Prawo pracy, Delegacje, Delegowanie pracowników

Analizy

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji

Alert podatkowy 15/2017 | 6 listopada 2017 r.

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, przewidujący zniesienie rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W roku 2017 kwota, powyżej której nie opłaca się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi 127.890 PLN. Zgodnie z treścią projektu proponowana zmiana (o ile zostanie uchwalona) ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Projekt trafił do Sejmu 31 października (nr druku 1974) i w dniu 3 listopada został skierowany do czytania w komisjach (do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny).

Aktualnie obowiązujące przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wskazują, że roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Wprowadzenie proponowanej przez Rząd zmiany oznaczać będzie, że składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zarówno w części finansowanej przez pracownika jak i przez pracodawcę, należne będą od całości wynagrodzenia pracownika - także od przychodu przekraczającego obecny limit podstawy wymiaru składek (tj. kwotę  127.890 PLN). Tym samym, jeśli komentowane zmiany wejdą w życie, od 1 stycznia 2018 r. zasady naliczania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będą analogiczne, do tych obowiązujących obecnie w przypadku składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe, których podstawy wymiaru nie podlegają żadnym ograniczeniom.

Wejście w życie znowelizowanych przepisów spowoduje obniżenie płacy netto blisko 350 tys. pracowników, których wynagrodzenia przekraczają kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wzrost efektywnej stawki obciążeń publicznoprawnych (mającej zastosowanie do ich dochodów przekraczających kwotę ograniczenia) z 34,89% do 42,40%.

Dla pracodawców zmiana oznacza z kolei istotny wzrost ogólnych kosztów pracowniczych. Składki opłacane przez pracodawcę od wynagrodzeń przekraczających kwotę 127.890 PLN wzrosną, bowiem, ponad pięciokrotnie - z poziomu 3,75% (przy założeniu, że składka wypadkowa wynosi 1,2%) do poziomu 20,01%. Powyższe przekłada się po stronie pracodawcy na ponad 13% wzrost kosztów płac w odniesieniu do wynagrodzeń przekraczających kwotę stanowiącą obecnie roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dalsze działania

Proponowane zmiany, o ile nie zostaną uchylone lub zmodyfikowane w toku dalszych prac legislacyjnych, będą miały istotne znaczenie dla podmiotów, które zatrudniają pracowników z wynagrodzeniem miesięcznym przekraczającym brutto 10.600 PLN, powodując znaczący wzrost kosztów zatrudnienia takich osób. Pracodawcy ci powinni jak najszybciej dokonać przeglądu swoich struktur wynagradzania oraz siatki płac, w celu oszacowania wpływu omawianej nowelizacji na wzrost kosztów wynagrodzeń pracowniczych.

Zobacz także:

Webcast: 

Oddelegowanie pracownika za granicę

7 kroków, których nie można pominąć

Szczegóły i rejestracja

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?