (należy wskazać jaki);
  8. dane dotyczące działalności jednostek wchodzących w skład grupy podmiotów –wartość osiągniętych przychodów, zrealizowanego zysku (straty przed opodatkowaniem), zapłaconego podatku dochodowego, należnego podatku dochodowego, kapitału podstawowego, niepodzielnego zysku z lat ubiegłych, liczby pracowników, aktywów rzeczowych (trwałych i obrotowych) – z podziałem na państwa lub terytoria;
  9. dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące w szczególności źródeł danych wykorzystanych do wypełnienia informacji o grupie podmiotów, stosowanych kursów, informacji o działalności (jeśli nie mieści się ona w zakresie wskazanym w punkcie 7), powiadomienie o ewentualnym nieprzekazaniu danych przez jednostkę dominującą oraz inne informacje, pomocne przy interpretacji danych zawartych w informacji o grupie podmiotów.

Ponadto, Załącznik do Rozporządzenia zawiera szczegółową instrukcję dotyczącą wypełniania CbCR, w szczególności doprecyzowującą pojęcia w zakresie jurysdykcji podatkowej, informacji o grupie podmiotów, źródeł danych wykorzystywanych do sporządzania CbCR, sposobu obliczania liczby pracowników czy w zakresie rodzaju działalności gospodarczej.

Dokumenty dostępne są pod następującymi linkami:

Wzór sprawozdania w formie dokumentu elektronicznego zamieszczony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?